نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در محیط الکترونیکی در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد.

روش‌شناسی: این پژوهش با روش آمیخته انجام شده است. بخش کمی پژوهش از نوع مطالعات توصیفی – پیمایشی و بخش کیفی به روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران است که تعداد 354 نفر به روش طبقه‌ای نسبتی انتخاب شده‌اند. در بخش کیفی نمونه آماری شامل 8 نفر از اساتید و مدیران کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز بود. داده‌های پژوهش در بخش کمی از طریق پرسشنامه و در بخش کیفی در قالب گروه‌های کانونی گردآوری شد. داده‌های کمی با کمک نرم افزار SPSS نسخه 22 و داده‌های کیفی به روش تحلیل مضمون تحلیل شدند.

یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در محیط الکترونیکی از سواد اطلاعاتی نسبتاً مناسبی برخوردارند. تحلیل داده‌ها در بخش کیفی منجر به شناسایی 40 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده در خصوص چالش‌ها (شامل چالش‌های اطلاعاتی، مهارتی، سازماندهی و نرم افزاری و سخت افزاری) و تحلیل مضمون منجر به شناسایی 27 مضمون پایه و 3 مضمون سازمان دهنده در خصوص ساز و کار‌هایی ( شامل دانش افزایی، مهارت افزایی و بروزرسانی سیستم‌ها) برای جستجوی بهتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی هنگام جستجوی مناسب در مجموعه‌های الکترونیکی شد.

نتیجه گیری: گرچه وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در محیط‌ الکترونیکی مطلوب است، لکن چالش‌های شناسایی شده در این پژوهش، سواد اطلاعاتی دانشجویان در محیط الکترونیکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای غلبه بر این چالش‌ها کتابخانه‌ها می-توانند از طریق دانش افزایی و مهارت افزایی، سواد اطلاعاتی دانشجویان را ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing Information Literacy of Graduate Students in Electronic Environment (Case Study: Shahid Chamran University of Ahvaz) Fa

نویسندگان [English]

  • Faramarz soheili 1
  • Ali Akbar Khasseh 2
  • hojatallah Askari 1

1 Payame Noor University

2 Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to assess the information literacy of graduate students in electronic environment in Shahid Chamran University of Ahvaz. Methodology: This research has been done by mixed method. Quantitative part of the research was descriptive-survey studies and qualitative part was thematic analysis. The statistical population in a small part includes graduate students of Shahid Chamran University, of which 354 people have been selected by the relative class method. In the qualitative part, the statistical sample included 8 professors and librarians of Shahid Chamran University of Ahvaz. Research data were collected in the quantitative part through a questionnaire and in the qualitative part in the form of focus groups. Quantitative data were analyzed using SPSS software version 22 and qualitative data were analyzed by content analysis.

Results: Data analysis showed that graduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz have a relatively good information literacy in the electronic environment. Qualitative data analysis leads to the identification of 40 basic themes and 4 organizational themes related to challenges (including information, skills, organization, software and hardware challenges) and thematic analysis leads to the identification of 27 basic themes and 3 themes. The organizer became aware of mechanisms (including knowledge enhancement, skills enhancement, and systems updating) for better search of graduate students when properly searching electronic collections.

Conclusion: Although the information literacy situation of graduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz in the electronic environment is favorable, but the challenges identified in this study affect the information literacy of students in the electronic environment. To overcome these challenges, libraries can enhance students' information literacy through knowledge and skills development.

Conclusion: Although the information literacy situation of graduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz in the electronic environment is favorable, but the challenges identified in this study affect the information literacy of students in the electronic environment. To overcome these challenges, libraries can enhance students' information literacy through knowledge and skills development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Literacy
  • Information Behavior
  • Search Strategy
  • Electronic Environment
  • University Libraries