نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تحوّل و تعالی سازمانی، دانشکدۀ مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها، دانشکدۀ مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، رتبه‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش و هم‌چنین تعیین وضعیت شاخص‌های تصمیم‌گیری مربوط به راهبردها در فعّالیّت‌های مبتنی بر همیاری داوطلبانه می‌باشد و تشکیلات مرتبط با مقوله گردشگری جنگ در کشور (اردوهای راهیان نور) به عنوان مورد مطالعۀ پژوهش انتخاب شده است.

روش: به منظور اولویت‌بندی استراتژی‌های مورد بررسی در این پژوهش از رویکرد فرآیند تحلیل شبکه‌ای استفاده شده است. این روش یکی از رویکردهای معتبر برای حلّ مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره و رتبه‌بندی گزینه‌ها -از جمله اولویت‌بندی استراتژیک- می‌باشد. در اکثر موارد تصمیم‌گیری‌ها هنگامی مورد رضایت تصمیم‌گیرنده است که براساس چندین معیار مورد بررسی قرار گرفته باشد. این امر به ویژه برای مدیران راهبردی اهمیّت دوچندانی دارد. معیارها ممکن است کمی یا کیفی باشند. در روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده می‌شود. مبنای مطالعه، استراتژی‌های مدل مارپیچ دانش و تکنیک مورد استفاده فرایند تحلیل شبکه‌ای بوده است. فرایند تحلیل شبکه‌ای، روش جامعی را برای تصمیم‌گیری دقیق با استفاده از اطّلاعات تجربی و یا قضاوت‌های تصمیم‌گیرندگان در اختیار قرار می‌دهد و با فراهم کردن ساختاری برای سازماندهی معیارهای متفاوت و ارزیابی اهمیت و ارجحیت هر یک از آن‌ها نسبت به گزینه‌ها، فرایند تصمیم‌گیری را تسهیل می‌نماید.

یافته‌ها: با استفاده از چارچوب راهبرد مدیریت دانش بارنز و میلتون، برای 4 معیار افراد، فرایند، فنّاوری و حکم‌روایی، 20 زیرمعیار شناسایی شده و بعد از تشکیل شبکه وابستگی معیارها و زیرمعیارها و اخذ نظرات خبرگان، راهبردهای مدیریت دانش امتیازدهی و رتبه‌بندی شده‌اند.

نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد به دلیل ماهیت مشارکتی راهیان نور، راهبرد «اجتماعی‌سازی» دارای بالاترین اولویت برای این مجموعه است و توصیه می‌شود پس از آن به ترتیب راهبردهای «ترکیب»، «درونی‌سازی» و «بیرونی‌سازی» مورد توجّه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prioritizing Knowledge Management Strategies in Voluntary Participation- Based Activities (Case Study of Rahian-e Noor)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Mohtadi 1
  • Mohammad Milad Ahmadi 2

1 Assistant Professor, Department of Organizational Transformation and Excellence, Faculty of Management and Strategic Planning, Imam Hossein University, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student in Systems Management, Faculty of Management and Strategic Planning, Imam Hossein University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study is to identify and rank knowledge management strategies as well as to determine the status of decision-making indicators related to strategies in voluntary- based organizations and organizations related to war-zone tourism in the country (Rahian-e Noor camps) have been selected as the subject of research.

Methodology: In order to prioritize the strategies studied in this research, the network analysis process approach has been used. This method is one of the valid approaches to solving multi-criteria decision-making problems and ranking options - including strategic prioritization. In most cases, decisions are made when the decision-maker is satisfied based on several criteria. This is doubly important, especially for strategic managers. Criteria may be quantitative or qualitative. In multi-criteria decision-making methods, instead of using one measure of optimality, several criteria are used. The study is based on the knowledge spiral model strategies, and the method used is the Network Analysis Process. The network analysis process provides a comprehensive approach to accurate decision-making using empirical information or decision-makers' judgments, and facilitates the decision-making process by providing a structure for organizing different criteria and assessing the importance and preference of each option.

Findings: Using Barnes & Milton's knowledge management strategy framework, 20 sub-criteria were identified for 4 criteria of People, Process, Technology and Governance, and after forming a network of criteria and sub-criteria and collecting expert opinions, knowledge management strategies were scored and ranked.

Conclusion: Knowledge management strategy determines the path to achieving the organization's knowledge goals. The main purpose of designing and implementing a knowledge management strategy is to put knowledge management into practice throughout the organization. The findings show that due to the participatory nature of the Rahian-e Noor, the "Socialization" strategy has the highest priority for this institution and it is recommended that the "Combination", "Internalization" and "Externalization" strategies be considered after that, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management Strategy
  • Knowledge Spiral
  • Participatory Activities
  • Rahian-e Noor
  • Network Analysis Process