نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان نهادی که در ارتباط مستقیم با دانش و پیشرفت علم هستند، نقش مهمی در دستیابی کشور به توسعه پایدار دارند. این پژوهش با هدف مطالعه نقش کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز در توسعه پایدار استان خوزستان انجام شده است.

روش شناسی: این پژوهش از منظر هدف از نوع مطالعات کاربردی و توسعه‌ای است و از منظر روش جزء مطالعات کیفی می‌باشد. در این پژوهش از روش پدیدار شناسی توصیفی کلایزری تبعیت شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش کلیه صاحبنظران و متخصصان و پژوهشگران حوزه توسعه پایدار استان خوزستان است که نمونه آماری به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است و تعداد 10 نفر به عنوان نمونه آماری در پژوهش مشارکت داشتند و در فرایند مصاحبه عمیق قرار گرفتنه‌اند.

یافته ها: تجزیه و تحلیل مصاحبه‌های انجام شده در رابطه با نقش کتابخانه‌های دانشگاهی در توسعه پایدار استان خوزستان در قالب تحلیل مضمونی در سه سطح مضمون فراگیر، سازمان دهنده و پایه دسته بندی شده است. نتایج تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها 132 مضمون پایه را در 24 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون پایه شناسایی کرده است.

نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد، کتابخانه‌های دانشگاهی استان خوزستان از چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، و محیطی در توسعه پایدار تاثیر داشته است. با توجه به نقش کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان مراکز دانش و علم اطلاعات و نقش مهمی که عنصر اطلاعات در توسعه پایدار ایفا می‌کند؛ ضرورت دارد که کتابخانه‌ها در راستای عملکرد بهتر در این زمینه به تغییر نقش کاربری کتابخانه به مراکز اشاعه اطلاعات و تبادل اندیشه‌ها بپردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of libraries of Shahid Chamran University of Ahvaz in the sustainable development of Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Khademizadeh 1
  • somayeh Avarand 2
  • marzyeh mehrabian 3
  • mansoreh hatefikia 4

1 Assistant Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz , Ahvaz, Iran

2 Master of scholar Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

3 Master of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

4 Master of scholar Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Objective: University libraries, as an institution that is directly related to knowledge and the advancement of science, have an important role in achieving sustainable development in the country.

The aim of this study was to study the role of libraries of Shahid Chamran University of Ahvaz in the sustainable development of Khuzestan province.

Methodology: This research is an applied and developmental study in terms of purpose and is a qualitative study in terms of method. In this study, the method of descriptive phenomenology of Kliser has been followed. Participants in this study are all experts, specialists and researchers in the field of sustainable development in Khuzestan province. The statistical sample continued in a targeted manner until reaching theoretical saturation. ‌Results: The analysis of the interviews conducted in relation to the role of university libraries in the sustainable development of Khuzestan province in the form of thematic analysis is classified into three levels of comprehensive, organizational and basic themes. The results of the interview analysis identified 132 basic themes in 24 organizing themes and 4 basic themes.

Conclusion: TIn general, it can be said that the information element is very important in the field of sustainable development, so that sustainable development requires the provision and access to information, so sustainable development depends on information that in the absence of this element of sustainable development in social and cultural components And education, economic, environmental will be affected. The results of the present study showed that university libraries in the Khuzestan region have not been able to play a good role in sustainable development, due to the problems and conditions of Khuzestan province, which requires special attention of provincial and university officials. Despite the potential of libraries, they can be considered as a driving force for sustainable development and implementation in the future. Creating the cooperation and participation of academic libraries in sustainable development is a lofty goal and requires that all four learning themes addressed be continuously and interrelated implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UNIVERSITY LIBRARIES
  • SUSTAINABLE DEVELOPMENT
  • DEVELOPMENT
  • khouzestan