نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه چمران اهواز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه چمران

چکیده

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تحلیل کانونی رابطه باورهای رفتاری، هنجاری، کنترلی و تمایل به اشتراک دانش با نگرش ها، هنجارهای ذهنی، قصد رفتاری و کنترل رفتاری ادراک شده در معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان کرج انجام شده است.

روش شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل تمام معلمان مقطع متوسطه اول شهر کرج است. از این جامعه تعداد 350 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های اشتراک دانش راجا و چناماننی (Chennamaneni &Raja ) (2012) و پرسشنامه اقدام منطقی فیش باین و آجزن (Fishbein & Ajzen) (2002) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی کانونی (بنیادی) استفاده شد.

یافته ها: یافته ها تشان داد که از مجموع متغیرهای ملاک، قصد رفتاری (67/0) و از مجموع متغیرهای پیش‌بین، باورهای هنجاری (41/0) دارای بیشترین اهمیت بودند. مقدار لامبدای ویلکز (001/0P< ، 868/18=F، 461/0=λ) نشان می‌دهد که با احتمال 99 درصد بین دو مجموعه متغیر، همبستگی کانونی وجود دارد. البته لامبدای ویلکز مقدار واریانسی را نشان می‌دهد که با مدل تبیین نمی‌شود. بر این مبنا، اندازه اثر دو تابع کانونی این تحلیل برابر با 539/0، اندازه اثر مقدار واریانس مشترک بین دو دسته متغیر است که مدل کامل قادر به تبیین آن است.

بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین باورهای رفتاری، هنجاری، کنترلی و تمایل به اشتراک دانش با نگرش ها، هنجارهای ذهنی، قصد رفتاری و کنترل رفتاری ادراک شده، همبستگی کانونی و همپوشانی خوبی (53 درصد) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Behavioral, Normative, and Control Beliefs and Propensity towards Knowledge Sharing with Attitudes, Mental Norms, Behavioral Intentions, and Perceived Behavioral Control among Middle School Teachers in Karaj City

نویسندگان [English]

  • hamid faramarzi 1
  • Gholam Hossein maktabi 1
  • morteza omideyan 2
  • ali reza hajiyakhchali 1

1 Chamran University of Ahvaz

2 Faculty member of Chamran University

چکیده [English]

Objective: This study's primary objective was to employ canonical analysis to examine the relationship between behavioral, normative, and control beliefs and their influence on the propensity to share knowledge with attitudes, subjective norms, behavioral intentions, and perceived behavioral control among middle school teachers in the city of Karaj.Methodology: This study adopted a descriptive correlational design. The statistical population for this research comprised all secondary school teachers in the city of Karaj. To this end, a sample of 350 individuals was randomly selected from this population using a simple random sampling technique. The Knowledge Sharing Questionnaire developed by Chennamaneni and Raja (2012) and the Reasoned Action Questionnaire by Fishbein and Ajzen (2002) were used to evaluate the variables. Canonical correlation analysis served as the primary statistical technique for the data analysis.Findings: Following the collection of research data and subsequent analysis using canonical correlation analysis, a significant linear relationship, with a 5% significance level, was observed between all variables examined. supported the research hypothesis by demonstrating the predictability and significance of the relationship between behavioral, normative, and control beliefs and the propensity to share knowledge with attitudes, subjective norms, behavioral intentions, and perceived behavioral control. In this analysis, the effect size of the two canonical functions was 0.539, representing the shared variance between the two sets of variables the model could explain. an effect size of 0.539, the obtained model suggested the existence of a common source of variance that explains the overlap between the two variable sets.Discussion and Conclusion: This study found a significant canonical correlation and a substantial overlap (53%) between behavioral, normative, and control beliefs and the propensity to share knowledge with attitudes, subjective norms, behavioral intentions, and perceived behavioral control. These findings indicated that attitudes, subjective norms, behavioral intentions, and perceived behavioral control could be predicted and have a significant relationship based on behavioral, normative, and control beliefs and the propensity to share knowledge. Specifically, In the first canonical function, all four predictor variables (behavioral, normative, and control beliefs, as well as the propensity to share knowledge) were identified as significant contributors to the relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Beliefs
  • Normative Beliefs
  • Propensity to Share Knowledge
  • Mental Norms
  • Behavioral Intentions