نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 عضو هیات علمی ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی

3 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 کارشناس ارشد موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل روند جذب و چالشهای اشتغال دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی به منظور ارایه راهکارهای سیاستی برای پاسخگویی به نیاز نظام آموزش عالی انجام شده است.
روش­شناسی: این پژوهش از نوع پژوهش کاربردی به شمار می رود  و روش آن ، از نوع روش کیفی در بخش مصاحبه ها و  توصیفی–  تحلیلـی در بخش اسناد و آمار می باشد . به منظور بررسی روند جذب دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی از داده های آماری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی طی سالهای91-1390 تا 97-1396 استفاده شد. و به منظور جمع آوری اطلاعات بخش کیفی اقدام به مصاحبه نیمه ساختاریافته هدفمند با 14 دانش آموخته کارشناسی ارشد و دکترای رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گردید. برای تحلیل داده های بخش آمار از روش تحلیل توصیفی و همچنین برای تحلیل بخش مصاحبه های نیمه ساختاریافته از تحلیل تماتیک به عنوان راهبرد پژوهش استفاده شده است.
یافته­ها: یافته های آماری در رابطه با تعداد دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی نشان می دهد که بیشترین تعداد دانشجویان مربوط به سال تحصیلی 91-1390 می باشد و روند جذب و تعداد دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی طی سالهای متعدد مورد بررسی همواره کاهشی بوده است. یافته های بخش کیفی و مصاحبه ها نیز بیانگر این است که چالش‌های اشتغال دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی به سه مقوله کلی 1- عوامل فردی 2- عوامل درون نظام آموزش عالی 3- عوامل عوامل برون دانشگاهی، تقسیم بندی می شود.
نتیجه­گیری: برای رفع چالشهای اشتغال دانش آموختگان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی پیشنهاد می گردد اقدامات اساسی را طی سه مرحله  قبل از دانشجویی و حین فرایند جذب دانشجو با تاکید برانگیزه و نگرش اولیه متقاضیان ، در زمان دانشجویی با تاکید بر مهارت ورزی آنان و آموزش محتوای مورد نیاز بازار کار و پسا دانشجویی یا دانش آموختگی با تاکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه را مد نظر قرار داد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the recruitment process and employment challenges of Information Science and Knowledge Studies students, In order to provide policy solutions to meet the needs of the higher education system and society

نویسندگان [English]

  • asghar zamani 1
  • mahtab pouratashi 2
  • zohreh Cheraghi 3
  • Homa Fazli Yazd 4

1 Assistant Professor, Department of Higher Education Management Studies, Institute for Research and Planning in Higher Education.

2 irphe

3 Phd, Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz

4 IRPHE

چکیده [English]

Background and Objectives: The present study aimed to analyze the recruitment process and employment challenges of Information Science and Knowledge Studies students in order to provide policy solutions to meet the needs of the higher education system.
 
Methodology: This research is an applied research and its method is a qualitative method in the interviews section and descriptive-analytical in the documents and statistics section. In order to study the process of attracting students of Information Science and Knowledge Studies, statistical data of the Institute of Research and Planning of Higher Education during the years 2011-12 to 2017-18 were used. In order to collect information from the qualitative department, a purposeful semi-structured interview was conducted with 14 graduate and doctoral students in the field of Information Science and Knowledge Studies. Descriptive analysis method has been used to analyze the data of the statistics section and thematic analysis has been used as a research strategy to analyze the semi-structured interviews section.
Findings: The findings of the research in the statistical review section showed that the highest number of enrollees in the field of Information Science and Knowledge Studies in the doctoral program in the academic year 2016-2017, in the master's degree program in the academic year 2016-2017, and in the undergraduate program in 2011-2012. In terms of gender, in all the years studied, the total number of female enrollees was more than the number of male enrollees. Findings indicated that the highest number of enrollments in the field of Information Science and Knowledge Studies was related to the academic year 2011-2012. Then the enrollment has taken a downward trend in the academic year 2014-2015 with a slight, there has been an increase.
Discussion: To address the employment challenges of graduates in the field of Information Science and Knowledge Studies, three steps should be considered before the student and during the student recruitment process, during the student and post-student. Before attracting and admitting students, it is necessary to pay attention to their basic practical skills and competencies and their motivation and interest in this field. During their student time, it is necessary to find employment courses for students in this field to get acquainted with various jobs related to their expertise should be held and while identifying the needs and skills required by jobs, society and industry by the university and policy-making institutions and their application in university content and topics, carding skills, communication skills, scientific research skills, knowledge and practical skills of students. This field should be strengthened in the university. Also, the titles of dissertations and doctoral dissertations in this field should be selected based on the needs assessment of the labor market and society and the demand-oriented approach­­.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment Challenges
  • Information Science
  • Higher Education
  • Industry and University
  • Student Attraction