نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 ستادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر(مهارت‌های اینترنت، خودکارآمدی حریم خصوصی برخط، آگاهی از نظارت برخط، نگرانی از حریم خصوصی برخط و آگاهی از خطرات حریم خصوصی برخط) بر سواد حریم خصوصی برخط دانشجویان دانشگاه رازی است.

روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه رازی (11268 نفر) در سال تحصیلی 99-98 است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 372 نفر و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعیین شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته (مهارت‌های اینترنت، خودکارآمدی حریم خصوصی برخط، آگاهی از نظارت برخط، نگرانی از حریم خصوصی برخط و آگاهی از خطرات حریم خصوصی برخط) و نیز پرسشنامه محقق ساخته سواد حریم خصوصی برخط، استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخه 24 استفاده شده است.

یافته‎ها: بر اساس تحلیل داده‌ها مهارت‌های اینترنت با ضریب تأثیر 57/ 0، خودکارآمدی حریم خصوصی برخط با ضریب تأثیر 56/0، آگاهی از نظارت برخط با ضریب تأثیر 39/0، آگاهی از خطرات حریم خصوصی برخط با ضریب تأثیر 53/ و نگرانی از حریم خصوصی برخط با ضریب تأثیر 12/0 بر مقیاس کلی سواد حریم خصوصی برخط مؤثر هستند.

نتیجه‌گیری: با توجه به مؤثر بودن عوامل (مهارت‌های اینترنت، خودکارآمدی حریم خصوصی برخط، آگاهی از نظارت برخط، آگاهی از خطرات حریم خصوصی برخط و نگرانی از حریم خصوصی برخط) بر افزایش سواد حریم خصوصی برخط در جهت حفظ حریم خصوصی در اینترنت، باید آموزش و اقدامات لازم در جهت توجه و ارتقاء این عوامل صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the promotion of students' online privacy literacy

نویسندگان [English]

  • Zohre Azizi 1
  • saleh rahimi 2
  • vakil ahmadi 3

1 MSc., Department of Information Science and Knowledge Studies, Razi University, Kermanshah, Iran.

2 razi university

3 Asistant Professor, Department of Sociology. Razi university, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Background and Objective: the purpose of this study was to investigate the effective factors (Internet skills, online privacy self-efficacy, online surveillance awareness, online privacy concerns and online privacy risks) on online privacy literacy of Razi University students.

Methodology: The present study is applied in terms of purpose and descriptive and survey method. The statistical population of this study includes all students of Razi University (11268 people) in the academic year of 99-98. The sample size was 372 using Morgan's table and was determined by stratified random sampling. The researcher-made questionnaire (Internet Skills, Online Privacy Self-efficacy, Awareness of Online Monitoring, Concerns of Online Privacy and Awareness of Online Privacy Risks), Also, a researcher-made questionnaire made of online privacy literacy was used, which has 4 components (knowledge of the performance of online service providers, knowledge of technical aspects of online privacy, knowledge of information protection laws and awareness of necessary strategies for individual control). The validity of the questionnaires was confirmed by experts and Cronbach's alpha coefficient for Internet skills (0.816), online privacy efficiency (0.763), online monitoring awareness (0.810), online privacy concerns (0. 880) and awareness of the dangers of online privacy (0.856), online privacy literacy (0.873) was obtained, which indicates the validity of the questionnaires used. Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the findings using the version 24 software.

Findings: Based on data analysis, Internet skills with an impact factor of 0.57, online privacy efficiency with an impact factor of 0.56, awareness of online monitoring with an impact factor of 0.39, awareness of the dangers of online privacy with an impact factor of 53 / and concern Online privacy with an impact factor of 0.12 is effective on the overall scale of online privacy literacy.

conclusions: Given the effectiveness of factors (Internet skills, online privacy self-efficacy, awareness of online surveillance, awareness of the dangers of online privacy and concerns about online privacy) on increasing the privacy of online privacy in order to protect privacy on the Internet, Training and necessary measures should be taken to pay attention to and promote these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Privacy Literacy
  • Internet Skills
  • Online Privacy Effectiveness
  • Awareness of Online Monitoring
  • Awareness of the Dangers of Online Privacy