نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

3 استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی،بابل، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تأثیرگذاری مهارت‌های کوانتومی بر مهندسی دانش در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور انجام شده است.

روش شناسی: از نظر هدف، کاربردی، از نظر رویکرد، آمیخته است. جهت تحلیل داده از روش تحلیل مضمون استفاده گردید . نمونه‌گیری بخش کیفی به صورت غیر احتمالاتی و هدفمند انجام پذیرفت و ابعاد مهارت‌های کوانتومی و مهندسی دانش از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شناسایی شد. بخش کمّی، نظرات 375 نفر از مدیران ، مسئولین ، کارکنان ستادی و کتابداران کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای ، بررسی شد. برای ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید.

یافته‌ها: براساس مطالعه متون، مصاحبه اکتشافی از خبرگان ، برای مهارت‌های کوانتومی، 3 بعد تفکر خلاق، تفکر سیستمی و تفکر اقتضایی و موقعیت گرایی و برای مهندسی دانش 5 بعد کیفیت دانش و مناسب بودن خروجی مهندسی دانش، طراحی ساختار حوزه مهندسی دانش، آزمایش برای تایید اعتبار قوانین سازماندهی دانش، مستند سازی و نگهداری دانش شناسایی شدند. همچنین یافته‌های تحلیل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار PLS نشان دهنده تأثیرمعنادار مهارت‌های کوانتومی بر مهندسی دانش در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بوده است.

نتیجه : مهارت‌های کوانتومی به دنبال کشف دانش و راه‌ حل‌های خلاقانه در جهت توسعه سازمان است. کارکنان با مهارت‌های کوانتومی بالا، تلاش بیشتری در جهت شناسایی فرصت‌ها و بهره‌برداری از آنها داشته و همواره به دنبال دانش و ایده‌های نو جهت رسیدن به چشم اندازهای سازمانی خود است و با آمادگی پذیرش تغییر به دنبال یافتن راه حل‌ها و ابزارهای اطلاعاتی جهت اثربخشی در امورات سازمان بوده که این عوامل، توسعه مهندسی دانش را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Impact of Quantum Skills on Knowledge Engineering in Iran Public Libraries Foundation

نویسندگان [English]

  • behrang safari 1
  • seyed Aliasghar Razavi 2
  • Mitra Ghiasi 3

1 Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

2 Assistant Prof , Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

3 Assistant Professor, Department of Information and Knowledge Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

چکیده [English]

Aim: Rapid and comprehensive changes in information technology and the creation of databases continuously affect the range of activities and services of libraries and information centers, and these changes are effective in libraries and to satisfy users and meet their demands. So, motivation in manpower for knowledge and knowledge engineering, acquisition of new approaches and quantum skills is important, and highlights the need to identify the dimensions of quantum skills and knowledge engineering. For this purpose, the present study was conducted with the aim of designing a model for the impact of quantum skills on knowledge engineering in iran public libraries Foundation.

Methodology:This research is applied in terms of purpose and in terms of approach is a mixture of qualitative and quantitative methods. In order to analyze the data, content analysis method was used. Qualitative sampling was performed in a non-probabilistic and purposeful manner and the dimensions of quantum skills and knowledge engineering were identified through semi-structured interviews with 15 executive experts who were fully acquainted with in iran public libraries Foundation. In the quantitative part, the opinions of 375 managers, librarians, staff and librarians of public libraries across the country were examined based on the stratified random sampling method in proportion to the total number of staff in the provinces about the importance of each of the identified components.

Findings: Based on the study of texts, exploratory interview and research team refinement, for quantum skills, 3 dimensions of creative thinking, systems thinking and contingency thinking and positioning, and for knowledge engineering, 5 dimensions of knowledge or information quality and appropriateness of knowledge engineering output, knowledge engineering, experiments were identified to validate the rules of knowledge organization, knowledge documentation and knowledge maintenance. Also, the findings of structural equation analysis show the significant effect of quantum skills on knowledge engineering in iran public libraries Foundation.

Conclusion: Little research has been done in the field of quantum skills and knowledge engineering. Therefore, identifying the factors affecting quantum skills and knowledge engineering is used in iran public libraries Foundation. Also, planning to increase quantum skills can lead to the advancement of knowledge engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum Skills
  • Knowledge Engineering
  • Creative Thinking
  • Systems Thinking
  • Knowledge Quality