نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد هنر، دانشگاه هنر اصفهان، ایران

2 استادیار، عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

چکیده

هدف: مطالعه‌ی حاضر باهدف شناسایی جایگاه اقتصادی صنعت نشر الکترونیک در ایران با نگاهی حقوقی، بررسی صرفه‌های اقتصادی آن، امکان جایگزینی کتاب الکترونیک به‌جای کتاب کاغذی و واکاوی آینده پیش روی این صنعت در ایران، انجام گرفته است.

روش: مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از روش مصاحبه، نگارش یافته ‌و روش نمونه‌گیری پژوهش بر اساس روش غیرتصادفی نمونه‌گیری گلوله برفی استوار است که یافته‌های تحقیق با استفاده از روش کیفی گراندد تئوری بیان گردیده‌است.

یافته‎ها: امکان جایگزینی کتاب الکترونیک به‌جای کتاب چاپی و کاغذی در وضعیت کنونی امری نامحتمل به نظر می‌رسد. بر طبق آرای کارشناسان، صنعت نشر الکترونیک کتاب، صنعتی با صرفه‌های اقتصادی برای ناشران، پدیدآورندگان و خوانندگان می‌باشد و می‌تواند با کاهش قیمت کتاب، فصلی نو را در عرصه کتاب‌خوانی ایران آغاز نماید که این امر نیازمند توجه به قانون‌ حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان، اشاعه و ترویج کتاب‌خوانی در جهت بالا بردن میزان سرانه مطالعه، ایجاد زیرساخت‌های نشر الکترونیک و نیز تأمین امنیت شغلی ناشران الکترونیک است تا آینده نشر الکترونیک آینده‌ای روشن و توسعه محور باشد.

نتیجه: بر طبق نتایج پژوهش، بررسی صنعت نشر الکترونیک کتاب در ایران نشان می‌دهد، این صنعت هنوز به جایگاهی اقتصادی فراخور وضعیت خود در سطح بین‌المللی نرسیده و هنوز بازار کالایی از کتاب الکترونیک به‌طور کامل تشکیل نشده‌است تا بتواند نیاز‌های مصرف‌کنندگان را پاسخگو باشد.

لازم است که بازنگری اساسی در صنعت نشر ایران به وقوع بپیوندد. با توجه به مواردی که اشاره شد، می‌توان به این نتیجه رسید که لازم است پژوهش‌هایی مدون در این زمینه انجام گردد تا عوامل دخیل در صنعت نشر الکترونیکی بتوانند موقعیت را به‌خوبی سنجیده و گامی بدون ریسک درراه آینده قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The economic status and future of the electronic e-book publishing industry in Iran with a look at publishers' rights

نویسندگان [English]

  • leila nowroozi 1
  • amir ahmadi 2

1 Master of Arts in Art Economics, Isfahan University of Arts, Iran

2 Department of law; Payame noor University, Iran, PO BOX 19395-3697, Tehran, IRAN,

چکیده [English]

Objective: the aim of the present study reviews the economic position and future identification of the species of the publication, the review of economic and cost-effective possibility to replace e-books instead of paper books, do. Unfortunately, no written research has been written in Iran in the field of production and supply of e-books and the economic position of this industry and its future in Iran. In this study, we intend to analyze the e-book publishing industry in Iran, the economic status and future of such publishing from the perspective of experts and electronic publishers in the country's publishing industry and to know whether this publication has been able as our exchange for paper publishing.

Method: the present article using the analytical and descriptive research methods-enjoying the interviews, writing and research sampling method, based on the non-random sampling procedure is based on the snowball.

Findings: the possibility of replacing the e-book and printed book instead of a frustrated affair likely at least in the paper the current situation, it seems. According to the rating of the electronic publishing industry experts, industrial economic books, frugal to publishers, producers and readers and can reduce the price of the book, reading a new chapter in Iran that it would need to pay attention to the law on the protection of the rights of authors and publishers, the dissemination and promotion of the Book reading in order to raise the per capita rate study, creating the infrastructure of e-publishing and e-publishers is the job security of supply as well as the future of electronic publishing of a bright future and development axes.

Results: according to the results of the study was to investigate the electronic book publishing industry in Iran shows, this industry not to their status or economic status at the international level and not yet a commodity market of electronic books is not entirely up to the needs of consumers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-book publishing industry
  • e-book
  • publishing economy
  • book supply in Iran
  • Authors'؛ Law