نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

2 عضو هیات علمی بخش علم اطلاعات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کرمان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت امکان‌سنجی پیاده‌سازی معماری اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان (وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ) می‌باشد. روش پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات توصیفی در یک نمونه آماری 62 نفری از کارمندان شاغل در 9 کتابخانه عمومی شهر کرمان انجام شد. به‌ علت محدود بودن حجم جامعه، نمونه‌گیری انجام نشده و تمام افراد به ‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند .جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته دارای اعتبار و روایی (88/0 و 90/0) بدست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد که آزمون شاپیرو و یلک نشان داد داده‌های تحقیق از توزیع نرمال برخوردار بوده اند. داده‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار spss ویراست 21 در دو سطح توصیف و استنباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در سطح توصیف با استفاده از جداول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و در سطح استنباط با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ا‌ی به تایید و رد فرضیات اقدام شد . نتایج نشان داد هیچ یک از لایه‌های معماری اطلاعات در کتابخانههای عمومی شهر کرمان جهت پیاده‌سازی معماری اطلاعات در وضع مطلوب قرار ندارند. همچنین جهت پیاده‌سازی معماری اطلاعات با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده‌آل(تاپسیس) در میان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان مشخصه‌های مختلف از جمله (مهارت‌های کتابداران، امکانات و تجهیزات فنی موجود در کتابخانه، زیرساخت‌های مخابراتی و وضعیت بودجه کتابخانه) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد کتابخانه شهید مطهری با ضریب نزدیکی 737/0 در مقایسه با سایر کتابخانه‌ها در اولویت اول قرارداشته و می‌توان آن را به عنوان اولین کتابخانه عمومی در کرمان برای پیاده‌سازی معماری اطلاعات پیشنهاد نمود، کتابخانه ملی مرکزی با ضریب نزدیکی 704/0 در جایگاه دوم و کتابخانه شهید بهشتی با ضریب نزدیکی 627/0 در جایگاه سوم قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Implementation and Applicability of Information Architecture Layers in Libraries Based on TOPSIS Model (Case Study of Kerman Public Libraries)

نویسندگان [English]

  • faraborz doroudi 1
  • adel soleimani nejad 2
  • Fatemeh Hamzeh riseh 3

1 faculty of Iranian Research Institute for Information Science and Technology(Irandoc)

2 Faculty member of information science,Shahid Bahonar University of Kerman,Kerman,Iran

3 Master of Science in Information Science, Iran Public Libraries Foundation, Kerman

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the status of feasibility implementation of information architecture in public libraries in Kerman (dependent on the institution of the public libraries of the country).
Methodology: The present study uses descriptive studies in a statistical sample of 62 people in nine public library staff in Kerman in the year 2015. Due to the limitation of the size of the community, do not store the samples and all the people were considered as statistical sample. collect information using validated researcher and validity (0.88 and 0.90).
Findings: The test results showed Schapiro vilk research data of the normal distribution. Statistical data using spss software (EDI) 21 both description and analysis of case analysis. At the level of the frequency distribution tables using describe, average, standard deviation and deduce surface using a single sample t-test to verify assumptions and action. The results showed that none of the layers of information architecture in the general direction of the city of Kerman bookcases implement optimal information architecture in place. As well as for the implementation of information architecture using similarity to ideal option (topsis) among the public libraries of various attributes, including the city of Kerman (the skills of librarians, technical equipment and facilities available in the library, the library's budget situation and telecommunication infrastructure) were studied.
Conclusion: The results obtained regarding the status of information architecture and all its layers showed: martyr motahhari library with a coefficient near 0.737 compared with other libraries in the first priority of the event, and can be used as it is the first library The public in Kerman for the implementation of information architecture, the central proposal of the national library, with the coefficient of the second position near 0.704 Shahid beheshti library with third place in 0.627 near coefficient. Finally, suggestions about the research hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Architecture
  • Kerman
  • Library Performance
  • Public Libraries
  • TOPSIS Model