نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، کتابدار کتابخانه عمومی شهدای

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به تحلیل نمایۀ کتاب‌های انتشار یافته توسط دانشگاه علامه طباطبائی از ابتدا (1363) تا سال 1396، بر اساس معیارهای استاندارد انجمن آمریکائی نمایه‌سازان و استاندارد ایزو 999 است. در این مطالعه یک ناشر دانشگاهی برای مطالعه انتخاب شده است زیرا انتظار می‌رود دست کم ناشران دانشگاهی به تهیه نمایه‌های پایانی کتاب اهمیت بیشتری بدهند.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش پژوهش کمی- توصیفی است. جامعه آماری شامل کلیه کتاب‌های تألیفی و ترجمه در موضوعات مختلف است که توسط انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی منتشرشده است. در این تحقیق نمونه گیری صورت نگرفته است. همچنین از روش تحلیل محتوایی برای روایی چک لیست ارزشیابی مورد استفاده قرار گرفته است.
یافته‌ها: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی اولین کتاب خود را در سال 1363 منتشر کرده است. علاوه بر انتشار کتاب به زبان فارسی، یک کتاب به زبان انگلیسی و یک کتاب به زبان عربی نیز در سال‌های مورد مطالعه منتشر نموده است.
نتیجه گیری: از مجموع 427 عنوان کتاب بررسی‌شده، فقط 80 عنوان کتاب (19 درصد) دارای نمایه انتهایی و 347 عنوان کتاب (81 درصد) بدون نمایه هستند. این امر نشان می‌دهد که انتشارات علامه طباطبائی به طور کلی ازنظر داشتن نمایه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در کل، میزان رعایت معیارهای استاندارد انجمن آمریکائی نمایه‌سازان برابر 70/65 درصد و میزان رعایت معیارهای استاندارد ایزو 999، برابر 52/78 درصد می‌باشد و با مبنا قرار دادن نقطۀ 50 درصد، می‌توان گفت که این میزان بالاتر از حد متوسط به‌کارگیری معیارها بوده است؛ اما از آنجا که میزان رعایت استاندارد ایزو 999 نسبت به استاندارد انجمن آمریکائی نمایه‌سازان حدود 82/12 درصد بیشتر است می‌توان چنین نتیجه گرفت که میزان رعایت استاندارد ایزو 999، در وضعیت مطلوب‌تر و بهتری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing Back-of-the-Books (BoB) Indexes Published by Allameh Tabataba’i University based on the American Society for Indexing evaluation checklist and the ISO 999 standard

نویسندگان [English]

  • Zahra Tarizadeh 1
  • Golnessa Galyani-Moghaddm 2
  • Ali Jalali Dizaji 3

1 MSc. in Knowledge and Information Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran. Librarian of Martyrs Ferdowsieh Shahriar Public Library

2 Assistant Prof., Dept. of Knowledge and Information Science, Allameh Tabataba’i University

3 Associate Prof., Dept. of Knowledge and Information Science, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to analyze “back-of-the-book” indexes published by Allameh Tabataba'i University Press from the beginning (1984) through 2017, based on the ISO 999 standard and the indexing evaluation checklist recommended by the American Society for Indexing. In this research, books published by Allameh Tabatabai University Press as an academic publisher have been selected.

Methodology: This is an applied research and quantitative-descriptive and correlation study. The data were collected using two checklists and by direct observation of the books and their own indexes. The population of the study was all books published by the Allameh Tabataba'i University Press in any subject through the end of 2017. In this study, content validity method has been used to assess the validity of the evaluation checklist. No sampling has been done .

Findings: Allameh Tabatabai University Press has published its first book, entitled "Literature and Writing" in 1984. Also, there were one book title in English and one book title in Arabic. The findings of this study showed that out of 427 books assessed, 80 (19%) had back-of-the book indexes and 347 titles (81%) had no indexes. This means the most books published by Allameh Tabataba'i University Press lack indexes.

Conclusion: According to the results, it can be concluded that the books published by Allameh Tabatabai University Press generally are not in a good condition in terms of the back-of-the book indexes, and this publisher did not pay much attention to the back-of-the book indexes for the published books. For the books having indexes, 65/70%of the indexes were compatible with the checklist of American Society for Indexing and 78/52% of the indexes were compatible with the ISO 999 standard. If we consider the 50% point as a medium, it can be said that the rate of compatibility of indexes with both standards stands above the average for the criteria used. But since compliance with ISO 999 is nearly 12/82 percent higher than that of the checklist by American Society for Indexing, it can be argued that compliance with ISO 999 is in a better position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Back-of-the-Books indexes
  • Indexing
  • Allameh Tabataba&rsquo
  • i University Press
  • ISO Standard 999:1996
  • American Society for Indexing