نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل خرد سازمانی از منظر مدیریت دانش با رویکرد تئوری داده بنیاد انجام شده است.

روش شناسی: این پژوهش از نوع مطالعات کیفی و به روش نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری مورد مطالعه 25 نفر از افراد آگاه شامل مدیران ارشد، معاونین، کارشناسان و کارمندان در حوزه خرد سازمانی و مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته می‌باشد که جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام به مصاحبه با اعضای جامعه مذکور شده است.

یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها با رهیافت نظام‌مند نظریه داده بنیاد است. در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از روش مصاحبه فرآیند سه مرحله‌ای کدگذاری باز، کدگذاری محوری و انتخابی استفاده شد. مطابق این رویکرد در مرحله کدگذاری باز، عبارات مستخرج از مصاحبه‌ها که مختص فضای سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در 119 کد اصلی و 19 مقوله خلاصه گردید. اعتبارسنجی پژوهش با استفاده از چهار معیار اعتبارپذیری(روش دلفی)، انتقال‌پذیری، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری، انجام شد. این پژوهش مدلی را ارائه می‌دهد که عوامل موثر، موانع و عوامل مداخله‌گر و پیامدهای خلق خرد سازمانی را با در نظر گرفتن مدیریت دانش، در پنج مقوله محوری طبقه‌بندی می‌کند.

نتیجه‌گیری: شناسایی این عوامل و موانع به سازمان در جهت تصمیم‌گیری در رابطه با خلق خرد کمک می‌کند تا حین شناخت این عوامل و محدودیت‌ها، قدم‌هایی در راستای ایجاد خرد بردارد. الگوی پارادایمی ارائه شده فاکتورها و سدهای پیش روی خلق خرد، عوامل محتوا، مداخله‌گر و پیامد را با در نظر گرفتن مدیریت دانش، در ارتباط با یکدیگر در سازمان نشان می‌دهد که می‌تواند جهت بررسی وضعیت موجود مورد مطالعه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Organizational Wisdom: A Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Farajallah Rahimi 1
  • Bahar Khalili 2
  • Belghis Bavarsad 1

1 Department of Management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Abstract

Background and Objectives: This study is a qualitative research, based on the grounded theory approach, aiming at designing a model of organizational wisdom from knowledge management point of view.

Methodology: This research is a qualitative study based on the foundational data theory method. The statistical population under study includes 25 knowledgeable people, including senior managers, assistants, experts and employees in the field of organization Wisdom and knowledge management point of view in the Agricultural Jihad Department of Lorestan province. The data collection tool is a deep and semi-structured interview, which was conducted with semi-structured interviews with the members of the mentioned community in order to answer the research questions.

Findings: Data analysis with a systematic approach is the foundation of data theory. In this research, in order to analyze the obtained data, a semi-structured interview method with a three-step process of open coding, central coding and selective coding was used. According to this approach, in the open coding stage, the expressions extracted from the interviews, which are specific to the area of the Agricultural Jihad Department of Lorestan province, are summarized in 119 main codes and 19 categories. Validation of the research was done using four criteria of credibility, transferability, dependability and confirmability. This research presents a model that classifies the effective factors, barriers and intervening factors, and the consequences of creating organizational wisdom, taking into account knowledge management, into five core categories.

Conclusion: Identifying these factors and obstacles helps the organization to make decisions regarding the creation of wisdom, so that while recognizing these factors and limitations, it takes steps in the direction of creating wisdom. Organizational wisdom is also an important factor that affects the self-awareness and control of the emotions of the members of the organization. The presented paradigmatic model shows the factors and barriers facing wisdom creation, the content, intervention and outcome factors, taking into account knowledge management, in relation to each other in the organization, which can be studied to examine the existing situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Wisdom
  • Knowledge Management
  • Organizational Learning
  • Grounded Theory
  • Delphi