نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

مقدمه: با عنایت به اهمیت متون درسی در همه رشته های دانشگاهی در انتقال دانش به دانشجویان، پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های درس مدیریت دانش سازمانی و مقایسۀ آن با سرفصلهای مصوب وزارت علوم در رشتۀ علم اطلاعات و دانششناسی انجام شد.

روش شناسی: این پژوهش به روش توصیفی، از نوع تحلیل محتوا انجام شد. جامعه پژوهشی، کلیه کتابهای درس(6 کتاب) "مدیریت دانش سازمانی" بود. ابزار اندازه گیری، سیاهه وارسی محقق ساخته بود و نتایج پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون بررسی شد.

یافته‌ها: عمده‌ترین یافته های پژوهش، بیان کننده آن بود که کتابهای درس مدیریت دانش سازمانی 336 مرتبه به سرفصل‌های این درس توجه کرده‌اند. که توزیع آن در سرفصل های ترسیم نقشه دانش، زیرساخت‌های مدیریت دانش و استخراج دانش به ترتیب 61، 55و 50 فراوانی بوده است. در بین سرفصل‌های این درس، سرفصل تعاریف مدیریت دانش با میزان بار اطلاعاتی 418/-1 و ضریب اهمیت 103/. بیشترین توجه را داشته است. به سرفصل های تاکسونومی و هستی شناسی ها، زیر نظام های مدیریت دانش، بلوغ سازمانی هیچ گونه توجهی نشده است. محتوای کتاب‌های این درس بیش از دو برابر نویسندگان داخلی، وامدار نویسندگان خارجی است که 71 درصد از استنادات ترجمه‌ای سرفصل ها، مربوط به دهه نود قرن بیستم میلادی است. کتابهای درس "مدیریت دانش سازمانی" از لحاظ شاخصهای ساختاری، شکلی در وضعیت مطلوبی هستند اما از لحاظ ارزیابی روشی، بیشتر محتوای کتابها جنبه گردآوری داشته و حضور اندیشه نویسنده کمرنگ است.

نتیجه گیری: کتاب‌های درسی مدیریت دانش سازمانی از لحاظ روزآمدی، جامع نگری و بومی بودن دچار ضعف هستند و نیاز به بازنگری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Content, structure and methodological Assessment of Organizational Knowledge Management Textbooks according to the Attention of Curriculum

نویسندگان [English]

  • reza karimi 1
  • atepheh ghasemyvargany 2

1 department of Library and Information Science, Faculty of Humanities,University of Qom,

2 M.A. Department of Knowledge and Information science,University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

Introduction: Considering the importance of textbooks in all academic disciplines in transferring knowledge to students, The aim of this study was to analyze the content of organizational knowledge management textbooks and compare it with the headings approved by the Ministry of Science in the field of information science and knowledge.

Methodology: The present study is a descriptive and content analysis using the Shannon entropy method. The statistical population includes all textbooks in the course organizational knowledge management and the total population was considered as an example. The research tool was a researcher-made checklist.

Results: The major findings of the study showed that the organizational knowledge management textbook 336 times paid attention to the components of Curriculum, . and the attention has the distribution component Mapping knowledge, knowledge management Also, among organizational knowledge management Curriculum, knowledge management definitions Curriculum load factor of 1-/418 and 0/103 of the most attention. And no attention has been paid to the topics of taxonomy and ontologies, knowledge management subsystems, organizational maturity. Regarding the highest number of translation citations to the textbooks of "Organizational Knowledge Management", On 30 occasions, practical problems of knowledge management are mentioned in textbooks. On 24 occasions, the author has shown the student how to do further studies and has addressed additional resources, thus providing the ground for his active presence. The content of the textbooks in this course owes more than twice as much to domestic authors as it does to foreign authors, with 71% of the translation citations for the titles dating back to the 1990s. Regarding the topics of organizational knowledge mapping (equal ratio), knowledge extraction and organizational knowledge auditing with threefold superiority, it can be claimed that the concepts in these three topics have become indigenous and have benefited the most from domestic authors. "Organizational knowledge management" textbooks are in good shape in terms of structural indicators, but in terms of methodological evaluation, most of the content of the books is collectible.

Conclusion: Organizational knowledge management textbooks are weak in terms of up-to-date, holistic and native and need to be revised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Organizational Knowledge Management Textbooks
  • knowledge and information science
  • Structural and Formal Evaluation
  • Organizational Knowledge Management Curriculums