نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشگاه پیام نور

3 کتابدار اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان

چکیده

هدف: در این پژوهش عوامل مؤثر بر دریافت استناد مقالات در پایگاه کلاریویت آنالیتیکز از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی شناسایی شده است.

روش: روش پژوهش حاضر دلفی بوده که با استفاده از تحلیل محتوای متون، مؤلفه‌های تأثیرگذار بر دریافت استناد استخراج‌ و بر اساس این مؤلفه‌ها پرسشنامه‌ای تهیه گردیده است. پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 711/. تعیین گردید و روایی پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه تعیین‌شده است. جامعه‌ی پژوهش شامل متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی که 30 نفر در دور اول و 20 نفر در دور دوم در پژوهش مشارکت داشته‌اند

یافته‌ها: یافته‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش دلفی به ارائه 70 مؤلفه فرعی پیشنهادشده در زیر پنج مؤلفه‌های اصلی ویژگی‌های حوزه موضوعی، مجله، مقاله، نویسندگان و کلیدواژه‌ها انجامید. که 9 متغیر زیرمجموعه مؤلفه حوزه موضوعی، 13 متغیر زیرمجموعه مؤلفه ویژگی‌های مجله، 21 متغیر از زیرمجموعه مؤلفه ویژگی‌های مقاله، 16 متغیر از زیرمجموعه مؤلفه ویژگی‌های نویسندگان و 11 متغیر از زیرمجموعه مؤلفه ویژگی‌های کلیدواژه ازنظر متخصصان موضوعی تأثیرگذار بر دریافت استناد شناسایی شدند.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که پژوهشگران در استناد به مقالات بیشتر به اعتبار ناشر، وسعت حوزه‌ها و رشته‌ها، اعتبار مؤسسه یا دانشگاه، تعداد مجلات علمی در آن رشته، اعتبار ابعاد انتشار مجله، ضریب تأثیر مجله، بین‌المللی بودن انتشار مجله و شاخص Q مجله، ، زبان مجله، شکل نشر و ارائه، تخصصی بودن مجله دسترس‌پذیری مقاله، نوع دسترسی ، مقالات با موضوعات جدیدتر و جذاب‌تر، اعتبار منابع و مأخذ در یک مقاله، تاریخ انتشار مقاله، شهرت نویسندگان، حضور در شبکه‌های اجتماعی علمی، ایجاد یک رزومه آنلاین مانند ORCID و ارتباط موضوعی مقاله، محبوبیت موضوعی، تعداد کلمات کلیدی و مانند آن اهمیت و توجه نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

effective factors on reciveing citations in Clarivate Analytics Database from the Perspectives of specialists in the field of Knowledge and Information Science: A Delphi Study

نویسندگان [English]

  • Faramarz soheili 1
  • Ali Akbar Khasseh 2
  • mojgan sadeghi 3

1 Payame Noor University

2 Assistant Professor, Department of Library and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 کتابدار

چکیده [English]

Abstract

Objective: In this research, the factors affecting the number of citations to the articles indexed in the Clarivate Analytics have been identified from the perspective of Library and Information Science specialists.

Method: The method of the present study is Delphi. By conducting a content analysis of the texts, the components affecting the number of citations have been extracted and a questionnaire has been designed based on these components. The research community is composed of Library and Information Science specialists.

Findings: The findings from the Delphi method led to the identification of 70 proposed sub-components under the five main components including the characteristics of the subject area, journal, article, authors and keywords.

Conclusion: The results of this study show that researchers, when deciding to cite articles, pay more attention to the following factors: publisher credibility, scope of fields and disciplines, credibility of the institution or university, credibility of journal publication dimensions, journal impact factor, the international publication of the journal and its Q index, article accessibility, type of access, authors reputation, presence in scientific social networks, having an online resume such as ORCID, article topic relevance, topic popularity, and number of keywords.

Finally, the following factors are among the features that, according to the Library & Information Science faculty members, are not related to receiving citations of articles, and for this reason, they were removed in the first stage of Delphi: the length of the article, the length of the abstract, the name of countries in the title, the presence of time in the title, the type of titles, the use of figures and appendixes in the articles, the sample size of the article, the length of the article title, the presence of the name of a place in the title, articles with more notes, articles with punctuation marks in the title, the presence of acronyms and abbreviations, providing detailed contact information of authors, the number of authors, and the number of self-citations of authors.

Keywords: citation, received citation, citation rate, factors affecting number of citations, Clarivate Analytics, Library and Information Science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • received citation
  • citation rate
  • factors affecting number of citations
  • Clarivate Analytics
  • Library and Information Science