نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل عدم استفاده زنان خانه‌دار روستاهای استان کردستان از کتابخانه‌های عمومی می‌باشد.

روش: پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و با روش گراندد تئوری انجام شده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه با 25 نفر از زنان خانه‌دار روستاهای استان کردستان به دست آمد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های کدگذاری، در سه مرحله باز، محوری و انتخابی انجام گرفت.

یافته‌ها: از تحلیل مصاحبه‌ها، 5 مقوله اصلی و 19 مقوله فرعی شناسایی شدند. مقوله اصلی شرایط فیزیکی شامل مقوله‌های فرعی موقعیت، تعداد کتابخانه، فضای داخلی، امکانات، و مقوله اصلی کارکنان شامل دانش و مهارت، روابط عمومی و کمبود و مقوله اصلی منابع شامل کمبود، سفارش و سازماندهی، و مقوله اصلی خدمات عمومی شامل شبکه کتابخانه‌ای، ساعت کاری، امانت، خدمات ویژه، و مقوله اصلی مسائل شخصی شامل کمبود زمان، فرهنگ‌سازی، انگیزه، اقتصاد و عدم آگاهی بودند.

نتیجه‌گیری: بهبود عملکرد کتابخانه‌ها و ارائه خدمات بهتر و کاملتر به زنان خانه‌دار می‌تواند در فهم و ارزش‌گذاری آنان نسبت به اطلاعات و خدمات فراهم شده توسط کتابخانه تحول ایجاد کند و در نتیجه منجر به بهبود جایگاه کتابخانه در افکار و اذهان عمومی شود لذا مسئولین کتابخانه‌های عمومی باید نقشه خدمات‌دهی به این قشر تأثیرپذیر و تأثیرگذار جامعه را بسیار مهم تلقی کنند.

نتیجه‌گیری: بهبود عملکرد کتابخانه‌ها و ارائه خدمات بهتر و کاملتر به زنان خانه‌دار می‌تواند در فهم و ارزش‌گذاری آنان نسبت به اطلاعات و خدمات فراهم شده توسط کتابخانه تحول ایجاد کند و در نتیجه منجر به بهبود جایگاه کتابخانه در افکار و اذهان عمومی شود لذا مسئولین کتابخانه‌های عمومی باید نقشه خدمات‌دهی به این قشر تأثیرپذیر و تأثیرگذار جامعه را بسیار مهم تلقی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identify the factors underlying the non-use of public libraries by housewives in rural areas of Kurdistan

نویسندگان [English]

  • Faramarz soheili
  • sharareh Mahmoodi

Payame Noor University

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to identify the factors underlying the non-use of public libraries by housewives in rural areas of Kurdistan.

Method: The study was conducted using qualitative approach and grounded theory method. The research data were obtained through interviews with 25 housewives of rural areas of Kurdistan province. Data were analyzed using coding methods in three stages: open, axial, and selective.

Results: From the analysis of interviews, 5 main categories and 19 sub-categories were identified. The main category “physical conditions” includes subcategories of positions, number of libraries, internal space, facilities; the main category “staff” includes knowledge and skills, public relations and scarcity; the main category “resources” include scarcity, ordering and organization; the main category “public services” includes the library network, opening hours, borrowing, special services; and the main categories “personal issues” included lack of time, creating the cultural context, motivation, economics, and lack of awareness.

Conclusion: Improving the performance of libraries and providing better and more comprehensive services to housewives can transform their understanding and appreciation of the information and services provided by the library, resulting in improved library status in public opinion. Therefore, managers in public libraries should consider the service map of this influential community to be very important

Conclusion: Improving the performance of libraries and providing better and more comprehensive services to housewives can transform their understanding and appreciation of the information and services provided by the library, resulting in improved library status in public opinion. Therefore, managers in public libraries should consider the service map of this influential community to be very important

Conclusion: Improving the performance of libraries and providing better and more comprehensive services to housewives can transform their understanding and appreciation of the information and services provided by the library, resulting in improved library status in public opinion. Therefore, managers in public libraries should consider the service map of this influential community to be very important

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information behavior
  • information using behavior
  • non-use of public libraries
  • grounded theory