نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی/ دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 عضو هیات علمی گروه تاریخ. دانشگاه ایلام

چکیده

چکیده:

هدف: این تحقیق اصطلاح و مفهوم تاریخ دانش ثبت شده و اهمیت مطالعه و بررسی آن را با هدف درک موضوع معرفی می کند. جایگاه تاریخ در کتابداری و اطلاع رسانی چیست؟ چرا از اصطلاح سابقه دانش ثبت شده برای این رشته تحصیلی استفاده می شود؟ چه نیازی به تحقیق در این زمینه است؟

روش تحقیق: روش این مقاله نظری و تحلیلی است و از اصطلاحات ، ریشه شناسی و تحلیل تاریخی استفاده از اصطلاحات و مفاهیم استفاده می شود. این تحقیق بین رشته ای است.

یافته‌ها: خاستگاه و ریشه تاریخ دانش مدون و مفاهیم مربوطه به دست آمده و لزوم استفاده از اصطلاح تاریخ دانش مدون برای نامگذاری این زمینه و مفهوم تاریخ دانش مدون با استفاده از نظرات متفکران بیان گردیده است. در زبان سومری DUb، به معنی لوح است. واژه‌های، دبیر، دبیرستان، دبستان، دیبا، دیبه، دیباچه، دیوان مشتق از آن است. بنابراین اصطلاح «مدون» به معنی در دیوان گرد آمده دارای ریشه‌ای کهن است و دانش مدون در لغت به معنی دانشی است که در جایی جمع آورده شده و نوشته و به نحوی حفظ شودهمچنین فایده‌ها و مزایای تاریخ دانش مدون در این مقاله نشان داده شده است.

بحث و نتیجه‌گیری: خاستگاه دانش مدون و اصطلاح مربوطه از تمدن بین‌النهرین بوده و واژگان دانش و مدن نیز از اصطلاحات بسیار قدیمی و ریشه‌دار بوده و تاریخ دانش مدون زمینه مهم تاریخ فرهنگی است که در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی مطالعه می‌گردد. این مفهوم با اصطلاحات دیگری پیش از این مورد مطالعه قرار گرفته است و در این پژوهش به رسایی و پختگی اصطلاح تاریخ دانش مدون پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quiddity & why of recorded knowledge history: Study the roots and benefits

نویسندگان [English]

  • behzad mohamadyari 1
  • Gholamreza Haidary 2
  • siavash yari 3

1 PHD student of information science and universology /shahid chamran university of ahvaz

2 Member of the Department of Information Science and knowledge , Razi University of Kermanshah

3 Member of history department. Ilam University

چکیده [English]

Review:

Objective: This research introduces the term and concept of recorded knowledge history and the importance of studying and examining it with the aim of understanding the subject. What is the place of history in librarianship and information? Why the term Recorded knowledge history used for this field of study? What is the need for research in this field?

Research Method: The method of this article is theoretical and analytical and terminology, etymology and historical analysis of the use of terms and concepts are used. This research is interdisciplinary.

Findings: The origin and roots of the Recorded knowledge History and related concepts have been obtained and the necessity of using the term Recorded knowledge history to name this field and the concept of the history of Recorded knowledge has been expressed using the opinions of thinkers. Also, the benefits and advantages of Recorded knowledge history are shown in this article. "Dabir" is a Sumerian word that originated in the Persian language from the Achaemenid period and was used in the form of DP, and DUb, meaning is tablet. The words, Divan aand Modavan derived from it. Therefore, the term "Modavan" means that it has ancient roots in the depths of history, and Recordeded Knowledge in the word means knowledge that is collected and written somewhere and preserved in some way.

Discussion and Conclusion: The origin of Recorded knowledge and related term is from Mesopotamian civilization and the words knowledge and civil are very old and deep-rooted terms and the Recorded knowledge history is an important field of cultural history that is studied in the field ofLIbrary and information science. This concept has been studied with other terms before and in this research the accessibility and maturity of the term written history has been discussed. The study of the Recorded knowledge History brings achievements for Library and information science and links with other sciences that deal with social and cultural studies. Examining this important part of human history acquaints young and popular scholars with an aspect of Library and information science and its attractions, and creates pleasure in readers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recorded Knowledge
  • Recorded Knowledge History
  • Book History
  • Information History