نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه علم اطالعات و دانششناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت اطلاعات در سیستم‎های اطلاعاتی مستندات فنی شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خوزستان، به منظور دستیابی به معیارهای ارزیابی کیفیت تهیه و نگهداری اطلاعات در مستندات فنی و نیز ارائه الگویی برای مدیران اطلاعات در پارک علم و فناوری خوزستان ‌می‌باشد.

روش شناسی: روش آمیخته همزمان،در نظر گرفته شده است. در بخش کیفی از رویکرد تحلیلی بافت‌نگاری و در بخش کمی از روش توصیفی-پیمایشی بهره گرفته شده است. در بخش کمی پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است. در بخش کیفی نیز، تعداد 10 نفر بر اساس تخصص، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و با این تعداد مصاحبه انجام شد. داده‌های پژوهش حاضر با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 تجزیه و تحلیل شده‌اند.

یافته ها: یافته ها نشان می دهد که وضعیت کیفیت تهیه و نگهداری مستندات فنی در سیستم‌های اطلاعاتی پارک علم و فناوری استان خوزستان در جامعه آماری‌ با میانگین بالاتر از 3، در حد متوسط و مطلوب قرار دارد و هر چهار شاخص مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل دسترسی، کیفیت، دوام و نگهداری؛ با کسب امتیاز بالاتر از نمره معیار 3 در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

نتیجه گیری و بحث: نتایج پژوهش حاضر نشان داد شاخص‌های مؤلفه پایداری نگهداری از وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سایر شاخص‌ها قرار دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش، این فرضیه را روشن می‌‌سازد که شاخص‌های مورد استفاده کارآمد هستند و دارای روابط معناداری می‌‌باشند که افزایش و یا کاهش هرکدام از مؤلفه‌ها بر دیگری تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quality Evaluation of Preparation and Maintenance of Technical Documents Information Systems and Implementation a pattern for Information Managers Khuzestan Science and Technology Park

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Khademizadeh 1
  • shadi ghasemizadeh 2
  • A. Hossein Farajpahlou 3

1 Associate Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz , Ahvaz, Iran

2 MSc. Knowledge and Information Science, Department of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Prof, Knowledge and Information Science, Department of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study was to evaluate the quality of archived information in the technical documentation information systems of knowledge-based companies located in Khuzestan Science and Technology Park, in order to identify the quality assessment criteria of documentation preparation and maintenance and to provide a model for information managers to discover the link between effective information production activities and technical documentation.

In this study, due to the coincidence of both qualitative and quantitative methods, simultaneous mixed method is considered for this research. In the qualitative part of the research, the analytical approach of histology is used and in the quantitative part the descriptive-survey method is used. In the quantitative part of the present study, two questionnaires were developed based on the study of the texts and the CISE model of Palmius (2007) as well as on the basis of Gitinejad's research (2018). The study population consisted of 44 research and development companies. 32 Documentation and 11 managers, whose documentary activity is done by a documented information system, participated in the survey to complete the questionnaire. In the qualitative part of the present study, 10 individuals were selected by purposeful sampling based on their expertise and interviews were conducted.. The findings of the present study showed that based on the single-group t-test, it can be argued that the quality of documentation preparation and maintenance in the technical documentation information systems in the statistical population with a mean higher than 3, is average and desirable. The average quality status of 3.468 was obtained. The results show that all four indices studied in the present study, including accessibility, quality, durability, and maintenance, were rated favorable with a score higher than criterion 3. The results of the present study showed that the components of sustainability component of maintenance status are more desirable than other indices. Also, the results of Pearson correlation test between the variables of the present study illustrate the hypothesis that the indices used are efficient and have meaningful relationships that increase or decrease of each component affects the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Assessment
  • Information System
  • Information Quality
  • Documentation
  • Technical Documentation