نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروم علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

2 علم اطلاعات و دانش شناسی- مدیریت اطلاعات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف این تحقیق تعیین رابطه خودکارآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و موفقیت آنها در آزمون سواد اطلاعاتی و سواد رایانه ای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است.
روش شناسی: نوع مطالعه کاربردی با روش پیمایشی تحلیلی انجام‌شده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال 1397 به تعداد تقریبی 27000 نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی تعداد 377 نفر با فرمول کوکران به‌عنوان نمونه انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ابزارهای مطالعات پیشین حاوی 53 گویه جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس. 23 تحلیل شد.
یافته ها: نتایج کلی نشان داد وضعیت متغیرهای خودکارآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات (میانگین=02/4)؛ استفاده از فناوری اطلاعات (میانگین=97/3)؛ سواد اطلاعاتی (میانگین=97/3) و سواد رایانه ای (میانگین=06/4) مطلوب است. ضمن این‌که خودکارآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مثبت و معناداری با استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات (421/0 = β)، سواد اطلاعاتی (575/0 = β) و سواد رایانه ای (706 = β) دارد.
نتیجه گیری: باور دانشجویان به توانائی ها و دانش خود در استفاده از فناوری اطلاعات می تواند استفاده آنها از فناوری اطلاعات، مهارت یابی در سواد اطلاعاتی و سواد رایانه ای را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the Relationship of ITC Self-efficacy with the Students' Use of Information Technology and Their Success in Information and Computer Literacy Tests

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Farhadpoor 1
  • Maryam Derakhshan 2

1 Information Management Dept., Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Knowledge and Information Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship of ITC self-efficacy with students' use of information technology and their success in information literacy and computer literacy tests.
Methodology: The applied study conducted using an analytical survey method. The statistical population were of all students of Ahvaz Islamic Azad University in 1397 that 377 students were selected by random sampling method based on with Cochran formula. Data collected by using a researcher-made questionnaire based on previous study tools and containing 53 items and using SPSS software. 23 was analyzed.
Methodology: The applied study conducted using an analytical survey method. The statistical population were of all students of Ahvaz Islamic Azad University in 1397 that 377 students were selected by random sampling method based on with Cochran formula. Data collected by using a researcher-made questionnaire based on previous study tools and containing 53 items and using SPSS software. 23 was analyzed.
Findings: The overall results showed that the status of ICT self-efficacy variables (mean = 4.24); use of information technology (mean = 3.97); information literacy (mean = 3.97) and computer literacy (mean = 4.06) is desirable. Meanwhile, ICT self-efficacy has a positive and significant effect on student's use of information technology (β=0.421), information literacy (β=0.557) and computer literacy (β=706).
Conclusion: Students' belief in their abilities and their knowledge in using information technology can use their information technology, skills in information and computer literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT Self-efficacy
  • Information Literacy
  • Computer Literacy
  • Use of Information Technology