نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت منابع اطلاعاتی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ایران.

2 استادیار گروم علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت استفاده موثر و کارآمد از سیتم های اطلاعاتی و بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر آن، پژوهش به بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ اطلاعاتی سازمانی بر استفاده از سیستم اطلاعاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز پرداخته است.

روش: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است که با روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. جامعه مطالعه کلیه کارکنان کاربر سیستم اطلاعات اتوماسیون اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (350 نفر) بودند که باروش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 184 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در مطالعه وارد شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ابزارهای مطالعات پیشین جمع آوری شد.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد میانگین متغیر اصلی فرهنگ اطلاعاتی سازمانی (753/3)، و ابعاد آن شامل یکپارچگی اطلاعات (483/3)، اشتراک اطلاعات (443/3)، فعالیت حرفه‌ای اطلاعات (56/3)، شفافیت اطلاعات (54/3)، کنترل اطلاعات(26/3)، و غیررسمی بودن (57/3) و همچنین استفاده از سیستم اطلاعاتی (62/3) بالاتر از حد متوسط است. ضمنا نتیجه آزمون فرضیه نشان داد که اثر مستقیم فرهنگ اطلاعاتی سازمانی بر ارزش ادراک شده اطلاعات (459/ 0 =β و 01/0>P)؛ و بر استفاده از سیستم اطلاعاتی (448/ 0=β، 01/0>P) و اثر غیرمستقیم آن به واسطه ارزش ادراک شده اطلاعات بر استفاده از سیستم اطلاعاتی (445/ 0=β، 01/0>P) معنی دار است

نتیجه گیری: نتیجه این که، سازمان بایستی سازوکار لازم برای نهادینه شدن فرهنگ اطلاعاتی سازمانی و ابعاد آن را فراهم سازند تا شرایط درک ارزش اطلاعات توسط کارکنان سازمان فراهم گردد و به تبع آن استفاده بهتر از سیستم های اطلاعاتی که هزینه‌های زیادی را برای سازمان تحمیل کرده است، صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Organizational Information Culture Dimensions on Information System Use Given the Mediated Role of Perceived Information Value

نویسندگان [English]

  • Zahra Moradi Fard 1
  • Mohammad Reza Farhadpoor 2

1 Department of Information Source Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Information Management Dept., Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Objective: Given the importance and necessity of effective and efficient use of information systems and the study of variables affecting it. the purpose of this study was to investigate the impact of the dimensions of organizational information culture on the use of the information system of Islamic Azad University of Ahvaz.

Methodology: The study is applied done using the analytical survey method. The study population consisted of all staff members that use the office automation system of Islamic Azad University of Ahvaz (N=350 persons), and 184 individuals were selected as the sample by a simple random sampling method. Data were collected using a researcher-made questionnaire based on previous research tools.

Findings: The results showed that the mean of the main variable of organizational information culture (3.753), and its dimensions include information integration (3.483), information sharing (3.443), information proactivity (3.56), information transparency (3.54), information control (3.26), and information informality (3.57) as well as use of information system (3.62) all are above average. In addition, the hypothesis test results showed that the organizational information culture have significant effect on perceived value of information (β = 0.459, P <0.01); and using the information system (β = 0.448, P <0.01) directly and indirectly by mediating role of information value (β = 0.445, P <0.01).

Conclusion: As result the organization should provide the necessary mechanism for institutionalizing the organizational information culture and its dimensions so as to provide conditions for understanding the value of information by the employees and consequently better use of the information systems.Because academic information systems play an important role in the flow of university information; the Perceived value of information will also affect the use of university information systems. In addition, the status of using the information system also indicates that the use of this system has been accepted among employees. However, it can be said that the average use of information systems may be influenced by other factors such as low computer literacy of employees, their unfamiliarity with the value of information systems, importance, and applications of information technology, and people's habits of doing things manually or inefficiently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Information System
  • Information System
  • Use of Information System
  • Automation Information System