نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

3 استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی،بابل، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تأثیرگذاری مهارت‌های کوانتومی بر مهندسی دانش در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور انجام شده است.

روش شناسی: از نظر هدف، کاربردی، از نظر رویکرد، آمیخته است. جهت تحلیل داده از روش تحلیل مضمون استفاده گردید . نمونه‌گیری بخش کیفی به صورت غیر احتمالاتی و هدفمند انجام پذیرفت و ابعاد مهارت‌های کوانتومی و مهندسی دانش از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شناسایی شد. بخش کمّی، نظرات 375 نفر از مدیران ، مسئولین ، کارکنان ستادی و کتابداران کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای ، بررسی شد. برای ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید.

یافته‌ها: براساس مطالعه متون، مصاحبه اکتشافی از خبرگان ، برای مهارت‌های کوانتومی، 3 بعد تفکر خلاق، تفکر سیستمی و تفکر اقتضایی و موقعیت گرایی و برای مهندسی دانش 5 بعد کیفیت دانش و مناسب بودن خروجی مهندسی دانش، طراحی ساختار حوزه مهندسی دانش، آزمایش برای تایید اعتبار قوانین سازماندهی دانش، مستند سازی و نگهداری دانش شناسایی شدند. همچنین یافته‌های تحلیل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار PLS نشان دهنده تأثیرمعنادار مهارت‌های کوانتومی بر مهندسی دانش در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بوده است.

نتیجه : مهارت‌های کوانتومی به دنبال کشف دانش و راه‌ حل‌های خلاقانه در جهت توسعه سازمان است. کارکنان با مهارت‌های کوانتومی بالا، تلاش بیشتری در جهت شناسایی فرصت‌ها و بهره‌برداری از آنها داشته و همواره به دنبال دانش و ایده‌های نو جهت رسیدن به چشم اندازهای سازمانی خود است و با آمادگی پذیرش تغییر به دنبال یافتن راه حل‌ها و ابزارهای اطلاعاتی جهت اثربخشی در امورات سازمان بوده که این عوامل، توسعه مهندسی دانش را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Impact of Quantum Skills on Knowledge Engineering in Iran Public Libraries Foundation

نویسندگان [English]

