نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز

3 فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تولیدات علمی از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. نوع پژوهش کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 500 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز است که با استفاده از جدول مورگان 217 نفر به روش نمونه گیری طبقه‌ای و تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و نرم افزار lisrel تحلیل شده است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد، گویه‌های "نگرش و ذهنیت اجتماعی راجع به پژوهش" قوی‌ترین مؤلفه‌ی عامل فرهنگی- اجتماعی؛ گویه‌ی "کنترل و ارزیابی مؤثر از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاها" قوی‌ترین مؤلفه‌ی عوامل سازمانی ـ مدیریتی، گویه‌های "اعتماد به نفس و خودباوری"؛ "آشنایی با مهارت‌های پژوهشی" قوی‌ترین مؤلفه‌های عوامل فردی و گویه‌ی "اعتبارات، بودجه و حمایت مالی کافی از پژوهش‌ها" قوی‌ترین مؤلفه‌ی عوامل زیرساختی شناسایی شدند. میانگین رتبه‌ها بیانگر آن است که «عامل فردی» با میانگین رتبه 13/3 در اولویت اول قرار دارد و بیش از سایر مؤلفه‌ها مورد توجه بوده است. همچنین مؤلفه «عوامل زیرساختی» با میانگین رتبه 70/2؛ مؤلفه «عوامل سازمانی ـ مدیریتی» با میانگین رتبه 10/2 و «عوامل فرهنگی‌ـ اجتماعی» با میانگین رتبه 07/2 به ترتیب اولویت، بر تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز اثر گذار هستند. با توجه به نتایج پژوهش، تقویت شاخص‌های تأثیرگذار بر روند تولیدات علمی از طرف مسئولین و مدیران آموزش عالی می‌تواند زمینه‌ای مناسب‌تر برای انجام پژوهش‌های کاربردی اعضای هیأت علمی و ارتقاء علمی دانشگاه مهیا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Factors Affecting Scientific Production (Case Study: Faculty Members of Shahid Chamran University of Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Khademizadeh 1
  • Abdolhossein Farajpahlou 2
  • zeinab mohammadi 3

1 Assistant Professor, Shahid Chamran University, Ahvaz

2 Professor, Dept. KIS, Shahid Chamran University of Ahvaz

3 Graduate of the Faculty of Information Science and Dentistry, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

The aim of this study was to identify and rank the factors affecting scientific productions in terms of faculty members of Shahid Chamran University of Ahvaz. The type of research is applied and descriptive-survey method. The statistical population of the study is 500 members of the faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz. Using Morgan table, 217 people were selected as a sample by stratified and simple random sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The research data were analyzed using SPSS software version 22 and lisrel software. The results of confirmatory factor analysis showed that the "social attitude and mentality about research" discourse is the strongest component of the socio-cultural factor; The "Effective Control and Evaluation of University Research Activities" item "The strongest component of organizational-managerial factors", "Confidence and self-confidence" items; "Introduction to Research Skills" The strongest components of individual and speech factors "Credits, budget and sufficient financial support for research" The strongest component of infrastructural factors were identified. The average rank indicates that the "individual factor" with an average rank of 3.13 is in the first priority and has been considered more than other components. Also, the component of "infrastructure factors" with an average rating of 2.70; The components of "organizational-managerial factors" with an average rank of 2.10 and "cultural-social factors" with an average rating of 2.07, respectively, have an impact on the scientific production of faculty members of Shahid Chamran University of Ahvaz. In general, according to the results of the research, each of the mentioned factors can somehow accelerate or disrupt the research process. These factors are not in fact specific to Iran and more or less appear in the world. According to the results of the research, strengthening the indicators affecting the process of scientific production by higher education officials and managers can provide a more suitable field for conducting applied research of faculty members and scientific promotion of the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ research agents"؛ scientific productions"؛ faculty members"؛
  • "؛ Shahid Chamran University of Ahvaz"