نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 Assistant Professor, Department of Computer and IT. Jahrom University

3 مربی، گروه مدیریت، دنشگاه پیام نور، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد. گروه فناوری اطلاعات. دانشگاه شیراز

10.22055/slis.2021.35987.1804

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی ارتباط شاخص‌های آلتمتریکس شبکه علمی- استنادی مندلی با پایگاه‌های اسکوپوس، وب-اوساینس و گوگل اسکالر پرداخته است.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به شیوه پیمایشی-توصیفی و با رویکرد آلتمتریکس صورت گرفته‌است. جامعه آماری پژوهش شامل نویسندگان و پژوهشگران پرتولید ایرانی حوزه مدیریت صنایع هستند که در بازه زمانی 2000-2019 مدرک نمایه شده‌ای در پایگاه اسکوپوس داشته‌اند. 160 نفر از پرتولیدترین نویسندگان توسط پایگاه اسکوپوس معرفی و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به‌منظور تحلیل داده‌ها، علاوه بر آماره‌های توصیفی، در بخش آمار استنباطی به کمک نرم افزار اکسل و اس‌پی‌اس‌اس، از آزمون همبستگی ساده و چندگانه بین شاخص‌های مورد مطالعه استفاده شده است.

یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود ارتباط معنادار و مثبت بین شاخص‌های مورد مطالعه در مندلی با شاخص‌های علم‌سنجی پایگاه‌های اسکوپوس، وب‌اوساینس و گوگل اسکالر است. این ارتباط در مواردی مانند دفعات خوانش مدارک، تعداد استنادات، و نمره اچ ایندکس، مندلی با اسکوپوس، وب‌اوساینس و گوگل اسکالر بسیار بالا و در مواردی همچون شاخصخوانندگان در مندلی با شاخص هم‌نویسندگی در اسکوپوس ضعیف می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که میزان ارتباط بین استناد دریافتی در مندلی با سایر پایگاه‌ها بسیار بالا است. همچنین رابطه شاخص اچ‌ایندکس نویسندکان در مندلی و سایر پایگاه‌ها مثبت و معنادار است. این رابطه در اسکوپوس و وب‌اوساینس قوی‌تر از سایر پایگاه‌ها مشاهده شده است.

نتیجه‌گیری: با توجه به وجود رابطه مثبت و معناداری بین شاخص‌های مندلی با شاخص‌های سایر پایگاه‌های مورد مطالعه، استفاده از این شبکه علمی- استنادی در انتشار و اشتراک‌گذاری نتایج تحقیقات می‌تواند در جلب استنادات بیشتر توسط نویسندگان بسیار مؤثر باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Publication rate and activity of Iranian researchers in the field of industrial management in social networks

نویسندگان [English]

  • Ali Biranvand 1
  • Mohammad Ebrahim Samie 2
  • Sareh Rahmaniyan 3
  • Mahsa Keshtkar 4

1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Computer and IT. Jahrom University

3 Instructor of Department of Management, Payam Noor University, Iran

4 Masters Student, CSE and IT Department, Shiraz University

چکیده [English]

Purpose: The significant influence of scientific and citation networks among scientific societies has caused that while identifying influential individuals and universities in each field, the issue of knowledge sharing is also highly considered. With this in mind, the present study investigates the relationship between Mendeley academic social network Altmetrics indices and Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases in the field of economy, management, and accounting.

Methodology: The present study is applied research that has been done in a descriptive-survey method with the Altmetrics approach. The statistical population of the research includes Iranian Authors and researchers in the field of economy, management, and accounting who had indexed documents in the Scopus database in the period of 2000-2019. 160 of the most prolific authors have been introduced and reviewed by Scopus. In order to analyze the data, in addition to descriptive statistics, in the inferential statistics section using Excel and SPSS software, a simple and multiple correlation test between the studied indicators has been used.

Results: The results show a significant and positive relationship between the indicators studied in Mendeley with the scientometric indicators of Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases. This relationship is very high in cases such as reading frequency, a number of citations, and HTML index score, Mendeley with Scopus, Web of Science, and Google Scholar, and weak in cases such as Mendeley reader index with Scopus co-authorship index. The results show that the degree of correlation between the citations received in Mendeley and other databases is very high. Also, the relationship between the authors' index in Mendeley and other databases is positive and significant. This relationship is stronger between Scopus and Web of Science than the other databases.

Conclusion: Due to the positive and significant relationship between Mendeley indicators and indicators of other databases, the use of this academic social network in publishing and sharing research results can attract more citations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientometric
  • altmetrics
  • Knowledge sharing
  • Social Networks
  • citation index