نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی/ دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی/ کرمانشاه/ایران

3 عضو هیات علمی گروه تاریخ. دانشگاه ایلام

چکیده

چکیده

هدف: پژوهشگران بیشتر از راه نوشتارها، از ایده‌ها، افکار و گفتار همدیگر بهره می‌برند.‌ افکار و ایده‌ها گاه به شکل پژوهش‌های مرتبط با موضوعات تخصصی و پیشینه و ادبیات پژوهش ظهور می‌کنند.هدف این پژوهش مرور، تحلیل و نقد منابع تاریخ دانش مدون برای کمک به پژوهش در این موضوع است.

روش‌شناسی: این پژوهش نوعی پژوهش کیفی است که در آن از روش کتابخانه‌ای و تحلیل انتقادی استفاده می‌گردد.

یافته‌ها: در بیشتر کشورهای جهان و به‌ویژه در غرب مباحث تاریخی در مورد دانش مدون بیشتر با عنوان تاریخ یا تاریخچه اطلاعات و تاریخچه کتاب و کتابخانه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. متون تاریخی مربوط به دانش مدون شامل چند موضوع است: نوشتار و کتاب، نشریات، ترجمه، اطلاعات، فناوری اطلاعات، چاپ و نشر و تاریخ‌نگاری. متون تاریخ نوشتار و کتاب قدمت بیشتری دارد. سپس ترجمه، نشریات، چاپ و نشر مورد توجه بوده‌اند. تاریخ اطلاعات، فناوری اطلاعات و تاریخ‌نگاری اخیراً مورد توجه پژوهشگران بوده‌اند. توجه به فناوری در متون نمایان و پدید آمدن انواع و اشکال دانش مدون و سیر تحولات آن قابل توجه است.

نتیجه‌گیری: تاریخ دانش مدون با نام‌ها و موضوعات متنوع مورد توجه پژوهشگران بوده است. این متون بیشتر بر تولید و فرایند تولید تأکید دارند و بر مصرف دانش مدون و مطالعه و اثرات فردی و اجتماعی آن در جامعه در گذشت زمان نپرداخته‌اند. برخی از اشکال و انواع دانش مدون در پژوهش‌ها مورد غفلت بوده، بیشتر متون در غرب تدوین گردیده و درباره مغرب‌زمین است و تمدن شرق و به‌ویژه ایرانی و اسلامی کمتر مورد تحقیق پژوهشگران غربی بوده است. نیاز به پژوهش تاریخی به‌ویژه موضوعات مهمی که تاکنون مورد غفلت بوده، بارز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Taking and expanding topics in the analysis of Recorded knowledge history texts

نویسندگان [English]

  • behzad mohamadyari 1
  • Gholamreza Haidari 2
  • siavash yari 3

1 PHD student of information science and universology /shahid chamran university of ahvaz

2 Associate Professor of Department of librari and Information Science, Razi University / Kermanshah / Iran

3 Member of history department. Ilam University

چکیده [English]

Abstact

Objective: Researchers mostly benefit from each other's ideas, thoughts and speeches through writings. The purpose is to review, analyze and critique the sources of written Recorded knowledge history to help research in this field.

Methodology: This research is a qualitative research that uses library method and critical analysis.

Findings: In most countries of the world, and especially in the West, historical issues about Recorded knowledge such as the history or history of information and the history of books and libraries have been considered by researchers. Previously, the history of codified knowledge has been considered by researchers as the history of books and libraries, while the history of books is only a part of the history of codified knowledge and the history of libraries can be considered as a separate organization from the history of books. To be placed. Historical texts About Recorded knowledge include several topics: writing and books, publications, translation, information, information technology, publishing and historiography. The texts of the history of writing and books are older. Then translation, publications, printing and publishing have been considered. Information, information technology and historiography have recently come to the attention. Attention to technology in visible texts and the emergence of types and forms of Recorded knowledge and its evolution is remarkable.

Conclusion: The Recorded knowledge history with various letters and topics has been considered. These texts place more emphasis on production and the production process and do not deal with the use of Recorded knowledge and its study and its individual and social effects on society over time. Some forms and types of Recorded knowledge have been neglected, most texts have been compiled in the West and are about the West, and Eastern civilization, especially Iranian and Islamic, has been less researched. The need for historical research is especially evident in important issues that have been neglected so far.

کلیدواژه‌ها [English]

  • recorded knowledge
  • history of book
  • information hostory
  • juornale history
  • recorded knowledge history