نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چالش‏های استقرار مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان آذربایجان ‌ شرقی می‏باشد.

روش: پژوهش حاضر به روش ترکیبی از نوع راهبرد اکتشافی متوالی انجام شده است، که از نظر هدف کاربردی می‏باشد. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای عرفی و در مرحله کمی از تحقیق توصیفی از نوع پیمایش، استفاده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر در مرحله‌ی کیفی متخصصان و خبرگان سازمان مدیریت و برنامه ‎ریزی با سابقه‏ی خدمت بیش از 5 سال به تعداد 18 نفر به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه‌ها در مرحله اشباع نظری داده‏ها، پایان یافت. در بخش کمی، بر اساس نتایج کیفی، پرسشنامه‌ای تهیه و در بین 86 نفر از کارمندان سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان آذربایجان شرقی اجرا گردید.

یافته‏ها: نتایج نشان داد که 1- عوامل درون‏سازمانی با 9 مقوله فرعی (1. فرهنگ سازمانی 2. موانع فردی 3. ساختار سازمانی 4. عدم اهمیت و تأکید مدیران 5. عدم استفاده از فناوری نوین جهت اشتراک‏گذاری دانش 6. عدم پیش‏بینی مدیریت دانش در استراتژی سازمان 7. عدم تأثیر مثبت سیستم آموزشی سازمان در استقرار مدیریت دانش 8. روابط انسانی 9. دیدگاه منفی نسبت به مدیریت دانش) 2- عوامل برون‏سازمانی با 2 مقوله فرعی (1. تأثیر منفی سیاست‏های کلان کشوری 2. موانع اجتماعی) به عنوان موانع استقرار مدیریت دانش عمل می‏کنند. همچنین نتایج تی تک نمونه‏ای نشان داد که به غیر از نقش موانع اجتماعی با سطح خطای بزرگتر از 5 درصد، تمام عوامل یاد شده در سطح خطای بیش از 1 درصد از دیدگاه افراد نمونه تحقیق معنی‏داری بوده و به عنوان موانع استقرار مدیریت دانش عمل می‏کنند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که: عدم پیش‏بینی مدیریت دانش در استراتژی سازمان، عدم اهمیت و تأکید مدیران به مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی به ترتیب، اولویت‏های موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه‎‏ریزی استان آذربایجان‌شرقی می‏باشد.

نتیجه گیری: ضرورت دارد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به استقرار مدیریت دانش با توجه به چالش‏ها و موانع آن و تدابیری در جهت پیدا کردن راه حل برای مشکلات و موانع استقرار آن اقدام نماید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Challenges of Establishing Knowledge Management in Management and Planning Organization of East Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Barzegar Samburan 1
  • Rouhollah Mahdiuon 2
  • Taghi Zavvar 1

1 Department of Education, Azarbaijan Shahid Madani University,

2 Department of Education, Azarbaijan Shahid Madani University,

چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study is to investigate the challenges of knowledge management deployment in East Azarbaijan Province Management and Planning Organization.

Method: The present study was conducted by using a combination of sequential exploration strategy. In the qualitative part, conventional content analysis method and in the quantitative stage of descriptive survey research is used. Participants in the qualitative phase were experts of Management and Planning Organization with 5 years’ service experience and 18 individuals were purposively selected for in-depth interviews. In the quantitative part, based on the qualitative results, a questionnaire was prepared and among the 86 staff of East Azerbaijan Province Management and Planning Organization was accomplished.

Findings: 1.Inside the organizational factors (9 subcategories): (1.Organizational Culture 2.Individual obstacles 3.Organizational Structure 4.The Lack Importance and emphasis Managers 5.New technology is not used for knowledge sharing 6.Lack of anticipation Knowledge management in organization strategy 7. Positive and negative impact of the organization's training system 8.Human Relations 9.Viewpoint Positive and negative to knowledge management) 2.External organizational factors: (1.Negative Impact Country mega Policies 2.Social barriers) they act as barriers to the establishment of knowledge management. The results of one-sample t-test showed that except for the role of social barriers all of these factors were significant barriers to knowledge management establishment. Friedman test results showed that: lack of knowledge management in organizational strategy, lack of importance and emphasis of managers on knowledge management and organizational culture, respectively, are the priorities of knowledge management barriers in Organization.

Conclusion: it is essential that East Azarbaijan Management and Planning Organization to establish knowledge management with more focus on its challenges and obstacles and take steps to find solutions to the problems and barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges "
  • Knowledge Management Establishing"
  • East Azerbaijan Province"
  • "
  • Management and Planning Organization"