نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی کاربردپذیری نقشه‌های حاصل از تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از نظرات خبرگان این حوزه علمی است.
روش‌شناسی: این پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول برای استخراج مفاهیم و ترسیم نقشه‌های موضوعی بر مبنای شاخص‌های مرکزیت رتبه، بینابینی و نزدیکی از فن تحلیل هم‌واژگانی استفاده شد. سپس در مرحله دوم با استفاده از تکنیک دلفی از نظرات گروهی از متخصصان حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برای بررسی کاربردپذیری نقشه‌ها و تحلیل‌های استخراج شده در مرحله اول، استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله اول، کلیه پروانه‌های ثبت اختراع حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی که در پایگاه اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا در بازه زمانی 1984 تا 2014 میلادی ثبت شده است، می‌باشد. در مرحله دوم این پژوهش، جهت اجرای روش دلفی، پنلی متشکل از جمعی از متخصصان حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی که سابقه خدمت و فعالیت در این حوزه را داشتند، تشکیل شد.
یافته‌ها: نقشه‌های موضوعی توانسته‌اند در ارائه تصویری کلی از محتوای پروانه‌های ثبت اختراع حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مفید واقع شوند. اگر نقشه‌های علمی حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به یک نقشه راه تبدیل شوند می‌توانند تأثیرات مثبتی بر تصمیمات متخصصان این حوزه علمی بگذارند. همچنین با برطرف کردن نواقص موجود در نقشه‌های علمی حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی می‌توان به بهبود فناوری‌های موجود در این حوزه دست یافت. بنابراین نقشه‌های علمی ترسیم شده، می‌توانند ابزار مناسبی برای کسانی باشند که می‌خواهند درک اولیه‌ای از پروانه‌های ثبت اختراع حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به دست آورند.
نتیجه‌گیری: نقشه‌های به دست آمده از تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع توانسته‌اند در درک محتوای این حوزه علمی مؤثر واقع شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Applicability of Mapping Derived from Co-Word Based Analysis of Patents in the Field of Medical and Laboratory Equipment According to opinions of experts

نویسندگان [English]

  • Maryam Emami 1
  • Nosrat Riahinia 1
  • Faramarz soheili 2

1 Kharazmi University

2 Payame Noor University

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate the applicability of maps obtained from the co-word analysis of patents for medical and laboratory equipment using the opinions of experts in this field.
Methodology: This research has been done in two stages. In the first stage, all-word analysis technique was used to extract concepts and draw thematic maps based on rank centrality, intermediate and proximity indicators. Then, in the second stage, using the Delphi technique, the opinions of a group of experts in the field of medical and laboratory equipment were used to evaluate the applicability of the maps and analyzes extracted in the first stage. The statistical population of the present study in the first stage is all the patents in the field of medical and laboratory equipment that have been registered in the database of the US Patent and Trademark Office in the period 1984 to 2014. In the second phase of this research, to implement the Delphi method, a panel consisting of a group of specialists in the field of medical and laboratory equipment who had a history of service and activity in this field, was formed.
Results: Thematic maps could be useful in providing an overview of the content of patents in the field of medical and laboratory equipment. If scientific plans in the field of medical and laboratory equipment become a road map, they can have a positive impact on the decisions of experts in this field. Also, by eliminating the shortcomings in the scientific plans of medical and laboratory equipment, it is possible to improve the existing technologies in this field. Therefore, drawn scientific maps can be a good tool for those who want to gain a basic understanding of patents in the field of medical and laboratory equipment.
Conclusion: The maps obtained from the co-word analysis of patents in the field of medical and laboratory equipment have been able to be effective in understanding the content of this scientific field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-word Analysis
  • Usability
  • Scientific Map
  • patent
  • Medical and Laboratory Equipment