نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

3 استادیار، گروه فناوری معماری، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در این مطالعه به منظور شناسایی سطح بلوغ مدیریت دانشدر شرکت کیسون، از مدل پیشنهادی سازمان بهره‌وری آسیایی و ماتریس اهمیت- عملکرد استفاده شده است تا با رویکردی ترکیبی درک بهتری از میزان بلوغ مدیریت دانش در شرکت کیسون صورت پذیرد.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کاربردی و به شیوه پیمایشی- توصیفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران و کارشناسان ارشد شرکت کیسون است. نمونه آماری از بین افرادی که دارای سابقه بیش از 5 سال فعالیت در حوزه ساخت و ساز بوده و از شروع پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در این شرکت حضور داشته‌اند انتخاب گردید. 147 نفر از مدیران و کارشناسان شرایط حضور در نمونه آماری تحقیق را داشته‌اند که به علت احتمال عدم همکاری برخی افراد در طول تحقیق، نمونه گیری انجام نگردید. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامۀ استاندارد ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره‌وری آسیایی است. همچنین برای سنجش اهمیت- عملکرد از گویه‌های پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش در قالب ماتریس اهمیت- عملکرد(Martilla & James, 1998) استفاده شده است. به منظور بررسی روایی ابزار گردآوری داده‌ها از تحلیل عامل تأییدی و جهت بررسی پایایی ابزار گرداوری داده‌ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. به منظور تحلیل داده‌ها علاوه بر آزمونهای آمار توصیفی، از آزمون تی تک‌نمونه‌ای به کمک نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس استفاده شده است.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل، به منظور رسیدن به حد مطلوب مدیریت دانش در شرکت کیسون، در مورد ابعاد فرایندهای دانشی و فناوری ادامه استراتژی فعلی، در مورد ابعاد رهبری و افراد، توقف سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع، در مورد بعد یادگیری و نوآوری، بی‌تفاوتی، و در مورد ابعاد فرایند و نتایج مدیریت دانش بهبود فرایند و سرمایه‌گذاری باید صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the maturity level of knowledge management in Kayson Construction Company based on the Asian productivity model.

نویسندگان [English]

  • Sajad Tabe Jamaat 1
  • Hassan Ahmadi 2
  • Behnod Barmayehvar 3

1 PhD student in engineering and construction management, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Tehran, Iran

2 Assistant professor, Department of Civil Engineering, Roudehen Branch, Islamic Azad University

3 Assistant Professor, Department of Technology of Architecture, University of Art, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Considering how the goal of knowledge management (KM) is the maximization of capital return rate to the organization, it is essential to use measurement indicators in order to convince the managers and stakeholders about the benefits and the value of organizational KM innovations. The most important task when trying to properly implement KM in an organization is to identify its knowledge position. Assessment of knowledge management maturity (KMM) allows companies (organizations) who are carrying out KM projects to evaluate their KM activities in a comprehensive manner ,recognize their place and position in KM systematically,

Methodology: The current research is conducted using a descriptive survey method with a practical approach. The statistical population of the research includes all managers and senior experts at the Kayson Corporation. The statistical sample is selected from people who have more than 5 years of experience in the construction field and have been present in this company since the beginning of KM solutions implementation. 147 managers and experts are eligible to be included in the statistical sample of the research, but sampling was ceased due to the possibility of non-cooperative individuals during the research. The standard KM evaluation questionnaire of the APO is used as the data collection tool. To measure the importance-performance, the items of KMM questionnaire are used in the form of the importance-performance matrix (Martilla & James, 1998). To check the validity of the data collection tool, confirmatory factor analysis was used, and Cronbach's alpha test was used to check the reliability of the data collection tool. In order to analyze data, in addition to descriptive statistics tests, one-sample t-test was used with the help of SPSS software.

Conclusion: Based on the gained results, in order to reach a desirable level of KM in Kayson Corporation actions have to be taken in regards to the applications of scientific and technological processes concerning continuation of the current strategy, leadership and people dimensions, cessation of capital and resource allocation, Learning and innovation, indifference and Process improvement and investment in respect to KM process and results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management maturity
  • Construction
  • Importance-performance matrix
  • Knowledge management
  • Asian Productivity model