نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با بررسی ارتباط بین سبک یادگیری الکترونیکی و سواد رایانه‌ای با در نظر گرفتن نقش میانجی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد.

روش: این پژوهش بر مبنای هدف اصلی، کاربردی و بر مبنای روش، کمی بود و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی – میدانی بوده است و بر مبنای تکنیک تحلیلی جزء تحقیقات توصیفی(همبستگی) و مبتنی بر تحلیل مسیر بوده است. نمونه‌های این تحقیق از 362 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند، تشکیل گردیده است.در پژوهش حاضر برای برآورد مدل نهایی پژوهش از شاخص های برازندگی مدل در نرم افزار ایموس استفاده شده است.

یافته‌ها: مقادیر همبستگی بین متغیر‌های پژوهش در سطوح01/0>P و 05/0> P آورده شده است. تمامی ضرایب در سطح01/0 معنی دار بودند. معنی دار بودن همبستگی بین متغیر‌های پژوهش نشان دهنده‌ی وجود رابطه بین متغیر‌های پژوهش است. بنابراین در مدل پژوهش مسیرهای سبک یادگیری الکترونیکی با سواد‌اطلاعاتی، سبک یادگیری الکترونیکی با سواد رایانه ای و سواد اطلاعاتی معنی دار هستند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضربرای توانمند کردن دانشجویان آشنایی با سواد اطلاعاتی و استفاده از رسانه‌ها جهت یادگیری و آموزش یک ضرورت است که باید مورد توجه قرار گیرد. افزون بر آن، مشخص شد که میزان سواد اطلاعاتی می‌تواند در اثربخشی سبک‌های یادگیری الکترونیکی بر سواد رسانه‌ای تأثیرگذار باشد. از این رو، پیشنهاد می‌شود که دوره‌های آموزش سواد اطلاعاتی بر پایه سبک یادگیری دانشجویان برنامه ریزی و اجرا شود؛ زیرا نتایج اثربخش‌تری دریافت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between e-learning style and computer literacy mediated by information literacy of students of Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Khademizadeh 1
  • zahra khalafzade 2
  • mansour koohi rostami 3

1 Associate Professor, Information Science and Knowledge Management Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran Shahid Chamran University of Ahvaz , Ahvaz, Iran

