نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف مقاله حاضر به طور عمده شناسایی و معرفی شیوه‌های تحلیل مقالات این حوزه به منظور آگاهی و شناخت‌ گونه‌های تحلیل این مقالات در ذیل دو رویکرد کمی وکیفی است.

روش پژوهش: ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روش‌ﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﺣﻮزه هنر انجام شده است. در این فرآیند مقالات 11 مجله علمی تعیین اعتبار شده به وسیله کمسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در بازة زمانی سال 1398 بازیابی و در مجموع ۲۹۱ مقاله علمی استخراج و بررسی شد. در ادامه بخش روش‌شناسی مقاله‌های دریافت شده به کمک روش‌های علم سنجی، تحلیل و داده‌های موردنیاز استخراج شد. برای استخراج داده‌ها از نرم افزار اکسل استفاده شده است

یافته‌ها: ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی این پژوهش ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از۲۹۱ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ،۲۵۶ ﻣﻘﺎﻟﻪ (۸۸ درﺻﺪ) رویکرد کیفی، ۲۰ﻣﻘﺎﻟﻪ (۷ درﺻﺪ) با روﯾﮑﺮد ﮐﻤﯽ و ۱۵ مقاله (۵ درصد) رویکرد ترکیبی و فراترکیب داشته اﺳﺖ. همچنین در این میان ۱۹۳ ﻣﻘﺎﻟﻪ (۶۶ درﺻﺪ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از مطالعات کتابخانه‌ای دادهﻫﺎی خود را ﮔﺮدآوری کرده‌اند و روش ترکیبی (کتابخانه‌ای-میدانی) ﺑﺎ۲۱ درﺻﺪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﮔﺮدآوری داده‌ها ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ‌ است.

نتیجه‌گیری: براساس آنچه در یافته‌های این مقاله دیده شد علیرغم اینکه بسیاری از مقالات حوزه هنر با رویکردهای موضوعی متفاوت و دربافت‌های متنوع است اما بخش قابل توجهی از این مقالات (بالغ بر 45 درصد)، گونه‌های تحلیل آن‌ها توصیفی و تحلیلی بیان شده است. گرچه گونه‌های این تحلیل غالباً در ذیل حوزه رویکردهای کیفی تحقیق است و رویکرد کیفی نیز عمدتاً محقق محور است؛ بنظر می‌رسد با توجه به تصویری بودن غالب مقالات هنری تنوع گونه‌های تحلیل می‌تواند نتایج این تحقیق را دقیق‌تر کرده و سلیقه نویسندگان را در نتیجه‌گیری محدودتر کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review of art articles with emphasis on their research methodology

نویسندگان [English]

  • Elham Abdolahpour 1
  • Mansour Kolahkaj 2

1 Master of Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Assistant Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

Introduction: Methodological study of articles published in 11 scientific research journals in the field of art in 2019 is the problem of the present study and specifically to questions such as how to collect data and what is the approach and type of analysis of these articles and others such as the average number of authors per article, average scientific rank Academic and the predominant gender of the authors and the highest level of group participation among the

Methods: This is a small research and its initial data were collected from scientific databases and then statistically collected and analyzed using research methodological knowledge and scientometric tools. Library resources have also been used for definitions and research concepts.

Results: The data collection method of the majority of articles in the study population was library (66%), combined (field-library) (21%) and field (12%), respectively. Also, the dominant approach of articles is qualitative (88%), quantitative (7%) and combined (5%), respectively. Among the qualitative articles, the method of data collection (about 33%) is articles, libraries and (about 20%) composite (field-library) and among the quantitative articles (about 5%) are libraries, (about 25%) are field questionnaires and (Up to 50%) were interview field and (up to 20%) were combined (library-field). Out of 15 combined articles, the data collection method was 10 combined articles, 4 articles (about 4%) were library articles and 1 article (up to 10%) was a questionnaire field article. The average number of authors per article was 2.1 and most of the authors of the articles (60%) were male. Is the author (48%).

Conclusion: This study showed that the weight of qualitative research is higher than other researches. And the type of analysis was descriptive-analytical with a significant difference more than other types were used and semiotic and comparative analysis, after that, were in the next stage. The hypothesis of this article that most of the articles in the field of art have a qualitative approach and their type of analysis is descriptive-analytical is also confirmed, but a larger comprehensive study of this research found that the types of analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Methodology
  • Art Scientific Research
  • Art Scientometrics
  • journals