نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

کتابدار/ کتابخانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، سنجش سطوح کیفیت خدمات کتابخانه دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول با بهره‌گیری از ابزار لایب‌کوال، تعیین وضعیت مؤلفه‌های آن از دیدگاه کاربران و تعیین مؤلفه‌های مستلزم ارتقاء است.

روش‌شناسی: پژوهش از نوع پیمایش توصیفی است. جامعه پژوهش شامل سه هزار دانشجو کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه و عضو کتابخانه است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده و حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 341 نفر برآورد شده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد کتابخانه توانسته است در برخی از گویه‌های پرسشنامه لایب‌کوال، حداقل رضایت کاربران خود را فراهم نماید و میانگین سطح خدمات دریافتی از نظر کاربران در مؤلفه اثر خدمت بیش‌تر از دو مؤلفه دیگر و در جامعه نیز" با بالاترین حد اعتماد بین 3.32 تا 3.57 در رتبه اول و پس از آن مؤلفه "کنترل اطلاعات" با حد اعتماد بین 2.86 تا 3.11 در رتبه دوم و در آخر مؤلفه "کتابخانه به عنوان مکان" با حد اعتماد بین 2.52 تا 2.79 در رتبه‌ سوم‌ قرار دارد.

نتیجه‌گیری: سطح خدمات دریافتی کاربران کتابخانه در مؤلفه "اثر خدمت" در سطح حداقل انتظارها است و تفاوت معناداری با آن در سطح جامعه ندارد ولی خدمات دریافتی کاربران در مؤلفه "کتابخانه به عنوان مکان" تفاوت معناداری با سطح حداقل و حداکثر انتظارهای کاربران در جامعه دارد و بیش‌ترین میزان شکاف در حد کفایت نیز در این مؤلفه‌ دیده می‌شود. در مؤلفه "کنترل اطلاعات" نیز سطح خدمات دریافتی کاربران از کتابخانه با سطح حداقل انتظارهای کاربران تفاوت معناداری ندارد ولی تفاوت آن با سطح حداکثر انتظار کاربران معنادار است.

کلیدواژه: ارزیابی کیفیت خدمات، کتابخانه‌های دانشگاهی، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول، لایب‌کوال

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the quality of library services of Dezful Jundi-shapur University of Technology by using LibQual model

نویسنده [English]

  • Maryam Hasannejad

Librarian/ Jundi -Shapur University of Technology,, Dezful

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to assess the quality levels of library services at Jundi-Shapur University of Technology of Dezful by using LibQual tools to determine the status of its components from the users' point of view and determine the components that need to be upgraded.

Methodology: The research is a descriptive survey. The research community included three thousand undergraduate and graduate students of the university and members of the library which were sampled according to the simple random sampling procedure. The statistical sample size based on Morgan table was estimated to be 341 people.Findings: The research findings showed that the library has been able to provide the minimum satisfaction of its users in some items of the Libqual questionnaire. The study also revealed that average level of services received by users in the service effect component is more than the other two components and in the community "with the highest limit of trust between 3.32 Up to 3.57 was in the first rank and then the component "information control" with a confidence limit between 2.86 to 3.11 in the second place and finally component "library as place" with a confidence limit between 2.52 to 2.79 was in the third rank.

Discussion: The level of services received by library users in the "service effect" component is at the level of minimum expectations and is not significantly different from it. Also, the services received by users in the "Library as a place" component are significantly different from the minimum and maximum level of user's expectations in the community. The maximum adequacy gap is also in this component. In the "information control" component, the level of services received by users from the library is not significantly different from the minimum level of user's expectations, but its difference with the maximum level of The user's expectations is significant .

Keywords: Service Quality Assessment, University Libraries, Dezful Jundi-shapur University of Technology, LibQual

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Quality Assessment
  • University Libraries
  • Dezful Jundi-shapur University of Technology
  • LibQual