نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، داشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ، ایران

2 استاد گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این مطالعه شناسایی الگوهای رفتار جستجو و بازیابی اطلاعات دانشجویان دکتری دانشگاه محقق اردبیلی بر اساس ارزش دهی آنها به فرآیند جستجو وبازیابی اطلاعات است..

روش شناسی:پژوهش حاضر از نوع کاربردی که به روش کمی و کیفی اجرا شده است.جامعه پژوهش متشکل از 48 دانشجو بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها در دو مرحله تکمیل پرسشنامه های جمعیت شناختی، تجربه جستجو، ارزش و مشاهده رفتار تکمیل وظایف جستجو و تحلیل متنی محتوای مصاحبه شده با استفاده از تصاویر ضبط شده از کاربران در نرم افزار Camtasia studio گرد آوری شد. سپس با استفاده از آزمون های تی تک متغیره، همبستگی پیرسون و و آزمون تحلیل واریانس آنوا آنالیز انجام گردید.

یافته ها: وضعیت ارزش دهی درونی،دستاوردی، کاربردی و هزینه ادراکی آنها به جستجو و بازیابی اطلاعات در وضعیت مطلوب و بالاتر از سطح متوسط(3) است. کاربرانی که ارزش دهی بیشتری به جستجو و بازیابی اطلاعات می دهند استراتژی و فنون کمتر ولی مرتبط تر استفاده می کنند و زمان کمتری صرف می شود در مقابل کاربرانی که ارزش کمتری می دهند استراتژی و فنون غیر مرتبط و بیشتری استفاده می کنند و زمان بیشتر صرف می شود.

نتیجه گیری: ارزش ادراکی به عنوان عامل انگیزشی شناختی در رفتار جستجو و بازیابی اطلاعات کاربران تاثیر می گذارد. ارزش های ادراکی انسانها در الویت ها و انتخاب های آنها تاثیر می گذارند و پیشرفت های بعدی در زمینه های تحصیلی و علمی را برای آنها به وجود می آورند.

کلیدواژه ها: ارزش ادراکی، رفتاراطلاع یابی، جستجو و بازیابی اطلاعات، انگیزش

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Valuation of Seeking and Retrieving Information Case study P.h.D candidate of Mohaghegh Ardabili University

نویسندگان [English]

  • Leila Mohamadpour 1
  • Nadjla Hariri 2
  • Fahimeh Babalhavaeji 3

1 P.H.D. Student, Information Science and Knowledge, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Information Science and Knowledge, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and objectives: The main purpose of this research is aimed at identifying Patterns of information seeking and retrieval behaviors among PhD candidates of Mohaghegh Ardabili University based on data valuation.

Methodology:The research has been conducted in synthetic method, both quantitative and qualitative. The research method in quantitative part was quasi-experimental, and in terms of qualitative method, content analysis was used. The data, in the quantitative method, has been collected with questionnaire and by observation and semi-structured interview has been chosen for qualitative method.The participants of present survey were 48 P.H.D. students in humanity fields in Mohaghegh Ardabili University who were selected by purposeful sampling. Data were collected in two stages of completing demographic and search experience questionnaires, Researcher-made questionnaire of value and observation of search task completion behavior and textual analysis of interviewed content using images recorded from users in Camtasia studio software. value questionnaire is divided to intrinsic value, attainment value, utility value and perceived cost. Researcher-made questionnaire of value and observation of search task completion behavior and textual analysis of interviewed content using images recorded from users in Camtasia studio software. to elaborate upon the outcomes received from the research data Mean and standard deviation, single variable t-tests, Pearson's correlation and analysis of variance ANOVA analysis was performed.

Findings: the analysis is indicative that the state of intrinsic value, attainment value, utility value and the perceived cost of seeking and retrieval information is in a favorable state and above the average level (3). Users who give more value to seeking and retrieving information use fewer but more relevant strategies and techniques and spend less time, while users who give less value use more unrelated strategies and techniques and spend more time.

Discussion: perceived value as a cognitive motivational factor affects users' information search and retrieval behavior. Perceptual values of people affect their priorities and choices and bring about further progress in academic and scientific fields for them.

Keywords perceived value, Information seeking behavior, information search and retrieval, motivation

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived value"
  • Information seeking behavior"
  • information search and retrieval"
  • "
  • motivation"