نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی

2 دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر در صدد بر آمد تا به این پرسش ها پاسخ دهد که تجربه غرقگی دانشجویان دانشگاه رازی در مطالعه (اعم از درسی و غیر درسی) و نیز در فضای مجازی چگونه است.

روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر نوع در زمره پژوهش‌های کاربردی بود که با استفاده از روش پیمایشی انجام شد. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری شدند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 375 پرسشنامه در بین دانشجویان دانشگاه رازی توزیع گردید که از این تعداد، 322 پرسشنامه تکمیل و عودت داده شدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نسخه 25 نرم افزار اس پی اس اس انجام شد.

یافته‌ها: آماره آزمون کلموگروف-اسمیرنوف بین 96/1+ و 96/1- قرار داشت و بر این اساس میتوان استدلال کرد که توزیع فراوانی تجمعی مشاهده شده با توزیع فراوانی تجمعی مورد انتظار یکسان بوده و توزیع صفت مورد مطالعه به توزیع نرمال نزدیک است. بنابراین امکان استفاده از آزمون های پارامتریک برای پژوهش فراهم گردید. نتایج آزمون تی تک متغیره حاکی از آن بود که تجربه غرقگی دانشجویان دانشگاه رازی در فضای مجازی به طور مشهودی بیشتز از زمانی است که به مطالعه -خواه درسی خوا غیر درسی- می‌پردازند.

نتیجه‌گیری: غرقگی پائین در هنگام مطالعه، می‌تواند ناشی از ضعف در مهارت مطالعه و عادت مطالعه باشد که حتی در میان دانشجویان نیز تسری دارد. . از دیگر دلایل عدم تجربه غرقگی در هنگام مطالعه می‌توان به عدم توازن احتمالی بین مهارت و چالش اشاره کرد که ممکن است فعالیتی را گاه اضطراب‌آلود گاه کسالت‌بار کند، به این معنی که اگر چالش بیشتر از مهارت باشد فرد دچار اضطراب و اگر کمتر از مهارت باشد دچار کسالت شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Flow in book and cyberspace: a case study of Razi University students

نویسندگان [English]

  • Amin Zare 1
  • solyman shafee 2

1 Department of Information Science, Razi University

2 Ph.D in information science,

چکیده [English]

Purpose: This study sought to answer these questions that How is the experience of Flow among Razi University students in studding as well as in cyberspace.

Methodology: The present study was a type of applied research that was conducted using survey method. The research data were collected using a researcher-made questionnaire. The questionnaire was based on the Csikszentmihalyi Flow theory for work and learning environments, and by making changes to it, a 36-question questionnaire was developed based on the Likert five-step spectrum. Out of a total of 36 questions, 12 questions were assigned to assess the Flow experience in each of the components (course based study, non-course based study and cyberspace use). To assess the validity of the questionnaire, the opinions of several professors and PhD students in information science were used. Data reliability of the data collection instrument was also calculated using Cronbach's alpha, and the 0.87 alpha coefficient indicated the appropriate reliability of the questionnaire. Using random sampling method, 375 questionnaires were distributed among Razi University students, of which 322 questionnaires were completed, returned and analyzed. Data analysis was performed using version 25 of SPSS software.

Findings: The Kolmogorov-Smirnov test was between 1.96 and 1.96, and based on this, it can be argued that the distribution of the cumulative frequency observed was the same as the expected cumulative frequency distribution and the distribution of the studied adjective to the normal distribution. Therefore, it was possible to use parametric tests for research. The results of the variable t-test showed that the Flow experience among Razi University students in cyberspace is significantly greater than when they study - whether they are studying or not.

Conclusion: Low Flow experience while studying can be due to poor reading skills and reading habits, which are common even among students. . Other reasons for not experiencing Flow while studying include the possible imbalance between skill and challenge, which can sometimes make the activity sometimes anxious, sometimes boring, meaning that if the challenge is more than skill, the person will be anxious. And if it is less than skilled, he will get bored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flow
  • study
  • cyber space
  • students
  • Razi University