نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

2 مسئول کتابخانه حضرت ولیعصر ( عج ) ، تهران ، ایران

چکیده

هدف: این مقاله با هدف شناسایی خدمات مبتنی بر سلامت کتابخانه های عمومی ایران در دوره پسا کرونا نگاشته شده است.

روش پژوهش: روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع کاربردی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. جامعه این پژوهش شامل متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی کتابخانه‌های عمومی، همچنین متخصصین بهداشت و پرستاران عضو فعال و کتابخوان، متشکل از 15 مسئول کتابخانه، 10 کتابدار، 7عضو فعال کتابخوان متخصص بهداشت، پزشک و پرستار بودند، و پرسشنامه بین تمامی این‌ جامعه آماری توزیع گردید. تجزیه و تحلیل بر اساس تکنیک دلفی انجام شده است. روش تحقیق کیفی و با استفاده از فن دلفی است. در این پژوهش با هدف شناسایی خدمات مبتنی بر سلامت کتابخانه های عمومی در دوره پسا کرونا، از رویکرد کیفی و تکنیک دلفی درچهار دوره استفاده شد.

یافته ها: یافته‌های حاصله از تکنیک دلفی نشان داد که از میان 25 گویۀ مربوط به شناسایی خدمات مبتنی بر سلامت کتابخانه های عمومی ایران در دوره پسا کرونا ، درصد فراوانی تجمعی چهارده گویۀ از نظر متخصصان موردمطالعه در پانل دلفی بیشتر از70 درصد بوده است.

نتیجه‌گیری: با توجه به 14خدمت کتابخانه ای مبتنی بر سلامت بدست آمده، ارائه این خدمات در دوران پساکرونا میتواند راهگشای متولیان و مسئولین حوزه سلامت کشور و نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور در راستای ارتقاء سواد بهداشتی باشد. همچنین کمک به رویارویی با این بیماری و جلوگیری از خطر بازگشت احتمالی آن در سطح جامعه خواهد نمود.. به طور کلی میتوان گفت با توجه به کارکردهای کتابخانه های عمومی در ارائه خدمات اطلاعات سلامت، این کتابخانه ها میتوانند نقش موثری در اطلاع رسانی دوران کرونا و پس از آن ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying Health-Based Services in Iranian Public Libraries during the Corona Crisis (Corona and Post-corona era): Public Health Information System

نویسندگان [English]

  • zahra khajeali jahantighi 1
  • maryam omidkhoda 2

1 payam-e-noor university , Tehran, iran

2 Head of Hazrat Valiasr Library,tehran,iran

چکیده [English]

Objective: The identify the health-based services of Iranian public libraries in the post-Corona era.

Methodology: The present research method is qualitative and applied type. data collection tools is a questionnaire. The study population included specialists and librarians, as well as health professionals and nurses who were active members and readers, consisting of 15 library officials, 10 experts and experienced librarians, and 7 active members who were health book readers, physicians, and nurses. The analysis was performed based on the Delphi technique. The research method is qualitative and using Delphi technique. In this study, with the aim of identifying services based on public library health services in the post-corona period, the qualitative approach and Delphi technique were used in four periods.

Finding: Findings from Delphi technique showed that among 25 items related to identifying services based on health of Iranian public libraries in the post-Corona era, the cumulative frequency of fourteen items in terms of experts studied in Delphi panel was more than 70%.

Conclusion: Considering the 14 health-based library services, providing these services in the post-corona era can lead the Planners and health officials and the country's medical information system to promote health literacy. It will also help to deal with coronavirus and prevent the risk of its possible return to society.Comparing the results of this study with other studies shows that in recent years the need to provide health services has caused these services as a new paradigm to attract the attention of many health experts. If librarians have a sense of providing health information-based services in public libraries, They will have several organizational and individual benefits such as: prevention of high-risk diseases and increasing public awareness in order to be safe from diseases . In general, it can be said that considering the functions of public libraries and the quality of their role in providing health information services, it can have beneficial effects in the Corona era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Library Services
  • Information System
  • Corona Crisis
  • corona period
  • Public Libraries