نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد و هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط چندگانه استانداردهای سواد اطلاعاتی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز است که تعداد 4552 نفر بودند و از این تعداد، 204 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامه سواد اطلاعاتی Khalil Dezfuli (2018) و آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب (1998) جمع‌آوری و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چند متغیری با روش (ENTER) نشان داد مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی (نیاز به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، استفاده از اطلاعات) تفکر انتقادی را پیش‌بینی می‎‌کنند و مؤلفه "ارزیابی اطلاعات" قوی‌ترین پیش‌بین کننده‌ی تفکر انتقادی است. همچنین، ضریب همبستگی چندگانه (R) برابر با 42/0 شد که مقدار قابل توجهی می‌باشد، مقدار ضریب تعیین (R2) برابر 18/0 شد. این بدان معنی است که متغیرهای پیش‌بین 18 درصد واریانس تفکر انتقادی را تبیین می‌کنند. همچنین، تحلیل داده‌ها نشان داد استاندارد "حقوق معنوی و حق مالکیت" تأثیری بر افزایش تفکر انتقادی ندارد.
نتیجه‌گیری:با توجه به یافته‌های به دست آمده در پژوهش حاضر، سواد اطلاعاتی به عنوان مهارتی نشان داده شد که قابلیت پیش‌بین کنندگی تفکر انتقادی را دارد. توجه به این دو مهارت می‌تواند در پیشبرد اهداف آموزش عالی کارساز باشد. علاوه براین، به‌کارگیری چارچوب استانداردهای سواد اطلاعاتی می‌تواند زیر ساخت و بنیان را برای تفکر انتقادی و یادگیری مستقل فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multiple Relationship of Information Literacy Subscales with Critical Thinking among Graduate Students of Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • zeinab mohammadi 1
  • zahed bigdeli 2
  • manigeh shehniyailagh 2

1 Graduate of the Faculty of Information Science and Dentistry, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Professor and faculty member of Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the multiple relationships between information literacy standards and critical thinking among graduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz.
Methodology: The present study is a descriptive correlational study. The statistical population of this study is all graduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz, which was 4552 people, of which 204 were selected by simple random sampling. Data were collected using two questionnaires of information literacy Khalil Dezfuli (2018) and California Critical Thinking Test Form B (1998) and analyzed using SPSS software version 22.
Results: Data analysis using multivariate regression by ENTER method showed that the components of information literacy (need for information, access to information, evaluation of information, use of information) predict critical thinking and the component of "information evaluation" is the strongest. It predicts critical thinking. Also, the multiple correlation coefficient (R) was equal to 0.42, which is a significant value, the value of the coefficient of determination (R2) was equal to 0.18. This means that predictive variables explain 18% of the variance of critical thinking. Also, data analysis showed that the standard of "intellectual property and property rights" has no effect on increasing critical thinking.
Conclusion: Therefore, according to the findings of the present study, information literacy was shown to be a skill that can predict critical thinking. Paying attention to these two skills can be effective in advancing the goals of higher education. In addition, applying the framework of information literacy standards can provide the foundation for critical thinking and independent learning. It is recommended to hold workshops to acquaint all students with information literacy skills and to teach them these skills so that in the future, people can be delivered to the community who are at a high level in terms of information literacy and critical thinking skills. Appeared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Information literacy"؛ Critical thinking"؛ Information evaluation"؛
  • "؛ Intellectual property rights and property rights"؛
  • "؛ Chamran martyr of Ahwaz University"