  • behrang safari 1
  • seyed Aliasghar Razavi 2
  • Mitra Ghiasi 3

1 Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

2 Assistant Prof , Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

3 Assistant Professor, Department of Information and Knowledge Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: In the last two decades, the world of public and private organizations and institutions has undergone significant changes. Rapid changes in technology, globalization, increased service quality, and a shortage of skilled and expert human resources has created a very intense competitive environment among organizations. Succeeding in such a competitive environment requires the use of new resources and methods. For this reason, researchers have proposed new knowledge-based approaches in which knowledge is considered a critical resource and perhaps the only source of the organization in creating a sustainable competitive advantage. On the other hand, in today's complex and constantly changing world, traditional methods do not respond to the massive flood of information and knowledge, so if an organization is looking for good governance, managers and employees need to equip themselves with the latest skills that the principles of quantum physics have raised a set of the skills in this area. Quantum skills refer to a set of competencies that lead to increased effectiveness and organizational development, and the resolution of undesirable conflicts. The quantum skills are not intended to replace traditional skills but to improve them. A quantum perspective generally enhances capabilities, empowerments, and more profound effectiveness; these skills are the framework for new management skills. Due to the rapid and comprehensive changes in information technology and the creation of databases, the range of activities and services of libraries and information centers are affected continuously. These changes are effective in libraries and satisfy users, and meet their demands. Motivation in human resources for knowledge and knowledge engineering, acquisition of new approaches, and quantum skills is essential. It highlights the need to identify the dimensions of quantum skills and knowledge engineering. Therefore, the present study was conducted to design a model for the impact of quantum skills on knowledge engineering in the Iran public libraries Foundation.
Methodology: Regarding the purpose, the present study pursued a functional goal, and in terms of a mixed approach, it was a combination of qualitative and quantitative methods. To analyze the data, the content analysis method was used. The qualitative part of the research was directed utilizing a semi-structured interview with 15 professors of information science and information technology departments and managers of public libraries. Purposeful sampling was used to select individuals, and also content validity was conducted to ensure the validity of the interviews. The researcher provided the interview questions and submitted them to the supervisor, the consultant, and three executive experts, and after considering their corrective opinions, the questions were finalized. In the quantitative part of the research, the survey method was used. The statistical population of this section was all librarians, officials of libraries, staff, and managers of Iran Public Libraries Foundation numbering 6171 people, which was determined by Cochran's formula 362 people as the total sample size. Due to an error of 0.05% and probability of non-return of all questionnaires, 375 were distributed, but all questionnaires were collected and analyzed. The sampling method was quantitative and proportionate stratified based on the total number of employees in the provinces. The output of the qualitative part was in the form of two questionnaires, including 22 items of quantum skills and 69 items of knowledge engineering, analyzed based on a 5-point Likert scale. The validity and reliability of the questionnaires were assessed using confirmatory factor analysis in PLS software.
Findings: Based on the texts analysis, exploratory interview, and research team refinements, for quantum skills, three dimensions of creative thinking, systems thinking, and contingency thinking and positioning were found. On the other hand, for knowledge engineering, five dimensions of knowledge or information quality and appropriateness of knowledge engineering output, knowledge engineering, experiments were identified to validate the rules of knowledge organization, knowledge documentation, and knowledge maintenance. Also, the findings of structural equation analysis show the significant effect of quantum skills on knowledge engineering in the Iran Public Libraries Foundation.
Discussion: Quantum skills seek to discover knowledge and creative solutions to the development of the organization. Employees with high quantum skills have made more efforts to identify opportunities and take advantage of them. They are always looking for new knowledge and ideas to achieve their organizational visions and are willing to accept change to find solutions and information tools to be effective. In the affairs of the organization, these factors will lead to the development of knowledge engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum Skills
  • Knowledge Engineering
  • Creative Thinking
  • Systems Thinking
  • Knowledge Quality
Aflakian, N; Rahimi, H (2016), Analysis of Simple and Multiple Relationships between Knowledge Management Processes and Intellectual Capital with the Implementation of Quantum Organization Components in Kashan University, M.Sc. Thesis in Educational Management, Kashan University, Faculty of Humanities.
