نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروم علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

2 علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

گسترش کتابخانه‌های عمومی، انتظارات سیاستگذاران و استفاده‌کنندگان و تخصیص بودجه در کنار پیشرفت سریع فناوری اطلاعات سبب شده است تعداد کتابخانه‌های‌استفاده کننده از فناوری اطلاعات افزایش یابد. همین مساله ایجاب می کند که کتابداران دانش لازم در زمینه‌ رشد فناوری اطلاعات، مبانی رایانه و نحوه‌ استفاده از آن و هم چنین اصول مقدماتی نرم‌افزار و شیوه‌ی اجرای برنامه‌ها را فرا گیرند. با توجه به این که پیاده‌سازی و بکارگیری فناوری اطلاعات هزینه‌های هنگفتی را به سازمان تحمیل می‌کند، تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد. از این رو، نیاز است مساله استفاده سازمان‌ها از نمودهای مختلف فناوری اطلاعات از ابعاد مختلفی مانند سازمانی، انسانی، محیطی و فناوری مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که عدم توجه به این عوامل تبعاتی از قبیل مقاومت در برابر تغییرات فناوری و یا نارضایتی را به دنبال خواهد داشت. برای همین، هدف مطالعه بررسی رابطه بین سودمندی مورد انتظار، آمادگی سازمانی، فشارهای محیطی و ویژگی دسترسی سازگاری فناوری اطلاعات در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد است. پژوهش از نوع کاربردی با روش پیمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش 175 نفر از کتابداران و کارمندان کتابخانه های عمومی استان کهگلیویه و بویراحمد است که براساس جدول کرجسی و مورگان 120 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‎ محقق ساخته (براساس مطالعه ایکووو و همکاران، 1995، هی سو و همکاران، 2006، و اولیویرا و مارتینز، 2009) با اعمال تغییرات استفاده شد. روایی پرسشنامه روایی محتوایی - صوری و پایایی (همسانی درونی با آلفای کرونباخ) آن83/0=α به دست آمده است. داده ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی شامل t تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. یافته‎های پژوهش نشان داد که سودمندی مورد انتظار با سازگاری فناوری اطلاعات رابطه معنی‎داری ندارد (061/0=Sig.). ولی فشارهای محیطی (505/0=r)، آمادگی سازمانی (506/0=r)، ویژگی دسترسی (708/0=r) با سازگاری فناوری اطلاعات رابطه مثبت و معنیداری (000/0=Sig.) دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Expected usefulness, Organizational readiness, Environmental Pressures, Accessibility features and Information Technology Compatibility in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Public Libraries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Farhadpoor 1
  • Betul Zakinejad 2

1 Information Management Dept., Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Information Science and Knowledge, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Purpose:The expansion of public libraries, policymakers and users' expectations and budget allocations, along with the rapid advancement of information technology, has increased the number of libraries that use IT. This also requires librarians to learn the necessary knowledge in the development of information technology, the foundations of the computer and how to use it, as well as the basic principles of software and the way programs are run. Given the fact that the implementation and use of IT imposes a huge of the costs to the organization, there is no guarantee of its success. Therefore, it is necessary that the various aspects of organizational use from IT to be considered based on a variety of dimensions, such as organizational, human, environmental and technology; because the lack of attention to these factors can be affected, some factors such as the resistance to technological changes or dissatisfaction. So, This aimed to investigate the relationship between expected usefulness, organizational readiness, environmental pressures, accessibility features and information technology compatibility among librarians of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province public libraries. Methodology: The research is an applied research method done using analytical survey method. The population of this study was 175 librarians and staff of public libraries in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces. Using Krejcie and Morgan tables 120 librarians were selected randomly. A researcher-made questionnaire was used to collect data (based on the study by Iacovou & et al., 1995, Hsu & et al. 2006, and Oliviera and Martins, 2009). The validity of tools using content-formal method and reliability with Cronbach's alpha (α = 0.83) confirmed. Data were analyzed by descriptive and analytical statistical methods including one sample t test and Pearson correlation coefficient. Findings: Results showed that the expected usefulness were not significantly correlated with information technology compatibility (Sig. 0.061). However, the environmental stresses (r = 0.505), organizational readiness (r = 0.506), accessibility (r = 0.708) and IT compatibility have a positive correlation and significant relationship (Sig. 0.000).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expected Usefulness
  • Organizational Readiness
  • Environmental Pressures
  • Accessibility Features of IT
  • Information Technology Compatibility