نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ساختار موضوعی و روند تولید مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی ایران انجام شد.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از طریق تحلیل هم‌واژگانی به بررسی مقالات از ابتدا تا نیمسال اول 1398 پرداخته است. تعداد 1425 پایان نامه با جستجو در پابگاه های مربوط به پایان نامه ها بازیابی شد. از طریق جستجوی پژوهشگران، عنوان پایان‌نامه‌ها در پایگاه های «مگ ایران»، «نورمگز»، «موتور جستجوی علم نت»، «پایگاه انسانی»، «پایگاه جهاد دانشگاهی» و «گوگل اسکالر» تعداد 623 مقاله بازیابی گردید. برای تحلیل اطلاعات کتابشناختی مقالات و تحلیل هم‌واژگانی موضوعات مقالات و یکدست‌سازی کلیدواژه‌ها از نرم‌افزارهای اکسل و راور پریمپ استفاده شد. از مجموع 394 کلیدواژه، 59 کلیدواژه با حداقل فراوانی 5، با استفاده از قانون برافورد و آستانه شمول برای ساخت ماتریس هم‌رخدادی انتخاب شد و با استفاده از نرم‌افزار یوسی نت نقشه‌ها و مقدار شاخص‌های مرکزیت درجه، نزدیکی و بینابینی ترسیم و محاسبه شد.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد با توجه به شاخص‌های مرکزیت بینابینی و رتبه، بیشترین ارزش به موضوعاتِ «کتابخانه‌های دانشگاهی»، «کتابداران»، «مدیریت دانش» و «علم سنجی» تعلق دارد. همچین با توجه به شاخص مرکزیتِ نزدیکی، موضوعاتِ «کتابداران»، «کتابخانه‌های دانشگاهی»، «سواد اطلاعاتی» و « مدیریت دانش» دارای بیشترین تأثیر در شبکه هستند. روند رشد در سال های 94 و 95 به بیشترین مقدار خود رسیده است. دانشگاه فردوسی مشهد با 100 عنوان و دانشگاه شهید چمران اهواز با 83 عنوان به ترتیب رتبه های اول و دوم دانشگاه‌های هسته را در بین دانشگاه‌های منتشر کننده مقالات دارا هستند.

نتیجه‌گیری: تمرکز بیشتر مقالات مستخرج از پایان‌نامه بر موضوعات علم سنجی، مدیریت دانش، کتابداران، سواد اطلاعاتی و کتابخانه‌های دانشگاهی حاکی از اهمیت این مباحث در پژوهش‌های مقطع کارشناسی ارشد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Drafting the Knowledge Map of the Papers extracted from the Iranian State University of Information Science and Masters Theses

نویسندگان [English]

  • Esmaeil khademizadeh 1
  • fatemeh nooshnfard 2
  • Amir Reza Asnafi 3

1 Ph.D student, Department of Communication and Knowledge Sciences, Tehran Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Communication and Knowledge Sciences, Tehran Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Prof in KIS, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the thematic structure and production process and growth of articles extracted from master's theses in knowledge and information science of Iranian public universities.

Methodology:The present study has examined articles from the beginning to the first half of 1398 through homogeneous analysis. 1425 dissertations were retrieved by searching the dissertation sites. Through the search of researchers, the titles of dissertations in the databases of "Meg Iran", "Normagz", "Science Search Engine", "Humanities Database", "University Jihad Database" and "Google Scholar" were retrieved 623 articles. Excel and Rover Prim software were used to analyze the bibliographic information of the articles and to analyze the homogeneity of the topics of the articles and to unify the keywords. Out of a total of 394 keywords, 59 keywords with a minimum frequency of 5 were selected using the Bradford's law and inclusion threshold to construct the co-occurrence matrix. Then, the created matrix was converted to UCNET software format, and maps and the value of degree, proximity and intermediate degree indicators were drawn and calculated through the software plugin, ie NetDraw

Findings: Findings showed that according to the indicators of intermediate centrality and rank, the highest value belongs to the topics of "academic libraries", "librarians", "knowledge management" and "scientometrics". Also, according to the Centrality of Proximity Index, the topics of "librarians", "academic libraries", "information literacy" and "knowledge management" have the most impact on the network. The growth trend reached its highest level in 1994 and 1995. Ferdowsi University of Mashhad with 100 titles and Shahid Chamran University of Ahvaz with 83 titles have the first and second ranks of nuclear universities among the universities that publish articles, respectively.

Conclusion: The greater focus of dissertation papers on scientometrics, knowledge management, librarians, information literacy, and academic libraries indicates the importance of these topics in postgraduate research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theses
  • Information Science
  • Knowledge Map
  • Co-lexical Analysis
  • Vocabulary Analysis)