نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی؛ دانشگاه چمران اهواز

3 استادیار، گروه مدیریت. دانشگاه پیام نور. تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش به بررسی تأثیر نمرات آلتمتریکس شبکه علمی- استنادی مندلی بر شاخص‌های علم‌سنجی پایگاه‌ اسکوپوس و گوگل اسکالر پرداخته‌ است.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع بنیادی است که به شیوه توصیفی و با رویکرد دگرسنجه صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل آثار 271 رکورد تولید شده نویسندگان ایرانی حوزه وب‌معنایی است که در بازه زمانی 2021-1960 در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است. به منظور بررسی تأثیر سنجه‌های حاصل از حضور تولیدات علمی حوزه وب‌معنایی در پایگاه‌‌های التمتریکس و مندلی بر شاخص‌ تعداد استنادات دریافتی در اسکوپوس، از آزمون‌های ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه گام به گام به کمک نرم افزارهای اکسل و اس‌پی-اس‌اس استفاده شده است.

یافته‌ها: بررسی وضعیت تولیدات علمی حوزه وب‌معنایی در پایگاه اسکوپوس نشان داد بیشترین تعداد تولیدات علمی این حوزه در سال 2010 ثبت شده است همچنین نتایج پژوهش نشان داد تعداد استنادات دریافتی نسب به تعداد خوانش مدارک پایین‌تر بوده و دلیل این اختلاف عدم استناددهی در تمامی موارد مورد مراجعه توسط کاربران پایگاه مندلی است. یافته های پژوهش نشان داد از نظر نوع مدرک، 160 عنوان مقاله کنفرانسی، 105 عنوان مقاله چاپ شده در مجلات، 4 مورد مقاله مروری، 1مورد کتاب و 1 مورد نیز مطالب پس گرفته شده می باشند که از نظر زبانی، 10 عنوان به زبان فارسی می باشند.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بین منابع مورد استناد در مندلی ، توئیت های آلتمتریکس و ذکر منابع در مندلی با تعداد استنادات اسکوپوس رابطه مثت و معناداری نشان داد و لذا استفاده همزمان از دو متغیر تویئت شده و ذکر در مندلی در پایگاه آلتمتریکس برای تأثیر بیشتر بر تعداد استنادات پایگاه اسکوپوس از پیشنهادات پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of Altmetrics and Mendeley scores on the number of citations received from Scopus (Semantic Web)

نویسندگان [English]

  • Ali Biranvand 1
  • Hadi Alhaei 2
  • ALi Shojaeifard 3

1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran.

2 PhD Student, Shahid Chamran University of Ahvaz

3 ssistant Professor, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Goal: Considering the positive effects of scientific productions of scientific-citation databases on scientometric indicators of the works indexed on those databases, this research investigates the effects of altmetric scores provided by the Mendeley Scientific-Citation Network on the scientometric indicators of Scopus and Google Scholar.

Methods: The present research is a basic study with a quantitative approach that uses the citation method to investigate the effects of altmetric scores of the scientific productions of the semantic web domain derived from the Mendeley and altmetrics databases on the indicator of the number of citations received for these works on Scopus.

The thematic domain of the present research involves scientific productions of Iranian authors in the semantic web domain, indexed from 1960 to 2021 on the Scopus database. The statistical population of this research consisted of 271 records at the time data were extracted from the Scopus database (10/02/2022). For the statistical analysis, correlation coefficient and stepwise multiple regression tests were used in addition to descriptive and inferential statistics. Software used included Excel and SPSS. This research first searched scientific productions of the semantic web domain on Scopus. Then, to meet the main goal of the research, i.e., evaluating the scientific productions of Iranian authors in the semantic web domain and investigating the effects of the activities of these authors on the Mendeley and Altmetric databases on the indicator of the numbers of citations received on the Scopus, the search process was limited to Iranian-affiliated scientific production on Scopus. In the next stage, altmetric scores related to these scientific productions were retrieved from the Mendeley and Altmetrics databases and then prepared for statistical tests. The retrieved works were case studied to increase the accuracy of relating the themes of the works under study.

Findings: A survey of scientific productions of semantic web domain on Scopus revealed that the highest number of the works in this domain was registered in 2010, with the first indexed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altmetrics
  • Scientometrics
  • Scopus
  • Mendeley
  • Semantic Web