نامه به سردبیر

نویسنده

عضو هیات علمی/ گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی

چکیده

پی‌بردن به اندیشه‌های نویسندگان، نخبگان و متفکران یکی از دغدغه‌های مهم بشر است. شاید یکی از بهترین راه‌ها برای درک اندیشه-ها و منظومه فکری یک فرد، استفاده از رویکردهای کیفی و مصاحبه عمیق با فرد مورد نظر باشد. می توان گفت آن‌چه می‌نویسیم با آن‌چه می‌خوانیم و به آن استناد می‌کنیم رابطه مفهومی دارد. لذا همان گونه که می‌توانیم با تحلیل اسناد به متن پی ببریم، احتمالا با بررسی و تحلیل منابع مورد استفاده در آثار یک فرد می‌توانیم دانش وی، خواه دانش مکتوب و عیان، خواه آنچه در عقبه ذهن اندیشمند باقی می‌ماند و فرصت بروز و به عینیت رسیدن نمی‌یابد را درک کرده و بشناسیم.احتمالا می‌توان با تحلیل جامع پیرامون استنادات به کار رفته در نوشته‌های یک فرد و لحاظ نمودن فرض ارتباط بین سند و متن، به اندیشه‌های مطرح شده توسط فرد پی برد. استفاده از تحلیل استنادی به منظور مطالعه روابط مفهومی بین سند و متن مسبوق به سابقه است اما تا کنون پژوهشی با استفاده از این روش و با هدف شناخت و کشف منظومه‌ی دانش و سپهر اندیشه‌ای صاحب متن انجام نشده است. استفاده از این رویکرد جدید پژوهشی، علاوه بر بررسی آراء و اندیشه‌های افراد مطرح در یک حوزه تخصصی، می‌تواند در خدمت مطالعات تاریخ علم باشد.

نتیجه گیری: استفاده از تحلیل استنادی به منظور مطالعه روابط مفهومی بین سند و متن مسبوق به سابقه است اما تا کنون پژوهشی با استفاده از این روش و با هدف شناخت و کشف منظومه‌ی دانش و سپهر اندیشه‌ای صاحب متن انجام نشده است. استفاده از این رویکرد جدید پژوهشی، علاوه بر بررسی آراء و اندیشه‌های افراد مطرح در یک حوزه تخصصی، می‌تواند در خدمت مطالعات تاریخ علم باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the author's thought in the shadow of citation analysis: A new approach in research methodology

نویسنده [English]

  • Amin Zare

Department of Information Science, Razi University

چکیده [English]

Understanding the thoughts of writers, elites and thinkers is one of the most important human concerns. Perhaps one of the best ways to understand a person's thoughts and ideas is to use qualitative approaches and in-depth interviews with the person. It can be said that what we write has a conceptual relationship with what we read and cite. Therefore, just as we can understand the text by analyzing the documents, by examining and analyzing the sources used in a person's works, we can possibly know his knowledge, whether written or obvious, or what remains in the back of the thinker's mind. Understanding and not being able to achieve objectivity can be understood and understood. It is possible to comprehensively analyze the citations used in a person's writings and to consider the assumption of the connection between the document and the text, to the ideas proposed by The person realized. The use of citation analysis to study conceptual relationships between document and text is not new, but so far no research has been done using this method with the aim of recognizing and discovering the system of knowledge and the thought of the author of the text. Using this new research approach, in addition to examining the views and ideas of prominent people in a specialized field, can serve the study of the history of science.

Conclusion

The use of citation analysis method to study the conceptual relationships between the document and the text is unprecedented, but so far no research has been done using this method to identify and discover the knowledge system and the sphere of thought of the author. Using this new research approach, in addition to examining the opinions and ideas of prominent people in a specialized field, can be used to study the history of science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation Analysis
  • Research
  • Methodology
  • Author