نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: ذهن‌آگاهی یکی از موضوعات جدید و به عنوان موج سوم مربوط به حوزه روانشناسی است که در یک دهه گذشته در جامعه علمی کشور جای خود را باز کرده است. نظر به اینکه عوامل متعددی اعم شخصی و درونی در رفتار اطلاع‌یابی مؤثر هستند هدف از پژوهش حاضر تحلیل رابطه بین ذهن‌آگاهی و رفتار اطلاع‌یابی اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های شهر کرمانشاه است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی - توصیفی است. گردآوری داده‌ها از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه ذهن آگاهی کوتاه شده 39 سوالی بائر و همکاران (2006) انجام شد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های شهر کرمانشاه بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب تعداد 421 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون پیرسون و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد.
یافته‌ها: ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خرده مقیاس‌های ذهن‌آگاهی شامل مشاهده، توصیف، عمل همراه با هوشیاری، غیرقضاوتی بودن و غیرواکنشی بودن را در بر می‌گیرد، و رفتار اطلاع‌یابی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد خرده مقیاس مشاهده، توصیف، مشاهده، عمل همراه با هوشیاری، غیرقضاوتی بودن و غیرواکنشی بودن توانستند واریانس رفتار اطلاع یابی را به صورت معناداری تبیین کنند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد از آن جهت که رفتار اطلاع‌یابی نشأت گرفته از ذهن افراد می‌باشد، یافته‌های این پژوهش مبین تأثیر متغیرهای ذهن آگاهی بر رفتار اطلاع یابی است. همچنین نتیجه این پژوهش از بُعد نظری و عملی می‌تواند به تبیین روشن‌تر ذهن آگاهی بر رفتار اطلاع‌یابی منجر شود و درک عمیق‌تری نسبت به فرایند اطلاع یابی از منظر روان‌شناختی ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between mindfulness and the Internet Information–seeking behavior of postgraduate students

نویسندگان [English]

  • Farshad Parhamnia 1
  • Fatemeh Nooshinfard 2

1 Department of Knowledge and Information Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2 Depatment of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background and Objectives: Today, information retrieval has been considered by researchers in various fields as an aspect of information behavior. Research suggests that informational behavior is formed in the social, psychological, and environmental contexts. There seems to be a find a link between psychological factors and the field of behavioral information. One of the psychological factors that can make this connection possible is the issue of mindfulness. Therefore, the purpose of the present study is to analyze the relationship between mindfulness and the information-seeking behavior of graduate students of Kermanshah universities.
Methodology: The present study is applied in terms of purpose and survey-descriptive in terms of data collection method. The statistical population of the study included graduate students of Razi University, Medical Sciences and Islamic Azad University, Kermanshah Branch. Sample size was obtained by stratified random sampling. The selection of the statistical population was purposeful. Data collection tools were performed using two questionnaires, including a 39-item short version Baer et al (2006) of the mindfulness scale. Furthermore, using the researcher-made questionnaire with 20 questions in the form of six subscales information-seeking behavior was measured. Data analysis was performed using Pearson test and multiple regression using SPSS software version 23.
Finding: The Pearson correlation coefficient indicated that there was a significant relationship between the subscale of mindfulness including five subscales of observation, description, and operation with alertness, imprecision, and non-communicability as independent variables with information-seeking behavior. Regression results showed that the subscale of observation, description, and observation, action with alertness, irrationality, and non-communicability could significantly explain the variance of information-seeking behavior.
Conclusion: Since information behavior originates in the minds of individuals the findings of the study indicate the effect of mindfulness variables on information behavior. The findings of this research from a theoretical and practical point of view can lead to a clearer explanation of the mindset of information behavior and provide a deeper understanding of psychological processing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness
  • information- seeking behavior
  • information seeking
  • graduate students
  • Kermanshah