نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه مدیریت. دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: شناسایی فرصت کارآفرینی نقطه عطف فعالیت‌های است که جهت تبدیل یک ایده به سرمایه صورت می‌گیرند. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه با توجه به نقش سواد رسانه‌ای و هوشیاری کارآفرینانه صورت گرفته است.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش780 نفر دانشجویان شاغل به تحصیل در آموزشکده فنی و حرفه‌ای دخترانه شیراز می-باشند که تعداد 300 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای متشکل از خرده مقیاس‌های سواد رسانه‌ای فلسفی(1393)، هوشیاری کارآفرینانه تنگ و مورفی(2012) و تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه پوهکا(2010) می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از ضرایب همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای اموس و اس‌پی‌اس‌اس استفاده شده‌است.

یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که ابعاد پنج‌گانه سواد رسانه‌ای به صورت مستقیم بر ابعاد هوشیاری کارآفرینانه(پویش و جستجو، همکاری و ارتباط و ارزیابی و قضاوت) تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین ابعاد سواد رسانه‌ای تآثیر مستقیم و معناداری بر تشخیص فرصت‌های کارافرینانه دارند. در این بین تأثیر بعد نگاه انتقادی(**65/0) بیشتر از سایر ابعاد است. سواد رسانه‌ای به واسطه ابعاد هوشیاری کارآفرینانه(پویش و جستجو، و همکاری و ارتباط) بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه تأثیر غیرمستقیم دارد. این تأثیرگذاری در مورد ابعاد نگاه انتقادی(**83/0) و گزینش آگاهانه(**61/0) بیشتر از سایر ابعاد است. از میان ابعاد هوشیاری کارآفرینانه، بعد پویش و جستجو بیشترین تأثیر را بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه دارد.

نتیجه‌گیری: توسعه سواد رسانه‌ای باعث افزایش دید انتقادی و روحیه همکاری افراد خواهد شد. سواد رسانه‌ای زمینه را جهت افزایش تشخیص فرصت‌های کارآفرینان فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Provide a causal model for identifying entrepreneurial opportunities with respect to the role of media literacy and entrepreneurial awareness

نویسنده [English]

  • Ali Shojaeifard

Associate Professor, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Identifying the entrepreneurial opportunity is the turning point of the activities that take place to turn an idea into capital. The present study aimed to provide a causal model for identifying entrepreneurial opportunities with respect to the role of media literacy and entrepreneurial awareness.

Methodology: The present study is applied in terms of purpose and descriptive in nature and is of correlational type which has been done in a survey. The statistical population of this study is 780 students studying in Shiraz Girls' Technical and Vocational School, of which 300 people were selected as a statistical sample through simple random sampling. The data collection tool is a questionnaire consisting of subscales of philosophical media literacy (2014), narrow entrepreneurial awareness and Murphy (2012) and identification of entrepreneurial opportunities Pohaka (2010). For statistical analysis, Pearson correlation coefficients, path analysis and confirmatory factor analysis were used in Amos and SPSS software.

Results: The results show that the five dimensions of media literacy have a direct and significant positive effect on the dimensions of entrepreneurial awareness (scanning and searching, collaboration and communication and evaluation and judgment). Also, the dimensions of media literacy have a direct and significant effect on identifying entrepreneurial opportunities. In the meantime, the effect of critical dimension (0.65 **) is more than other dimensions. Media literacy has an indirect effect on identifying entrepreneurial opportunities through the dimensions of entrepreneurial awareness (scanning and searching, and collaboration and communication). This effect is more on the dimensions of critical view (0.83 **) and conscious choice (0.61 **) than other dimensions. Among the dimensions of entrepreneurial awareness, the dimension of scanning and search has the greatest impact on identifying entrepreneurial opportunities.

Conclusion: The development of media literacy will increase the critical view and the spirit of cooperation of individuals. Media literacy provides the context for increasing the recognition of entrepreneurial opportunities. Entrepreneurial awareness reinforces this impact and creates the opportunity to gain more chance of identifying entrepreneurial opportunities by gaining useful and up-to-date information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • Entrepreneurial Awareness
  • Entrepreneurial Opportunity Recognition
  • Payamnoor University