نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تدوین استراتژی برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران بر پایه استراتژی اقیانوس آبی است. استراتژی اقیانوس آبی به عنوان رویکردی جدید از استراتژی و نوآوری، از تحولات حوزه مدیریت استراتژیک است که هدف آن رشد و عملکرد پایدار سازمان است. این استراتژی در برابر استراتژی رقابتی قرار دارد. در مزیت رقابتی، سازمان سعی می‌کند در رقابت با سایر رقبا، با استفاده از یک محصول یا خدمت، مزیت رقابتی بدست آورد و مورد اقبال مشتریان قرارگیرد. ایده استراتژی اقیانوس آبی با به چالش کشیدن رقابت، و همچنین با ارائه راهکارهایی نوین، به دنبال معرفی حوزه جدیدی برای کسب موفقیت در عرصه کاری و خدماتی است. از این‌رو، در پژوهش کنونی، این پرسش مورد بررسی قرار گرفته که مهم‌ترین عوامل قابل حذف، قابل کاهش، قابل ایجاد و قابل افزایش در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران کدامند؟

روش پژوهش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوا با رویکرد قیاسی و مبتنی بر چارچوب نظری استراتژی اقیانوس آبی استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با ده نفر از اعضای هیئت مدیره کنونی و پیشین انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از فرایند مصاحبه، از روش تحلیل مضمون استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در پیگیری و اجرای استراتژی‌های خود به بازنگری نیازمند است؛ به بیان دیگر و بر پایه یافته‌های پژوهش حاضر، ضروری است انجمن برخی از فعالیت‌ها و اقدام‌های جاری خود همچون تمرکز به رتبه‌بندی وزارت عتف برای انجمن‌ها و فعالیت‌های خارج از اولویت را کاهش داده و برخی از این فعالیت‌ها و اقدام‌ها همچون همکاری‌های ساختاریافته با کتابخانه‌های مرکزی، ارتباط با جوامع علمی داخلی و خارجی، و تولیدات علمی را افزایش دهد. همچنین لازم است انجمن برخی از فعالیت‌ها و اقدام‌های خود همچون تدوین تفاهم‌نامه‌های غیرضروری و پیگیری‌های مستقیم و موردی صنفی از انجمن را حذف کرده و وفعالیت‌ها و اقداماتی همچون تعامل با همه ذی‌نفعان حرفه، صنعت و جامعه، ارائه خدمات پلتفرمی و جذب بیشتر مخاطبان را جزو اولویت‌های اجرایی خود قرار دهد.

نتیجه‌گیری: چارچوب چهار اقدام تدوین شده در پژوهش حاضر بر پایه رویکرد استراتژی اقیانوس آبی، می‌تواند ابزار و رویکرد مناسبی برای سیاستگذاری‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران مورد توجه و استفاده اعضای هیئت مدیره این انجمن قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Strategy Development for Iranian Library & Information Science Association (ILISA) Based on Blue Ocean Strategy

نویسندگان [English]

  • Rez Rajabali Beglou 1
  • Fatemeh Tajdari 2
  • Faraz Sadegh Vaziri 2

1 Iranian Research Institute for Information Science & Technology (Irandoc)

2 Kharazmi University

چکیده [English]

Research Aim: The aim of this study is to develop a strategy for the Iranian Library and Information Science Association (ILISA) based-on Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy as a new approach to strategy and innovation is one of the strategic management developments aims to sustainable growth and performance of the organization. In competitive advantage situation organizations strive to compete with other competitors using a product or service to gain competitive advantage to customers. The blue ocean strategy strives to present new solutions, and seeks to introduce a new field of business and service success. The question shaped here is what are the factors that need to be deleted, decreased, developed and increased in the ILISA.

Research method: Content analysis was used to answer the research questions because of the being exploratory of the topic. Data were collected through semi-structured interviews with ten current and former ILISA executives. The thematic analysis method was used to analyze the data obtained from the interview process. Using this method, the data were analyzed in three stages, developing basic themes, constructive or organizing themes, and compilation of general themes. This coding process led to the emergence of ninety-six basic theme. Then these basic themes were combined and shaped twenty-four organizing themes. Finally, four general themes emerged from the combination of organizing themes.

Findings: The findings indicate that the ILISA needs to revise its strategies, meaning that it reduces some of its current activities such as reducing focus on association ratings and reducing off-priority activities. It should increase some activities including increase structured collaborations with central libraries, more interaction with internal and external scientific communities, more scientific outputs. Moreover, ILISA should eliminate activities such as eliminating none strategic agreements, delete direct and guild activities, as well as creating new innovative activities such as professional engagement with all stakeholders, industry and community, service delivery platforms and attract more audiences.

Conclusion: The framework developed in the present study is an appropriate tool for the future policy making of the IILISA. The Blue Ocean Strategy could used in four action framework in strategy development of ILISA as a routine in the planning and continuous improvement committee with others. Moreover, the research finding could be used in the Scientific Associations’ Commision to revise these assocations’ evaluations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blue Ocean Strategy
  • Scientific Associations
  • Four-action framework
  • Iranian Library & Information Science Association (ILISA)