Azimi Sanavi, B; Razavi, S. (2014), The relationship between familiarity and the use of quantum management skills in sports organizations, Journal of Sports Management, 6 (4): 613-625
Barley, W.C., Treem, J.W., Kuhn, T.R. (2018), Valuing Multiple Trajectories of Knowledge: A Critical Review and Research Agenda for Knowledge Management Research. Academy of Management Annals, 12(1): 278-317.
Cai, W. Vossogh, M. Reinders, B. Toshin, D. S. & Ebadi, A. G. (2019). Application of quantum artificial bee colony for energy management by considering the heat and cooling storages. Applied Thermal Engineering, 157, 1137-1342.
Chu, H., Hwang, G., Huang, S., Wu, T. (2008), A knowledge engineering approach to developing e‐libraries for mobile learning", The Electronic Library, 26 (3): 303-317.
Ghaffari, H; Shayani, M; Ahang, F; Raeisi, A (2019), The effect of quantum leadership on organizational learning with the mediating role of knowledge sharing (research sample: teachers and middle school principals in the first district of Zahedan), Quarterly Journal of Strategic Organizational Knowledge Management, 2 (5): 119-146.
Gholami, M.J; Moradi.M and Sohrabi.R, (2009), A Study of the Relationship between Quantum Management Skills and Leadership Effectiveness in Quantum Organizations, 3rd International Conference on New Developments in Management, Economics and Accounting, Tehran, Iran Business Excellence Association
Ghorbani, A; Moghaddam, M; Harandi, A (2019), The effect of quantum management skills on employees' innovative performance with regard to the role of knowledge acquisition capacity and knowledge sharing (Case study: staff of Beheshti University of Medical Sciences), 1-14..
Gloet, M., Samson, D. (2016), Knowledge Management and Systematic Innovation Capability, International Journal of Knowledge Management, 12 (2): 1-4.
Hamzehpour. M .( 2018). Presenting the Indigenous Model of Quantum Leadership in Iranian Knowledge-Based Companies, Strategic Management Thought, Volume 12, Number 1 Spring and Summer 2016 Page 153-184
Hassanzadeh, M. (2017). Knowledge Management: Concepts and Infrastructures. Librarian Publishing.
Innes, M. (2003), Investigating Murder: Detective Work and the Police Response to Criminal Homicide, Oxford: Oxford University Press.
Kabaranzadeh M.R, Separzad.J.(2018). Investigating the Relationship between the Application of Information and Communication Technology Dimensions with Knowledge Management Processes in the Judiciary Headquarters, The First National Conference on Research and Development in Management and Resistance Economics – 2018
Kempa, A. (2020), Possibilities of using knowledge engineering in knowledge management, Scientific papers of Silesian university of technology, 239-248.
Khaledi Sardashti, F., Moradi Pordanjani, H. (2019), Study of the Relationship between Quantum Skills and Creativity of Primary School Teachers in Lordegan City, 4 (2): 58-69.
Khanqali, Sh; Shahrokhi, M; Eidi, A (2015), Design of an information management system and technical knowledge of repairs in holding companies, Master Thesis in Industrial Engineering, University of Kurdistan, Faculty of Engineering.
Maqbool Ali ; Rahman Ali ; Wajahat Ali Khan ; Soyeon Caren Han ; Jaehun Bang ; Taeho Hur ; Dohyeong Kim ; Sungyo (2018).A Data-Driven Knowledge Acquisition System: An End-to-End Knowledge Engineering Process for Generating Production Rules. Volume: 6
Mohamed, N., Pauleen, D.J. (2005), Cognition, Quantum Skills, and Knowledge Management in the Criminal Investigation Process: A Conceptual Model, Knowledge Management in Asia-Pacific, 28-29: 1-27.
Naderianfar, M. Barkhordar, M. Nemati Dehkordi, SH. Jalalodini. A (۲۰۱9). The role of quantum skills in conflict resolution in educational organizations: A review article. Journal of Advances in Medical Education (JAMED) ۱ (۲), ۱۷-۲۵.
Nisar, T.M., Prabhakar, G., Strakova, L. (2019), Social media information benefits, knowledge management and smart organizations, Journal of Business Research, 94: 264-272.
Noruzi, M.R., Vargas-Hernández, J.G. (2010), The Necessity of Physics’ Quantum Skills Strategies, Intellectual Capital and the Study of Knowledge Management in the Crisis Era, Acta Universitatis Danubius, 124-140.
Nowruzzadeh, A; Iranzadeh, S, Faraghi F (2019), Analysis of the effect of quantum leadership dimensions on organizational excellence with the mediating role of management of quantum knowledge and skills in Ardabil University of Medical Sciences, Health Management (Nezam Salam), 10 (3) :
Nusrati, Sh; Khosravi, M; Ghaderi, Mo (2019), Identifying the tacit knowledge of English teachers in the second year of high school from objective evaluation methods: a phenomenological study, curriculum studies, 15 (56): 119-140.
Rahimi, H; Athari, Z; Aflakian, N (2015), Intellectual Capital and Knowledge Management Processes in Quantum Organization: A Case Study of Kashan University, Research and Planning in Higher Education, 21 (4): 99-119.
Seifollahi, N.(2015). Information and Communication Technology and Knowledge Management the Second International Conference on New Paradigms of Management Innovation and Entrepreneurship.1-14.
Shelton, C. (1999), Quantum Leaps: 7 Skills for Workplace Re-Creation, Boston: Butterworth-Heinemann.
Uzoka, F.M.E., Ijatuyi, O.A. (2005), Decision support system for library acquisitions: a framework, The Electronic Library, 23 (4): 453-62.www.en.wikipedia.org
Zhang, C. (2020), An Open Data Storytelling Framework for Organizational Knowledge Management, 17th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organizational Learning, 415-420.