نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 هیات علمی و مدیر گروه دانشگاه ازاد واحد تهران شمال

4 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران.

چکیده

هدف: نمایه‌سازی تصاویر بر اساس موتورهای جستجو در بازیابی تصاویر نمایه شده مبتنی برمتن و محتوا با استفاده از تکنیک دلفی است.

روش‌شناسی: ازنظر هدف،کاربردی ونوع پژوهش با استفاده ازتکنیک دلفی است. جامعه آماری کلیه متخصصان شاغل دردفاتر روزنامه‌های سراسری کشور درشهر تهران بوده که به‌تمامی پنج موتورجستجوی موردمطالعه تسلط کافی داشته‌اند. تعداد این متخصصان 16نفر به‌عنوان نمونه دردسترس درحوزه موردمطالعه بوده است. برای گردآوری داده‌ها باروش اسنادی به استخراج گویه های پژوهش وتدوین پرسشنامه دلفی پرداخته شد. متخصصان بابیست سؤال برمبنای طیف پنج گزینه‌ای لیکرت طی چهار مرحله به اجماع کلی رسیدند. نتایج آزمون ضریب توافقی کندال برای مشخص نمودن میزان اتفاق‌نظر میان پاسخ متخصصان در هر دور جهت مقایسه گزارش داده شد. با تائید پرسشنامه در بخش کیفی روایی محتوا، ضریب روایی کیفی محتوای پرسشنامه بالاتر از 78/0 و شاخص روایی محتوا بالاتر از 79/0 گزارش شد. پایایی پرسشنامه نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با 916/0 سنجیده شد.

یافته‎ها: نشان داد موتور جستجوی Google از میزان بازیابی تصاویر بیشتری بر اساس شاخصه‌های ارزیابی‌شان برخوردارمی باشد. میان موتورهای جستجوی موردمطالعه از دیدگاه متخصصان تفاوت معناداری در سطح 05/0 P< وجود نداشته است. موتور جستجوی Yandex، از میزان بازیابی تصاویر بر اساس نمایه‌سازی مبتنی بر محتوای بیشتری در سطح 05/0 P<برخوردارمی باشد. موتور جستجوی Google به‌صورت معناداری در سطح 05/0 P<ازلحاظ بازیابی تصاویر بر اساس حوزه‌های موردپژوهش کارآمدترمی باشد.

نتیجه‌گیری: موتورهای جستجو عمومی گوگل نسبت به موتورهای جستجوی دیگر (yahoo، bing،pinterest و yandex) عملکرد بهتری در بازیابی تصاویر دارند؛ همچنین جستجو گران تصاویر در وب می‌توانند در انتخاب موتور جستجوی متناسب با نیاز خود و طراحان داخلی برای طراحی بهتر تصمیم‌گیری کنند. همچنین طراحان موتورهای جستجو درمی‌یابند که برای بازیابی بهتر تصاویر از کدام روش نمایه‌سازی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Image indexing based on search engines in retrieving text-based and content-based indexed images using the Delphi technique

نویسندگان [English]

  • soudabeh derakhshandeh 1
  • Fereshteh Sepehr 2
  • zahra abazari 3
  • neshaneh neshaneh 4

1 PhD Student in Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran.

2 Islamic Azad University Tehran North Branch

3 FACULTY MEMBER OOF ISLAMIC aZAD UNIVERSITY

4 Assistant Professor, Department of Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran.

چکیده [English]

Background and objective: Image indexing based on search engines in retrieving text-based and content-based indexed images using the Delphi technique.

Methodology: In terms of purpose, application and type of research using Delphi technique. The statistical population includes all specialists working in the offices of national newspapers in the city of Tehran who have sufficient aristocracy and mastery in all five search engines studied. The number of these 16 specialists was available as a sample in the study area. To collect data by documentary method, research items were extracted and Delphi questionnaire was compiled. Experts reached a general consensus in four stages with twenty questions based on a range of five Likert options. The results of the Kendall agreement coefficient test were reported to determine the degree of coordination and consensus among the experts' response in each round for comparison and comparison. By confirming the questionnaire in the qualitative section of content validity, the quality validity coefficient of the content of the questionnaire was higher than 0.78 and the content validity index was higher than 0.79 The reliability of the questionnaire was measured based on Cronbach's alpha coefficient equal to 0.916.

Findings: Google search engine showed more image retrieval rate based on their evaluation criteria. There was no significant difference between the studied search engines from the perspective of experts in the field of image retrieval based on text-based indexing at the level of P <0.05 Yandex search engine has a higher content indexing based on indexing based on more content at the level of P <0.05 . Also, Google search engine is significantly more efficient at the level of P u003c0.05 in terms of retrieving images based on the areas under study.

Discussion: Google general search engines were found to perform better than other search engines (yahoo, bing, pinterest and yandex) in retrieving images; Web image searchers can also decide on the search engine that suits their needs and interior designers for better design. In addition, these results can be generalized to similar areas, and search engine designers will find out which indexing method to use to better retrieve images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • image retrieval
  • search engine
  • image indexing
  • text indexing
  • content indexing