2 Master of Science, Information Science and Knowledge Management, Shahid chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Assistant Professor, Information Science and Knowledge Management Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The present study was conducted to investigate the relationship between e-learning style and computer literacy by considering the mediating role of information literacy among graduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz. In addition to examining the relationship between e-learning style and computer literacy mediated by information literacy, this study aims to build a model to provide a way to learn for life.
Methodology: This research was applied based on the main purpose and quantitative based on the method. It was a survey-field data collection method and based on analytical technique it was a descriptive research (correlation) based on path analysis. The samples of this study consisted of 362 graduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz, who were selected by random sampling method. Data were collected using e-learning questionnaires (Khademizadeh, 1400) and computer literacy questionnaires (armor maker, 2015) and information literacy (armor maker, 2015). The validity and reliability of the tools used in this study were evaluated and reported appropriately. Emos software version 23 and SPSS version 23 were used to analyze the data. Pearson correlation coefficient and linear regression tests were used to estimate the relationship between the variables. Sobel test was used to estimate the effect of the mediating variable in SPSS software; also, in the present study, to fit the final research model, model fit indices in Emus software have been used.
Findings: The values of fitness indicators related to the proposed research model indicate that most fitness indicators in the research model are desirable and to a large extent acceptable. Regarding the direct effect hypotheses, the findings showed that there is a significant relationship between e-learning style and information literacy. Also, there is a direct and significant relationship between information literacy and computer literacy and e-learning style with computer literacy of the studied students. Has it. Regarding the indirect effect hypothesis, the results of the bootstrap test showed that there is a significant relationship between e-learning styles and computer literacy through information literacy.
Discussion: In this study, electronic information literacy content was used to teach information literacy for virtual students and the results showed that electronic information literacy content has a major effect on students' problem solving skills and problem solving skills of students trained through electronic content. Significantly more and higher than other students who did not receive this content. According to the results of the present study, based on the relationship between e-learning styles, information literacy and computer literacy, graduate students should be able to identify their information needs, be able to evaluate, select and process them well, and finally with prior knowledge. Integrate themselves and create new knowledge. To empower students, familiarity with information literacy and the use of media for learning and teaching is a necessity that must be considered. In addition, it was found that information literacy rate can affect the effectiveness of e-learning styles on media literacy. Therefore, it is suggested that information literacy training courses be planned and implemented based on students' learning style; because more effective results will be received. It is also suggested that for the benefit of students and due to the direct relationship between computer literacy and information literacy, training courses to acquire and develop these two literacy for students to be implemented. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning style
  • Information literacy
  • Computer literacy
  • graduate students
  • Shahid Chamran University of Ahvaz
Ashrafi-rizi, H., Hssanzadeh, D., & Kazempour, Z. (2014). The rate of Media and Information Literacy among Isfahan University of Medical Sciences' Students Using Global Framework on MIL Indicators. Health Information Management, 11(4), 424-434. [In Persian]
Ashrafizi, H., Hasanzadeh, D., & Kazempour, Z. (2014). The rate of computer and information literacy among students of Isfahan University of Medical Sciences based on UNESCO computer and information literacy indicators. Health Information Management, 11(4), 424-434. [In Persian]
Azad, M. & Namdari, N. (2014). Investigating the effect of teachers' computer literacy on the learning rate and students' memory. The second national conference and the first international conference on new researches in humanities. [In Persian]
Bardestani, M. (2002). Investigating information literacy in libraries, information centers and museums (collection of articles). Mashhad: Organization of Libraries, Museums, Centers and Documents of Astan Quds Razavi. [in Persian]
Bundy, A. (2011). New Zealand and Australia Information Literacy Framework: Principles, Standards and Practice (Translated by Fatemeh Shabani and Somayeh Fatemizadeh), Proceedings of the First Conference on Library and Information Science. .[In Persian]
Esmaeil Pounaki, E., Esmaili Givi, M. R, & Fahimnia, F. (2016). Media Literacy and Information Literacy and its Impact on Entrepreneurial Ability. Journal of Human and Information Interaction, 2. (4URL: http://hii.khu.ac.ir/article-1-2552-fa.html) [In Persian]
Ganb, D. B.  (2002). Interaction of Technology, Technologies and Human. Translation: Mohammad Iranshahi. Information Quarterly, 18 (1,2) http://jipm.irandoc.ac.ir/article-۱-۱۷۳ fa.html .[In Persian]
Karimpour, O. (2019). The mediating role of computer technology acceptance in relation to information literacy and transfer of learning to the workplace among secondary school teachers of Chaharmahal and Bakhtiari Nomadic Education Department in the academic year 2018-2019. Unpublished master's thesis, Payam Noor University, Ramhormoz Branch, Faculty of Literature and Humanities, department of educational sciences, training and improvement of human resources. [In Persian]
Khademizadeh Sh. (2021). Construction and validation of students' e-learning questionnaire. Journal of Studies in Library and Information Science, (Incoming) Doi: 10.22055/slis.2021.36580.1820. [In Persian]
Litzinger, T. A., Lee, S. H., Wise, J. C., & Felder, R. M. (2007). A psychometric study of the index of learning styles©. Journal of engineering education, 96(4), 309-319. https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2007.tb00941.x
Shokofe Kiani, S. h., Mortazavi Amiri, S. A., Karam Afrooz, M. J. & Kayani, D. (2014). Investigating the relationship between teachers' computer literacy and the learning rate, memorization of experimental science lesson of fifth grade elementary students. The first international conference on management, economics, accounting and educational sciences [In Persian]
Torkaman, A., Esmaeli Givi, M. R., Hakimzadeh, R., & Haseli, D. (2018). Investigation of the intermediate role of Information literacy in the relation with Learning style and Academic performance. Academic Librarianship and Information Research, 51(4), 69-92. doi: 10.22059/jlib.2017.61272[In Persian]
Zahedi Nooghabi, M., Fattahi, R., Salehi Fadardi, J., & Nowkarizi, M. (2017). Study of the Learning Style, Information Literacy and Computer Literacy among Graduate Students and analysis of Their Relations. Library and Information Science Research, 7(2), 205-231. doi: 10.22067/riis. v7i2.63317.) [In Persian]
Zerehsaz, M. (2015). Investigating the relationship between users' psychological and skill capabilities and their guiding behavior in digital libraries in a context based on Marquinini's modified information retrieval model. Doctoral dissertation, Ferdowsi University of Mashhad. [In Persian]