نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 هضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زمینه: کتابخانه‌های عمومی به‌عنوان نهادهای اجتماعی همواره با ارائه انواع خدمات مورد نیاز افراد، نقش تاثیرگذاری در توسعه جامعه دارند. هدف از اجرای این پژوهش، سنجش دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی ایران در باره تناسب برنامه‌ها و فعالیت‌های اتحادیه اروپا مرتبط با کتابخانه‌های عمومی است.

روش‌شناسی: در این مطالعه پیمایشی، 378 نفر به عنوان نمونه از کل جامعه کتابداران کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور، به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسش‌های پرسشنامه پژوهشگر-ساخته، که روایی محتوایی و پایایی آن تائید شده بود پاسخ دادند. ابعاد مورد توجه پرسشنامه، که برپایه بررسی متون تخصصی شناسایی و تدوین شده بود، شامل پنج حوزه 1. ساختار، تشکیلات، سیاست‌ها و مدیریت، 2. مجموعه‌سازی و گزینش منابع، 3. مخاطب شناسی و نیاز‌سنجی، 4. خدمات و اشاعه اطلاعات، و 5. آموزش بود.

یافته‌ها : 7/60 درصد از پاسخ دهندگان خانم و 3/39 درصد از پاسخ‌دهندگان از آقایان کتابدار بودند. بالغ بر 96 درصد از پاسخ‌دهندگان دارای تحصیلات بالاتر از کارشناسی و حداقل 31 سال سن داشتند. توزیع شرکت‌کنندگان از لحاظ سابقه کاری در رده‌های 5-10 سال و 16-25 سال بودند. کتابداران ایرانی بر این باور بودند که تا اندازه زیادی، امکان بهره‌گیری از برنامه‌هایی شبیه برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی اتحادیه اروپا در ایران وجود دارد.

نتیجه‌گیری: از دیدگاه کتابداران، حوزه‌های "آموزش"، "خدمات و اشاعه اطلاعات" "مجموعه‌سازی و گزینش منابع"، "مخاطب‌شناسی و نیازسنجی"، قابل اجرا ارزیابی شدند اما در یک حوزه یعنی "ساختار، تشکیلات، سیاست‌ها و مدیریت" هر چند قابل اجرا اما دشوار ارزیابی شد زیرا در مجموع میانگین کمتری نسبت به بقیه حوزه‌ها کسب کرده است. بهره‌گیری از این برنامه‌ها و تجربه‌ها می‌تواند به توسعه خدمات در کتابخانه‌های عمومی ایران کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing Iranian Public Librarians' Perspectives on implementing EU plans in accordance with Iran's public libraries

نویسندگان [English]

  • Golnessa Galyani-Moghaddm 1
  • Farideh Osareh 2
  • Rahmat Fattahi 3

1 Department of Knowledge and Information Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

3 Department of Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

چکیده [English]

Background and Objective: Utilizing the experience of leading countries in the field of public libraries can create beneficial developments in the field of public libraries in Iran. The purpose of this study is to assess the feasibility of implementing European Union programs related to public libraries in Iran from the perspective of Iranian public library professionals. This research is part of the commitments related to the Jean Monnet International Joint Project conducted by Allameh Tabataba'i University. The project titled “European Union Plans and Experiences for Public Libraries: Applicability for Iran." The proposal of the project was submitted by Allameh Tabataba’i University to the European Union’s Education, Audiovisual and Culture Executive Agency in the form of a Jean Monnet Programmed grant proposal. In September 2019 it was judged and announced as the sole grant winner from Iran.

The topics studied in this research, which are based on the review of specialized texts that were identified and compiled, include changes in public library structure, organization, policies and management, library collections and selection of resources, as well as clientele and needs assessment and training.Methodology: In this survey study, 378 librarians in public libraries across the country were selected through stratified random sampling and were asked to respond to a researcher-designed questionnaire after confirming the content validity and reliability. The dimensions of the questionnaire, which was identified and compiled based on a review of specialized texts, include five areas: 1. Structure, organization, policies and management, 2. Collection and selection of resources, 3. Clientel and needs assessment, 4. Services and dissemination of information, and 5. was training.Discussion: It can be concluded that changes to such matters as public library collection and selection of resources, as well as clientele and needs assessment and training, services and dissemination of information are applicable in Iran. In this study, services and information dissemination obtained the highest average scores related to public libraries, which shows the growing importance of information and the need to save cost and time for users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public libraries
  • Iran
  • European Union
  • development of library services
  • exchange of experiences