نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده

زمینه و هدف: یکی از متغیرهای تاثیرگذار در عملکرد شغلی عوامل روانشناختی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل روانشناختی موثر بر عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان قم است.

روش‌شناسی: این پژوهش در سایه پارادایم پراگماتیسم و از نوع اکتشافی صورت گرفته است. جهت گردآوری اطلاعات، روش‌های کتابخانه‌ای‌ و میدانی مد نظر بوده است. در فاز کیفی این پژوهش، از روش دلفی برای شناسایی عوامل روانشناختی از طریق پرسشنامه‌ای نیمه ساختاریافته که در اختیار اعضای پنل دلفی قرار گرفت؛ استفاده و سپس تایید شد؛ و در فاز کمی، به جهت رتبه‌بندی عوامل، از روش کمی AHP استفاده شد. بدین شکل که پرسشنامه میان اعضای هیات علمی و کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری کتابخانه‌های عمومی استان قم توزیع و جهت تحلیل داده‌ها از روش AHP استفاده شد. به منظور تحلیل داده‌های حاصل، از نرم افزارهای Spss 25 و Expert Choice 11 جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: یافته نشان داد که عوامل روانشناختی موثر بر عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان قم شامل 7 مقوله هوش هیجانی ، هوش شناختی ، خلاقیت هیجانی ، خلاقیت ، برونگرایی ، توانایی حل‌مسئله ، و مسئولیت‌پذیر است. براساس تحلیل مقایسه صورت گرفته نیز عامل هوش هیجانی در درجه اول، عامل توانایی حل مسئله در درجه 2، عامل مسئولیت‌پذیری در درجه 3، عامل خلاقیت در درجه 4، عامل هوش شناختی در درجه 5، عامل خلاقیت هیجانی در درجه 6، و در آخر عامل برونگرایی در درجه 7 قرار گرفت.

نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که عوامل روانشناختی مذکور در نحوه عملکرد کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان قم موثر هستند، بنابراین در گزینش کارکنان باید به این عوامل روانشناختی توجه شود و مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of psychological factors affecting the job performance of public library librarians in Qom province

نویسندگان [English]

  • Nazila Mehrabi 1
  • Ahmadreza Varnaseri 2
  • sahar Khorashadizadeh 3
  • Mansoor Koohi Rostami 4

1 Master of Tarbiat Modares University

2 Ph.D candidate in Information Science and Knowledge University of Tehran - - Faculty of Management , University of Tehran, Tehran, Iran

3 Master's student of Information Science and Epistemology, Tarbiat Modares University

4 Assistant Professor, Department of Information Science & Knowledge Studies, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Background and purpose: One of the influencing variables in job performance is psychological factors. The aim of the current research is to identify psychological factors affecting the job performance of librarians in public libraries in Qom province.

Methodology: This research was carried out in the shadow of pragmatism paradigm and exploratory type. In order to collect information, library and field methods have been considered. In the qualitative phase of this research, the Delphi method was used to identify psychological factors through a semi-structured questionnaire that was provided to the members of the Delphi panel; used and then approved; And in the quantitative phase, the quantitative AHP method was used to rank the factors. In this way, the questionnaire was distributed among academic staff members and employees with master's and doctorate degrees in public libraries of Qom province, and AHP method was used to analyze the data.In order to analyze the resulting data, Spss 25 and Expert Choice 11 software were used to analyze the data.

Findings: The findings showed that the psychological factors affecting the job performance of public library librarians in Qom province include 7 categories of emotional intelligence, cognitive intelligence, emotional creativity, creativity, extroversion, problem solving ability, and responsibility. Based on the comparative analysis, the factor of emotional intelligence in the first degree, the factor of problem solving ability in the second degree, the factor of responsibility in the third degree, the factor of creativity in the fourth degree, the factor of cognitive intelligence in the fifth degree, the factor of emotional creativity in the sixth degree, and Finally, the extroversion factor was ranked 7th.

Conclusion: The results obtained from this research indicate that the mentioned psychological factors are effective in the performance of public library employees in Qom province, so these psychological factors should be considered and investigated in the selection of employees

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological factors
  • job performance
  • librarians
  • public libraries of Qom province