نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی - گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تبریز

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی با نقش واسطه‌ای رضایت شغلی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی بود.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و و از نظر رویکرد کمی و از نوع توصیفی-همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیه کتابداران (421) نهاد کتابخانه‌های عمومی استان آ. شرقی در سال 1399 بودند. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و بر اساس نوع پژوهش 201 نفر بود. داده‌ها با کمک پرسشنامه‌های هوش هیجانی سیبریا شرینگ (1998، تعهد سازمانی آلن و مییر (1990) و رضایت شغلی اسمیت وکندال (1969) جمع آوری شدند. پایایی این پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید و به ترتیـب 81/0، 79/0 و 83/0 محاسبه شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشانگر رابطه معنی‌داری بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی (β=0.29, t=5/42) کتابداران است. در ضمن، بر اساس یافته‌ها بین هوش هیجانی با رضایت شغلی (β=0.33, t=5/80) و رضایت شغلی با تعهد سازمانی کتابداران (β=0.38, t=7/07) رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون مدل‌سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که مدل مفهومی ارائه شده در خصوص رابطه هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کتابداران از نیکویی برازش برخوردار است (RMSEA=0.001، CFI=932، GFI=0.938).

نتیجه‏گیری و بحث: رضایت شغلی کتابداران نه تنها به طور مستقیم بر تعهد سازمانی آنان موثر است، بلکه دارای نقش واسطه ای بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی است. به دلیل تاثیر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی افراد توصیه می شود که هنگام استخدام کتابداران در کتابخانه های عمومی به این موضوع توجه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Commitment of Public Librarians of East Azarbaijan Province: The Mediating Role of Job Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Rahim Shahbazi 1
  • Aziz Hedayati 2
  • Mostafa Sefidi 3

1 Assistant Professor- Azarbaijan Shahid Madani University

2 Department of Knowledge & Information Science, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran,

3 Iran Public Libraries Foundation, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Emotional Intelligence (EQ) has a significant effect on human behavior. It justifies the lack of success among people with high Intelligence Quotient (IQ) and unexpected success among people with an average IQ. The purpose of the present research was to study the relationship between emotional intelligence and organizational commitment with the mediating role of job satisfaction among librarians of public libraries in East Azarbaijan province.

Methodology: The present research is practical in its purpose and utilizes a quantitative approach in a descriptive-correlational method based on structural equation modeling. The study's statistical population consisted of all librarians (421 people) at public libraries in the East Azarbaijan province in 2020. With regard to statistical society and based on Morgan’s size determination table, the sample size was determined (201 persons). Data were gathered with the help of questionnaires of Siberia Schering's emotional intelligence (1998), Smith, Kendall and Hollin's job satisfaction (1969) and Allen & Meyer’s organizational commitment (1990). Reliability of three questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha coefficient to be 0.81, 0.79 and 0.83, respectively.

Findings: The results indicate that there is a positive and significant correlation between EQ and organizational commitment (r=0.317) and EQ and job satisfaction (r=0.348) among the librarians of public libraries. Moreover, there is a significant link between EQ and organizational commitment (β=0.29, t=5/42) in librarians. Furthermore, there is a significant relationship between EQ with job satisfaction (β=0.33, t=5.80) and job satisfaction with organizational commitment (β=0.38, t=7.07). Also, the results of structural equation modeling test showed that the proposed conceptual model regarding the relationship between EQ, job satisfaction and organizational commitment of librarians has a goodness of fit (RMSEA=0.001، CFI=932، GFI=0.938).

Discussion: In today’s world, the importance of human resources for growth, development and survival of organizations cannot be overemphasized. Qualified human resources are one of the most important requirements for realizing organizational goals. Appropriate levels of emotional intelligence among employees would result in paying proper attention to clients, lowering expenses, improving relations, reducing conflicts, and refining the teamwork performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence, Organizational Commitment, Librarians'
  • Job Satisfaction, Structural Equation Modeling (SEM)