نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین میزان سواد کپی رایت (حق مؤلف) کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه است.

روش پژوهش: پژوهش حاضراز نوع توصیفی- همبستگی است و به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری را کلیه کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه تشکیل می دهند (170 نفر) که براساس فرمول کوکران 118 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ‏ها از پرسشنامه استاندارد ارزیابی میزان سواد حق‌مؤلف کتابداران تودوروا و همکاران (2017) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مجذور کا، آزمون تی یک‌نمونه ای و تی دونمونه‌ای مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با مسائل مرتبط با حق‌مؤلف در سطح پایینی قرار دارد. همچنین بین میزان آشنایی کتابداران با مسائل مرتبط با حق‌مؤلف در جنسیت‌ها، رشته‌های تحصیلی و سطح تحصیلات تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. میزان آگاهی کتابداران از سیاست‌ها و رویه‌های حق‌مؤلف کشور و کتابخانه‌های خود در سطح پایینی قرار دارد. در نهایت، یافته‌ها نشان داد که اکثریت بالای کتابداران بر لزوم شمول مباحث مرتبط با حق‌مؤلف در برنامه‌های درسی دانشگاهی و آموزش آن به‌ویژه در مقطع کارشناسی اتفاق نظر دارند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، می‌توان گفت جای مسائل مربوط به حق‌مؤلف و قوانین مربوط به آن در چارت درسی دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه‌ها خالی است. همچنین، مدیران کتابخانه‌های عمومی در استان کرمانشاه باید در این زمینه برای کتابداران سازمان خود برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Copyright Literacy among Librarians: A Case Study of Public Librarians in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Khasseh 1
  • Yosra Rahmani 2
  • Faramarz Soheili 3

1 Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran

2 M.A. in Knowledge and Information Science, Payame Noor University

3 Payame Noor University

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the current study was to investigate the Copyright literacy of public librarians in Kermanshah province, Iran.

Research method: The current study is a descriptive-survey. The statistical population of this research is all librarians of Public Library in Kermanshah (N=170). Based on Cochran formula, 118 individuals were selected as sample. The sampling method used in this study was stratified random sampling. Four standard questionnaires to assess librarians' copyright literacy developed by Todorova et al. (2017) were used for data collection. Then to analyze the data and answer the research questions from descriptive indices (frequency distribution table, mean and standard deviation), chi-square test, one-sample t-test and independent sample t-test and one-way analysis of variance test in SPSS software was used.

Findings: The results of data analysis demonstrated that the level of familiarity of librarians with copyright issues in Kermanshah province is low. Moreover, the results showed that Kermanshah Public Librarians' awareness of copyright policies and procedures of the country and its libraries is at a low level. In their view, there is no one in their organization responsible for dealing with copyright issues. The results also indicated that the overwhelming majority of librarians in Kermanshah province agree with the inclusion of copyright issues in academic curricula and its teaching, especially at undergraduate level. Finally, results showed that there is no significant difference between librarians' familiarity with copyright issues in gender, fields of study (librarianship and non-librarianship) and level of education.

Conclusion: According to the results of this study, it can be said that the absence of issues related to copyright and its rules in the curriculum of the students of librarianship and information science in the universities are extremely bold. Moreover, it seems that public libraries did not perform well on teaching copyright issues to their staff, especially librarians, as they could teach these workshops and courses. The managers of public libraries in Kermanshah province should have better planning for their organization's librarians. It is recommended that, in hiring librarians, library managers and policy makers should also be aware of the amount of copyright literacy of applicants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copyright Literacy
  • Intellectual Property
  • Public Libraries
  • Librarians
  • Kermanshah Province