نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: با وجود اهمیت زیاد نقدوبررسی‌های کتاب، به ویژه در علوم انسانی و اجتماعی، چندان توجهی از منظر علم‌سنجی به آنها نشده است. هدف این مطالعه بررسی مدارک نقدوبررسی کتاب منتشرشده از سوی پژوهشگران کشورهای خاورمیانه و نمایه‌شده در پایگاه وب-آوساینس در بازة زمانی 2009-2018 با تأکید بر کشور ایران بود.

روش‌شناسی: این مطالعة کاربردی نوعی پیمایش علم‌سنجی بود. ابتدا داده‌های لازم از وب‌آوساینس استخراج و در نرم‌افزار اکسل وارد شد. برای به دست آوردن شاخص‌های علم‌سنجی و ترسیم شبکه‌های هم‌تألیفی از نرم‌افزار isi.exe استفاده شد.

یافته‌ها: از نظر تعداد مدارک نقدوبررسی ترکیه، ایران و امارات بیشترین مدارک را دارند. به لحاظ سهم مدارک نقدوبررسی کتاب از کل مدارک علمی متعلق به آن کشور، قبرس و لبنان بیشترین سهم را دارند. سهم مدارک نقدوبررسی کتاب کشورهای خاورمیانه از کل مدارک نقدوبررسی کتاب جهان بسیار کم بوده است. به لحاظ حوزه‌های موضوعی، کشورهای خاورمیانه بیشتر در موضوع‌های تاریخ، دین، سایر موضوعات هنر و علوم انسانی، دولت و قوانین، و مطالعات منطقه‌ای فعال هستند. بیشترین استنادهای دریافتی مربوط به ترکیه، ایران و امارات بوده است. همچنین، بیشتر مدارک نقدوبررسی کتاب کشورهای خاورمیانه در قالب تک‌نویسنده منتشر شده است.

نتیجه‌گیری: کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران، توجه چندانی به انتشار مدارک نقدوبررسی کتاب ندارند و جایگاه آن‌ها در بین کشورهای جهان مناسب نیست. میزان استنادهای دریافتی مدارک نقدوبررسی کتاب در بین کشورهای خاورمیانه در ده سال اخیر هم بسیار پایین بوده است. همچنین این کشورها کمتر به نقدوبررسی کتاب در حوزه‌های فنی و مهندسی و پزشکی پرداخته‌اند. تحقیقاتی از این دست برای انواع دیگر متون لازم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Reviews Indexed in the Web of Science (2009-2018): Comparing the Output of Iran with the Middle Eastern Countries

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Khasseh 1
  • Faramarz soheili 2
  • Heidar Mokhtari 2
  • Shahdokht Paydar 3

1 Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran

2 Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University

3 MSc in Knowledge and Information Science, Payame Noor University,

چکیده [English]

Purpose: In spite of their importance, especially in social sciences and humanities, book reviews have hardly been considered from a scientometric perspective. This study aimed at investigating the contribution made by Middle Eastern countries in book reviews indexed in the Web of Science (WoS) during 2009-2018, emphasizing Iran.

Methodology: This applied study was a scientometric survey. At first, the needed data were extracted from WoS and imported into Excel. Then, isi.exe software was used for measuring scientometric indicators and determining co-authorship patterns.

Findings: Turkey, Iran and Emirate had the highest ranks in publishing book reviews, respectively. Regarding the share ratio of book reviews to all papers of a certain country, Cyprus and Jordan ranked first to second, respectively. The share of Middle Eastern countries in book reviews was very low in comparison with that of the World. These countries were more active in the subjects of history, religion, other social sciences and humanities, government and low, and area studies. Turkey, Iran and Emirate had the highest ranks in receiving citations for their book reviews, respectively. Most of book reviews were one-authored.

Conclusion: In conclusion, it can be said that in all,, the ranking of the Middle East countries, including among others, Iran in producing book reviews was not acceptable in the world as well as their received citation rates during the recent decade. In addition, these countries have disregarded book reviews in science and engineering.n conclusion, it can be said that in all,, the ranking of the Middle East countries, including among others, Iran in producing book reviews was not acceptable in the world as well as their received citation rates during the recent decade. In addition, these countries have disregarded book reviews in science and engineering. can be said that in all,, the ranking of the Middle East countries, including among others, Iran in producing book reviews was not acceptable in the world as well as their received citation rates during the recent decade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book reviews
  • Scientific papers
  • Middle Eastern Countries
  • Authorship patterns
  • Indexing databases