نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 اهواز دانشگاه شهید چمران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با بررسی ارتباط بین سبک یادگیری الکترونیکی و سواد رایانه‌ای با در نظر گرفتن نقش میانجی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد.

روش: این پژوهش بر مبنای هدف اصلی، کاربردی و بر مبنای روش، کمی بود و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی – میدانی بوده است و بر مبنای تکنیک تحلیلی جزء تحقیقات توصیفی(همبستگی) و مبتنی بر تحلیل مسیر بوده است. نمونه‌های این تحقیق از 362 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند، تشکیل گردیده است.در پژوهش حاضر برای برآورد مدل نهایی پژوهش از شاخص های برازندگی مدل در نرم افزار ایموس استفاده شده است.

یافته‌ها: مقادیر همبستگی بین متغیر‌های پژوهش در سطوح01/0>P و 05/0> P آورده شده است. تمامی ضرایب در سطح01/0 معنی دار بودند. معنی دار بودن همبستگی بین متغیر‌های پژوهش نشان دهنده‌ی وجود رابطه بین متغیر‌های پژوهش است. بنابراین در مدل پژوهش مسیرهای سبک یادگیری الکترونیکی با سواد‌اطلاعاتی، سبک یادگیری الکترونیکی با سواد رایانه ای و سواد اطلاعاتی معنی دار هستند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضربرای توانمند کردن دانشجویان آشنایی با سواد اطلاعاتی و استفاده از رسانه‌ها جهت یادگیری و آموزش یک ضرورت است که باید مورد توجه قرار گیرد. افزون بر آن، مشخص شد که میزان سواد اطلاعاتی می‌تواند در اثربخشی سبک‌های یادگیری الکترونیکی بر سواد رسانه‌ای تأثیرگذار باشد. از این رو، پیشنهاد می‌شود که دوره‌های آموزش سواد اطلاعاتی بر پایه سبک یادگیری دانشجویان برنامه ریزی و اجرا شود؛ زیرا نتایج اثربخش‌تری دریافت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between e-learning style and computer literacy mediated by information literacy of students of Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Khademizadeh 1
  • zahra khalafzade 2
  • mansour koohi rostami 3

1 Associate Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz , Ahvaz, Iran

2 shahid chamran university

3 Department of Knowledge & Information Science Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Abstract

Objective: The present study was conducted to investigate the relationship between e-learning style and computer literacy by considering the mediating role of information literacy among graduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz.

Method: This research was quantitative based on the main purpose, applied and based on the method. It was a survey-field data collection method and based on analytical technique it was a descriptive (correlation) research based on path analysis. This study consists of 362 graduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz, who were selected by random sampling method. Data were collected using e-learning questionnaires and computer literacy questionnaires and information literacy. Pearson correlation coefficient and linear regression tests were used to estimate the relationship between the variables.

Results: The structural equation model has been used to answer the questions of the present study. Correlation values between research variables are given at the levels of P <0.01 and P <0.05. All coefficients were significant at the level of 0.01. Significance of correlation between research variables indicates the existence of a relationship between research variables. Therefore, in the research model, the paths of e-learning style with information literacy, e-learning style with computer literacy and information literacy are significant. The values of fitness indicators related to the proposed research model indicate that most fitness indicators in the research model are desirable and to a large extent acceptable. Regarding the direct effect hypotheses, the findings showed that there is a significant relationship between e-learning style and information literacy. the results of the bootstrap test showed that there is a significant relationship between e-learning styles and computer literacy through information literacy.

Conclusion: According to the results of the present study, based on the relationship between e-learning styles, information literacy and computer literacy, graduate students should be able to identify their information needs, be able to evaluate, select and process them well. Finally, integrate with your previous knowledge and create new knowledge. To empower students, familiarity with information literacy and the use of media for learning and teaching is a necessity that must be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning style
  • information literacy
  • computer literacy
  • shahid chamran university of ahvaz