نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره) شهرری، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استاد گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی، ارائه الگوی کیفی توزیع کتاب در ایران است. شناسایی چگونگی وضعیت، مسائل و مشکلات، عوامل و عناصر تاثیرگذار و راهکارهای ارتقای توزیع کتاب از اهداف فرعی مقاله به شمار می‌رود.

روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش، نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) است. داده‌ها با انحام مصاحبه‌های نیمه-ساختاریافته گردآوری شده است. جامعه پژوهش، 10 نفر از صاحب‌نظران توزیع کتاب در ایران بودند. 2 نفر از صاحب‌نظران توزیع به طور هدفمند شناسایی و به روش گلوله برفی از طریق آنها افراد بعدی معرفی شدند، و از نرم‌افزار MAXQDA برای تعیین مفاهیم، مقوله‌ها و ویژگی‌ها استفاده شد. در نهایت با پارادایم، زمینه‌ها، شرایط علی، راهبردهای اصلی، مداخله‌گرها و پیامدهای توزیع‌کتاب در ایران مشخص شد.

یافته‌ها: مهمترین مسائل و مشکلات توزیع کتاب، غیرحرفه‌ای‌بودن توزیع، پایین‌بودن تقاضا برای خریدکتاب و قاچاق‌کتاب؛ مهمترین عوامل تاثیرگذار بر توزیع شامل تداخل صنفی نشر و توزیع، میزان تقاضا و شناخت نیاز جامعه؛ و مهمترین راهکارهای ارتقای توزیع کتاب، تدوین قوانین و مقررات مناسب، جلوگیری از تداخل صنفی و طراحی و اجرای الگوی مناسب شناسایی شد.

نتیجه‌گیری: یکی از دلایل ضعف حوزه ‌توزیع، نوپا بودن این حرفه است که نیاز به حمایت دارد، تاثیر سیاست‌های کلی دولت و نهادهای دولتی به خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رفع موانع، مسائل و مشکلات توزیع بسیار راه‌گشاست. حمایت، نظارت و عدالت دولت نه تنها حوزۀ توزیع، بلکه صنعت کتاب را در تمام بخش‌ها (تولید، توزیع، فروش) رونق می‌بخشد، ولی این حمایت بایستی ناظر بر ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با کتاب باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The paradigm model of book Distribution in Iran: A Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Manizheh Torabi Alamuti 1
  • Dariush Matlabi 2
  • Fahimeh Babalhavaeji 3
  • Nadjla Hariri 4

1 . Ph.D. Candidate in Knowledge and Information Science, Information Retrieval, Islamic Azad University of Science and Research Branch, Tehran, Iran.

2 Associate professor of Islamic Azad University, Yadegar-e Imam. Shar-e Rey, Tehran, Iran

3 Islamic Azad University,Science and Research Branch,Tehran, Iran

4 professor, Department of Knowledge and Comunication Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IRAN

چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study is to provide a qualitative model of book distribution in Iran. Identifying how the situation, issues and problems, influential factors and elements and strategies to promote book distribution are among the sub-objectives of the research.

Method: This research is carried out with qualitative method, Grounded Theory approach using deep interviews with experts and experts in the field of book distribution. Data were collected through semi-structured interviews. The research population consisted of 10 book distribution experts in Iran. Two distribution experts were purposefully identified and then the next people were identified by the snowball method. MAXQDA software was used to determine the concepts, categories and features. Finally, with paradigm, the context, causal conditions, main strategies, interventions and consequences of book distribution in Iran were identified.

Findings: The most important issues and problems of book distribution in Iran are related to the unprofessional categories of distribution, low demand for book purchase and book smuggling. The most important factors and elements affecting the distribution are trade union interference, the amount of demand and knowledge of the needs of society and the most important strategies for promoting book distribution in Iran were appropriate laws and regulations codification, preventing trade union interference, appropriate model design and implementation.

Conclusion: One of the reasons for the weakness of the distribution sector is that it’s a new industry, hence needs support. The impact of the general policies of the government and government institutions, especially the Ministry of Culture and Islamic Guidance, on resolving the barriers, issues and problems of distribution is very instructive. Government support, oversight and justice promotes not only the distribution domain but also the book industry in all sectors (production, distribution, sales).But this support should oversee the creation of book-related infrastructure.

Keywords: Book Distribution, Qualitative Model, Book Distribution Profession

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Distribution
  • Qualitative Model
  • Book Distribution Profession
  • Iran Book Distribution