نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سنجه‌های آلتمتریکس پایگاه Altmetrics Explorer با شاخص‌های استنادی مقاله در تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد.

روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که با رویکرد علم‌سنجی و با به‌کارگیری آلتمتریکس انجام شد. منبع استخراج داده‌های پژوهش برای هر یک از داده ها به این شرح خواهد بود که شاخص‌های آلتمتریکس مقالات از طریق سنجه‌های ارائه شده برای مقالات از پایگاه Altmetrics Explorer استخراج گردید. تولیدات علمی دانشکده ها نیز براساس وابستگی سازمانی نویسندگان مجزا شد و همبستگی شاخص های مورد آزمون در سطح دانشکده ها نیز مورد سنجش قرار گرفت تا تفاوت حوزه های علمی تعیین گردد. به منظور تعیین ارتباط بین این سنجه‌ها با شاخص‌های استنادی نیز، از آزمون همبستگی استفاده شد. آنالیزهای آماری به منظور تعیین مقادیر همبستگی و تعیین مولفه/مولفه‌های تاثیرگذار با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.

یافته‌ها: بنابر نتایج حاصل از پژوهش در کل تولیدات علمی دانشگاه بین تعداد کل استنادات با سنجه های اشاره مقالات در منابع سیاستگذاری، ثبت اختراعات، ویکی پدیا و مندلی و همچنین استنادات در پایگاه Dimentions رابطه معناداری وجود دارد (P-value<0.01). رابطه شاخص FWCI با نمره کل آلتمتریکس و اشاره در منابع خبری با P-value<0.05 و با اشاره در مندلی و استنادات در پایگاه Dimentions با P-value<0.01 معنادار است. همچنین بین صدک FWCI با سنجه اشاره در مندلی و استنادات در پایگاه Dimentions با P-value<0.01 ارتباط معناداری وجود دارد.

نتیجه‌گیری: پژوهشگران لازم است ضمن شناسایی مسیر و روش های معرفی مقالات در پایگاه ها و شبکه های اجتماعی علمی (پس از انتشار مقاله و یا نسخه قابل انتشار آن) از این درگاه ها به منظور بالا بردن میزان استفاده و نتیجتا استناد به مقالات خود، استفاده مطلوب کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

بررسی ارتباط بین سنجه‌های آلتمتریکس پایگاه آلتمتریکس اکسپلورر با شاخص‌های استنادی مقاله در تولیدات علمی

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Khademizadeh 1
  • Roghayeh Ghazavi 2
  • Maryam Aghaei 3

1 Associate Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz , Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz,, Ahvaz, Iran

3 Department of Knowledge and Information Science , Shahid Chamran University of Ahvaz,, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Purpose:

The purpose of this research is to investigate the relationship between the altmetrics metrics of the Altmetrics Explorer database and the citation indexes of the articles in the scientific productions of Shahid Chamran University of Ahvaz.

Methodology:

This research is of an applied type, which was carried out with a scientometric approach and using altmetrics. The research data extraction source for each of the data will be as follows: the altmetrics indices of the articles were extracted from the Altmetrics Explorer database through the metrics provided for the articles. The academic productions of the faculties were also separated based on the organizational affiliation of the authors, and the correlation of the tested indicators at the level of the faculties was also measured in order to determine the difference between the scientific fields. In order to determine the relationship between these metrics and reference indexes, correlation test was used. Statistical analyzes were performed in order to determine the correlation values and determine the influential component/components using SPSS software.

Findings:

According to the results of the research in the entire scientific production of the university, there is a significant relationship between the total number of citations and the reference metrics of articles in policy sources, patents, Wikipedia, and Mendely, as well as citations in the Dimensions database (P-value<0.01). The relationship of FWCI index with Altmetrics total score and reference in news sources is significant with P-value<0.05 and with reference in Mendeley and citations in Dimentions database with P-value<0.01. Also, there is a significant relationship between the FWCI percentile with Mendelian reference scale and citations in Dimensions database with P-value<0.01.

Conclusion:

It is necessary for researchers to identify the path and methods of introducing articles in scientific databases and social networks (after the publication of the article or its publishable version) and to make optimal use of these portals in order to increase the amount of use and, as a result, the citation of their articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altmetrics metrics
  • citation indexes
  • scientific productions
  • Shahid Chamran University of Ahvaz