نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ایران

3 مشاور مدیر عامل و متولی مدیریت دانش شرکت آب جنوب شرق اهواز

چکیده

مقدمه: ارزیابی بلوغ مدیریت دانش به سازمان‌ها امکان می‌دهد به درک روشنی از وضعیت خود در شاخص‌های مدیریت دانش دست یافته و برای گام‌های بعدی برنامه ریزی کنند. از این رو پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی بلوغ سازمانی مدیریت دانش در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان اجرا شده است.

روش شناسی: روش پژوهش پیمایشی و از نوع کاربردی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد سازمان بهره-وری آسیایی بود که مقدار پایایی آن 98/0 به دست آمد. حجم نمونه نیز 68 نفر پرسنل مجتمع بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد.

یافته‌ها: بررسی‌ها نشان داد، مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان در سطح دوم از بلوغ مدیریت دانش قرار دارد. همچنین با اجرای آزمون t فرضیه‌های پژوهش تأیید شد از نظر میانگین و رتبه‌بندی فریدمن شاخص‌های فناوری، فرآیند و فرآیند دانشی در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند و شاخص یادگیری و نوآوری نیز کمترین امتیاز را میان شاخص‌های هفتگانه سنجش بلوغ مدیریت دانش کسب کرد. برای سنجش میانگین گروه‌های هفتگانه معیار از آزمون t یک نمونه‌ای، برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف، همچنین برای رتبه بندی گروه‌های معیار از آزمون غیرپارامتریک فریدمن و برای تعیین سطح بلوغ و محاسبه مجموع امتیازات معیارهای هفتگانه از جدول‌های استاندارد سازمان بهره‌وری آسیایی استفاده شد.

نتیجه‌گیری: سازمان مورد بررسی از مرحله‌ی نخست بلوغ مدیریت دانش عبور کرده و اهمیت استقرار مدیریت دانش را درک کرده است. در این گام مدیران با شناخت وضع موجود باید درصدد رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت برآیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the organizational maturity of knowledge management in Khuzestan's higher education and research water and electricity center based on the APO model

نویسندگان [English]

  • somayeh fazeli 1
  • zohre cheraghi 2
  • Hadi Alhaei 3

1 Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences,

2 shahid chamran university of ahwaz

3 مشاور مدیر عامل

چکیده [English]

Introduction: Evaluating the maturity of knowledge management allows organizations to gain a clear understanding of their status in knowledge management indicators and plan for the next steps. Therefore, the present study was carried out in order to evaluate the organizational maturity of knowledge management in the higher educational and research center of the water and electricity industry of Khuzestan.

Methodology: The research method is survey and applied. The data collection tool was the standard questionnaire of the Asian Productivity Organization, whose reliability value was 0.98. The sample size was 68 center personnel who were selected by census method. In order to analyze the data, SPSS version 23 software was used.

Findings: The research showed that the education and research center of Khuzestan water and electricity industry is at the second level of knowledge management maturity. Also, by performing the t-test, the research hypotheses were confirmed. In terms of average and Friedman ranking, the indicators of technology, process and knowledge process were ranked first to third, and the index of learning and innovation also got the lowest score among the indicators. Seventh-day assessment of knowledge management maturity. To measure the average of the seven criteria groups using the one-sample t-test, to check the normality of the data distribution using the Kolmogorov-Smirnov test, as well as to rank the criteria groups using the non-parametric Friedman test and to determine the level of maturity and calculate the total The scores of the seven criteria were used from the standard tables of the Asian Productivity Organization.

Conclusion: The investigated organization has passed the first stage of maturity of knowledge management and has understood the importance of establishing knowledge management. In this step, the managers, knowing the current situation, should try to fix the weak points and strengthen the strong points.

Keywords: knowledge management, maturity of knowledge management, educational and research center, water and electricity industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: knowledge management
  • maturity of knowledge management
  • educational and research center
  • water and electricity industry