نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی/ مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر فعالیت علمی پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را در شبکه‌ اجتماعی علمی ریسرچ گیت مورد ارزیابی دگرسنجی قرار داده است.

روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی علم سنجی با رویکرد دگرسنجی می‌باشد. داده‌های مربوط از سامانه علم‌سنجی سازمان که از سال 2010 تا 2020 در این پایگاه نمایه شده‌اند و همچنین از داده‌های دگرسنجی فعالیت‌های پژوهشی 852 نفر محقق عضو سازمان در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت فراهم ‌گردیدند. برای تجزیه وتحلیل آماری از دو آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. آمار توصیفی شامل فراوانی و میانگین هر یک از شاخص‌های اندازه‌گیری شده در شبکه ریسرچ‌گیت بود. از آمار استنباطی (آزمون‌های همبستگی اسپیرمن، کروسکال والیس و من- ویتنی) نیز جهت سنجش روابط و وجود یا عدم وجود اختلاف بین متغیرهای مورد بررسی استفاده شد.

یافته‌ها: حدود یک چهارم پژوهشگران جامعه مورد مطالعه، عضو شبکه ریسرچ‌گیت بوده و به فعالیت در آن مشغولند. داده‌های دگرسنجی نشان داد بین میزان فعالیت در ریسرچ‌گیت و سطح رتبه علمی در اعضای هیئت علمی رابطه مستقیم وجود دارد و با افزایش رتبه علمی در اعضای هیئت علمی، میزان فعالیت علمی آنان نیز بیشتر می‌باشد. همبستگی بین رتبه آر. جی. به ترتیب با استنادها (862/0)، مشاهدات (813/0) و تألیفات (799/0) در میان شاخص‌های دیگر از همه قوی‌تر ولیکن با پرسش (124/0) و پاسخ (280/0) ضعیف‌ترین بوده است.

نتیجه‌گیری: مشارکت پژوهشگران در شبکه‌های اجتماعی علمی موجب افزایش فعالیت علمی و دستیابی به دانش روز آنان گردیده و افزایش بهره‌وری را در سازمان در پی خواهد داشت. بنابراین اطلاع‌رسانی و ایجاد سازوکارهایی از سوی مدیران برای تشویق پژوهشگران جهت افزایش کمی و کیفی بروندادهای علمی در این زمینه و در صورت لزوم الزام به عضویت توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An altmetric evaluation of the researchers' scientific activities in Agricultural Research, Education and Extension Organization, Iran

نویسنده [English]

  • Hooshang Hakimi

Faculty member/ Agricultural Research, Education & Extension Organization (AREEO)

چکیده [English]

Purpose: The scientific activity of researchers in the Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) was subjected to study by altmetrics in scientific social network, ResearchGate.

Methodology/Approach: This survey was applied in terms of purpose and scientometric methodology with altmetric approach. Relevant data were obtained from the AREEO's scientometric database 2010-2020, as well as the altmetric data from 852 researchers' members of the ResearchGate scientific social network as the holder of the most numerous members and audiences among the scientific social networks in research institutes, national research centers and provincial research centers of the organization. Both descriptive and inferential statistics were used for statistical analysis. Descriptive statistics included the frequency and mean of each of the indicators measured in the ResearchGate network. Inferential statistics (Spearman correlation tests, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests) were also used to measure the relationships and the presence or absence of differences between the studied variables.

Findings: The results showed that nearly one quarter of the researchers of the population were members of the ResearchGate network. Altmetric data showed that there was a direct relationship between the level of activity in ResearchGate and the academic rank of faculty members; with the increase of academic rank in faculty members, the amount of their scientific activity had also increased. The correlation between R. G. score respectively with citations (0.862), observations (0.813) and writings (0.799) was the strongest among its other indicators, but the weakest with questions (0.124) and answers (0.280).

Conclusion: The participation of the researchers in scientific social networks as a complementary research tool is an informal and non-mandatory scientific professional activity that can be inferred as a sign of potential capacity and desire for more activity to increase the visibility of their works, citations and scientific cooperation. This will increase their scientific activity and access to up-to-date knowledge, and consequently will increase the productivity. Therefore, informing and creating mechanisms by the managers of the bodies are recommended in this field to encourage the researchers to increase the quantity and quality of their scientific outputs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ResearchGate
  • scientific social network
  • Scientometrics
  • Altmetrics
  • Iran