نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به ارائه چارچوب سیاست‌گذاری اقتصاد اطلاعات برای کسب و کارهای داده‌محور پرداخته است. نوع تحقیق آمیخته و کاربردی از نوع نظریه پردازی داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های ثبت شده با محوریت داده محور در پارک علم و فناوری به تعداد تقریبی 200 شرکت بوده است، تجزیه و تحلیل داده‌های با استفاده روش دلفی فازی و نرم‌افزار SPSS19 انجام شده است. یافته‌های بدست آمده در بخش دلفی فازی نشان داد که شاخص ارتقا محصولات و خدمات با استفاده از اطلاعات بیشترین وزن را داشته است. در رتبه دوم شاخص پایش اثربخشی و کارامدی بهبودهای صورت گرفته شده در جریان درآمدی شرکا بوده است. در ادامه شاخص‌های توجه به نیازمندی‌های مشتریان، توجه به میزان نیازمندی‌های مشتریان و ایجاد خلاقیت و ایجاد زمینه‌های جدید و نوآورانه پایین‌تر از حد میانگین می‌باشند. بنابر سایر یافته‌های بدست آمده تمامی مولفه-های تطبیق دادن داده‌ها، تامین‌گنندگان داده‌ها و فراهم کننده داده دارای توانایی سنجش بعد خلق اطلاعات را دارا می‌باشد. شاخص ارتقا محصولات و خدمات با استفاده از اطلاعات با وزن 05391 / 0 بیشترین وزن را داشته است. در رتبه دوم شاخص پایش اثربخشی و کارامدی بهبودهای صورت گرفته شده در جریان درآمدی شرکا به وزن 04968 / 0 بوده اند. میانگین شاخص ها برابر با 04157 / 0 می‌باشد و مشاهده می‌شود شاخص‌های توجه به نیازمندی‌های مشتریان، توجه به میزان نیازمندی‌های مشتریان و ایجاد خلاقیت و ایجاد زمینه‌های جدید و نوآورانه پایین تر از حد میانگین می‌باشند. همچنین، تمامی ابعاد خلق اطلاعات، انتشار اطلاعات و کاربرد اطلاعات دارای توانایی سنجش چارچوب سیاست‌گذاری اقتصاد اطلاعات را دارا می‌باشد و بیشترین میزان بار عاملی مربوط به بعد کاربرد اطلاعات با میزان بار عاملی 0.497 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information economy policy-making framework for Data-Driven businesses

نویسندگان [English]

  • Nooshin Hormozinezhad 1
  • Fatima Fahimnia 2
  • mahshid Eltemasi 3

1 PhD student in Information Science and Knowledge, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, University of Tehran

3 Assistant Professor, University of Tehran

چکیده [English]

Objective: The present study provides Policy Framework of Information Economy for Data-Driven Business. The type of mixed and applied research is the type of data theorizing of the foundation. The criteria for framing a data-driven business model model based on effective information economics policy are wide-ranging due to the complexity of this type of knowledge and their differences among entrepreneurs. A business model is a set of beliefs in order to create value from the proposed business. In the past, there was a heterogeneous understanding of the terms and concepts of business model. Words such as business idea, business concept, revenue model, or economic model can be found in the business model literature. The present study provides an information economy policy framework for data-driven businesses.
Methodology: The type of research is mixed and applied from the type of data theorizing of the foundation. The statistical population of the study was the data-driven companies registered in Tehran Science and Technology Park with an approximate number of 200 companies, of which 15 for the qualitative part by snowball method and for the quantitative part using Morgan table from the whole company. Registered with data-driven focus in Tehran Science and Technology Park, 132 companies were randomly selected. The research tools included interviews and a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed using content validity method and the reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha test. Data analysis was performed using fuzzy Delphi method and SPSS19 software.
Findings: Findings obtained in the fuzzy Delphi section with 15 experts showed that the index of promotion of products and services using information had the highest weight. In second place was the monitoring index of the effectiveness and efficiency of improvements in the revenue stream of partners. In addition, the indicators of paying attention to customer needs, paying attention to customer needs and creating creativity and creating new and innovative fields are below average. According to other findings, all components of data matching, data providers and data providers have the ability to measure the dimension of information creation. Product and service promotion index using information with a weight of 0.05391 had the highest weight. In the second place, the monitoring index of effectiveness and efficiency of the improvements made in the revenue stream of the partners was 0.04968. The average of the indicators is equal to 0.015157 and it is observed that the indicators of paying attention to customer needs, paying attention to the needs of customers and creating creativity and creating new and innovative fields are lower than the average. Also, all dimensions of information creation, information dissemination and information application have the ability to measure the information economy policy framework and the highest factor load is related to the information application dimension with a factor load of 0.497.
Conclusion: The results showed that the dissemination of information has three components of information facilitation (including indicators of providing information infrastructure, information analysis and providing advice in the field of information, dissemination of defects and breakdowns of information, helping other organizations to use and exploit information, providing services Outsourcing information analysis, providing consulting services in the field of information strategy, creating specialized departments of infrastructure and information analysis), creating an information value network (including indicators for sharing information between several different organizations that have a single group of customers with The aim is to improve the cooperation of organizations for better service, standardization of information sharing mechanisms, monitoring of information quality indicators and determination of data sharing strategy and its control policies) and partner in the delivery network (including indicators of information sharing among participants in Delivery, control and measurement of the improvement of transactions, strengthening markets and increasing advertising power), which is related to the second sub-question of the research (what are the main and sub-components of providing information dissemination framework for data-driven businesses?). Also, Business partners, information flow integration with the aim of optimizing operational results and reducing costs, monitoring the clarity of information exchanged between the business, improving effectiveness and efficiency In the company's revenue stream, standard information quality and information exchange protocols, performance The product and its function can be the product of the state of sharing), because it is related to the third sub-question of the research (what are the main and secondary components of providing an information framework for the business and the function of a particular agent?). Therefore, dimensions of information creation, dissemination and function have the ability to measure the variables of the information economy policy framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy framework
  • information economics
  • data-driven businesses
  • dissemination of information