نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 مربی، گروه مدیریت، دنشگاه پیام نور، ایران.

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج، ایران.

4 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه پیام نور. ایران.

چکیده

هدف. شناسایی مدل عوامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش در محیط‌های دانشگاهی همواره از اهمیت و جایگاه خاصی در میان تحقیقات حوزه مدیریت دانش برخوردار بوده است. هدف این پژوهش ارائه مدل ساختاری-تفسیری عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در محیط‌های دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام‌نور می‌باشد.

روش. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیات علمی دانشگاه می‌باشند که با استفاده از نمونه‌گیری قضاوتی19 نفر از خبرگان مطلع و صاحبنظر در حوزه مدیریت دانش که دارای سوابق علمی، تجربی یا پژوهشی بودند، به عنوان اعضای پنل خبرگان انتخاب شده‌اند. روش‌های گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو دسته کتابخانه‌ای و میدانی(پرسشنامه) تقسیم می‌شود. در این پژوهش، از تکنیک دلفی فازی جهت غربال متغیرها و از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری برای شناسایی و طراحی الگوی روابط بین شاخص‌‌ها استفاده شده است.

یافته‌ها. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای خودکارآمدی، پشتیبانی مدیریتی، سیستم پاداش، سیاست‌های کلان دانشگاه، زیرساخت‌های نرم افزاری، زیرساخت‌های سخت‌افزاری، تعامل شخصی،اعتماد، انتظارات شخصی، استفاده از رسانه‌های اجتماعی، تمایل به اشتراک‌گذاری دانش، کارکنان دانشی و فرهنگ دانش‌محور به عنوان عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در دانشگاه پیام‌نور معرفی گردید. نتایج حاصل حاکی از آن است که سیاست‌های کلان دانشگاه، پشتیبانی مدیریتی و فرهنگ دانش محور، تأثیرگذارترین عوامل می‌باشند. متغیرهای خودکارآمدی و کارکنان دانشی تأثیرپذیرترین عوامل شناسایی شده در این تحقیق می‌باشند.

اصالت و ارزش. تاکنون تحقیق مشابهی به بررسی روابط درونی و بیرونی، تعیین سطوح تأثیرگذاری و تأثیر‌پذیری عوامل مؤثر در اشتراک دانش در دانشگاه پیام نورنپرداخته و تحقیق حاضر از این نظر دارای نوآوری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a structural-interpretive model of factors affecting knowledge sharing in academic settings.

نویسندگان [English]

  • Ali Biranvand 1
  • Sareh Rahmaniyan 2
  • Alireza Mohammadi Nejad Ganji 3
  • Massoud Irvani 4

1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran.

2 Instructor of Department of Management, Payam Noor University, Iran

3 Assistant Professor,, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran.

4 MA. Department of Knowledge and Information Science. Payame Noor University, Iran.

چکیده [English]

Purpose. Identifying the model of factors affecting knowledge sharing in academic settings has always had a special importance and place among research in the field of knowledge management. The purpose of this study is to present a structural-interpretive model of factors affecting knowledge sharing in academic settings from the perspective of staff and faculty members of Payame Noor University.

Method. This research is a descriptive survey based on the applied purpose and in terms of the data collection method. The statistical population of the study includes the staff and faculty members of Payame Noor University. Using judgmental sampling, 19 experts in the field of knowledge management who had scientific, experimental, or research backgrounds were selected as members of the panel of experts. Data collection methods in this study are divided into two categories: library and field (questionnaire). In this research, the fuzzy Delphi technique has been used to screen the variables The structural-interpretive modeling technique has been used to identify and design the pattern of index relations.

Findings. Based on the results, the variables of self-efficacy, managerial support, reward system, university macro policies, software infrastructure, hardware infrastructure, personal interaction, trust, personal expectations, use of social media, knowledge sharing tendency, knowledge staff, and knowledge-based culture Introduced as effective factors on knowledge sharing in Payame Noor University. The results indicate that macro-university policies, managerial support, and knowledge-based culture are the most influential factors. Self-efficacy and knowledge staff variables are the most influential factors identified in this study.

Originality and value. So far, no similar research has examined the internal and external relations, determining the levels of influence and effectiveness of the effective factors in knowledge sharing in the university, and the present study is innovative in this regard.

Keywords: Knowledge management, Knowledge Sharing, Motivation to share knowledge, structural-interpretive modeling, Payame Noor University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • Knowledge Sharing
  • Motivation to share knowledge
  • structural-interpretive modeling
  • Payame Noor University